Проекти на наредби, свързани със съществените изисквания и оценяване на съответствието

В портала за обществени консултации са публикувани няколко проекта за нови наредби, свързани със съществените изисквания и оценяване на съответствието. Те са свързани с въвеждането на европейски директиви.

Основанието за приемане на всяка от наредбите е чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

Новите елементи в Директивите, и съответно в проектите на наредбите, са свързани с въвеждането на по-подробни разпоредби за задълженията на икономическите оператори и проследимостта на продуктите по цялата верига на доставка за улесняване надзора на пазара. Тъй като не се въвеждат нови изисквания по отношение на тези продукти и процедурите за оценяване на съответствието им, наредбата предвижда сертификатите и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие с действащото до приемането ѝ законодателство да останат валидни.

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/29/ЕС на ЕП  и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (ОВ, L 96/45 от 29 март 2014 г.).

Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г., изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 50 от 2014 г.).

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/34/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ, L 96/309 от 29 март 2014 г.).

Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, приета с Постановление № 205 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2001 г., изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 50 от 2014 г.).

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/32/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (ОВ, L 96/149 от 29 март 2014 г.).

Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 2007 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г., бр. 50 от 2014 г.).

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ, L 96/251 от 29 март 2014 г.).

Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.