Проект на Национална програма по здраве и безопасност 2018-2020

Тази национална програма идва като резултат от препоръката на Сметната палата за предприемане на действие за създаване на необходимата организация за своевременно изготвяне и внасяне на проекти на годишните Национални програми по БЗР.

Проектът на програмата се състои от две части. В първата част се прави анализ на състоянието и тенденциите в развитието на условията на труд, a във втората са представени в табличен вид мерките и дейностите.

Демографски тенденции

Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 души, като в сравнение с 2015 г. сме намалели с 51 925 души.

Мъжете са 3 449 978 (48,6%), а жените – 3 651 881 (51,4%).

Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Ние сме една от шестте страни в Европейския съюз, в които делът на населението над 65-годишна възраст е над 20%, а средната възраст непрекъснато се увеличава.

Средна възраст на населението 2000-2016

Данни от контролната дейност

Веднага впечатление прави констатацията, че от констатираните нарушения най-голяма е групата на нарушенията на нормите, регламентиращи организацията и управлението на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Към тази група са нарушенията, свързани с инструктажа и обучението, липса на вътрешни актове по ЗБУТ, нарушения, свързани с оценката на риска и други.

Една от основните причини е възлагането на тези дейности на длъжностни лица без необходимата компетентност и познания в областта на нормативните актове, регламентиращи осигуряването на ЗБУТ.

На следващо място са нарушенията в областта на обезопасеността на работното оборудване и технологичните процеси. От тях с най-висок относителен дял са констатираните нарушения на нормите по електробезопасност.

Внимание заслужава фактът, точно тези нарушения са най-честите причини за възникване на злополуки.

Професионални болести

През 2016 г. в териториалните поделения на НОИ са открити 47 досиета за професионални болести, сигнализирани с бързи известия.

Най-много бързи известия са изпратени за:

 • увреждания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система (10 случая като резултат от физическо натоварване и 6 от въздействие на общи вибрации);
 • прахови белодробни и алергични заболявания – силикоза, пневмокониоза, хроничен бронхит, азбестоза и рак на белия дроб;
 • увреждания на слуховите нерви, причинени от въздействие на шум.

Планирани законодателни промени 2018-2010

В периода ще има допълнения на Наредба № 13/2003 г. (химични агенти) и Наредба № 10/2003 (канцерогени и мутагени) с гранични стойности за нови агенти с цел хармонизиране с новите европейски директиви съгласно посочените в тях срокове.

Промени през 2019а

 1. Разработване и утвърждаване на стандарти за дейността на службите по трудова медицина. Същото ще очакваме да започне през 2018-а и да видим резултата през 2019-а година.
 2.  Изменение и допълнение на Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията през 2019-а година. Към момента нямаме информация в каква посока ще бъдат предстоящите изменения и какви недостатъци се планира да се отстранят.
 3.  Изменение и допълнение на Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
 4.  Изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – синхронизиране на изискванията на наредбата с тези в Закона за устройство на територията и на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
 5.  Актуализация на Наредба № 12 от 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили – синхронизиране с изискванията на Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
 6.  Отмяна на правилници по безопасността на труда или замяна с нов нормативен документ – всъщност на първо време ще видим решение за отмяна на някои правилници, а актуализацията или разработването на нови наредби/правилници ще очакваме през следващия програмен период.

Промени през 2020а

 1. Пак започваме отначало сагата с нова Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите. След като опреди години бе постигнато съгласие и уж остана да мине само през юристите, сега пак се планира разработване на проект и евентуално ще очакваме и обнародване на нов нормативен документ.
 2. Наредба за минималните изисквания за осветление на работните места – тази наредба също я чакаме от много години, ще почакаме още две.
 3.  Наредба за определяне на условията и реда за извършване на взривни работи – тази наредба трябваше да бъде обнародвана още през 2014-а година, ако законотворците бяха спазили § 9. от Закона за изменение и допълнение на ЗЗБУТ ((Обн. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.).
 4.  Актуализиране на правилници:
  • Правилник по безопасността на труда в металодобивните предприятия от системата на цветната металургия (В-01-03-03), МХМ, 1971 г.
  • Правилник по техническата безопасност при леене на металите, ММ, 1967 г.;
  • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Дейности за ефективен и ефикасен контрол по спазване на законодателството

В дейността на инспекция по труда не виждаме нещо ново, по-добре е да се следят годишните планове.

Превенция на рискове, свързани с химични агенти и азбест

По тази тема очакваме още през 2018-а година актуализиране на указанията за провеждане на контролната дейност по прилагането на Регламенти REACH и CLP. Старите указания са от 2009 г., а от тогава до момента имам сериозни промени (указанията са налични в информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА).

От ИА ОС ще очакваме през 2019-а г. брошура или ръководство по безопасност и здраве при работа при пробовземане на водни проби от по-големи водоеми и чрез качване на височина. Разликата между брошура и ръководство е доста голяма, да се надяваме, че ще е второто.

По отношение на азбеста:

 • Създаване на регистър на експонираните на азбест работещи на национално ниво с ежегодни данни за експозициите, здравното състояние на работещите и данни от проведени профилактични прегледи.
 • Изготвяне на информационни материали и провеждане на обучения за рисковете, свързани с азбест.

Кампании на Европейската агенция по БЗР (EU-OSHA)

Националната програма предвижда участие в две кампании на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа:

 • „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 2018-2019 г.
 • „Здравословни работни места – превенция на мускулно-скелетните увреждания“ 2020-2021 г.

Пълната програма и своето мнение за нея може да дадете в Портала за обществени консултации.

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.