Проекти за промени в нормативни актове – ЗЗБУТ, Наредба 7/1999 г. и Наредба 5/2006

По традиция месец декември е най-производителния за законотворците. До момента не сме свидетели на нито една от заплануваните промени в нормативни актове в националната програма по безопасност и здраве при работа 2012-а, но…годината не е свършила.
Признавам си, че вече съм празнично настроена, поради което почти няма да коментирам проектите. Най-същественото допълнение за мен е това на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, свързано с представителите на работещите в Комитета/Групата по условия на труд. Съгласно предвидените изменения тези работници и служители ще бъдат под защита и съответно ще могат да бъдат уволнени по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай (защита по чл. 333).

Важна е и промяната в Наредба 7/1999 г., свързана с уточняване на изискванията свързани с аварийните планове. С тази промяна се стига до съгласуване с другите действащи нормативни актове с изисквания за изготвяне на планове – Наредба Iз-2377и Закона за защита при бедствия.

Ето и проектите за промени в нормативните актове:

Проект!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
(обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г.)

§1. В чл. 2, т. 1 се създават букви „д“ и „е“:
„ д) за работа на длъжност, която се заема с конкурс;
е) за определен мандат.“
§2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т.2 на ал. 1 думите, „което осигурява“ се заменят с „осигуряващо“;
2. в т.2 на ал. 2 думите „договора по назначаване“ се заменят с „трудовия договор“;
3. създава се ал. 3:
„(3) Информацията по ал. 1, т. 2 се изпраща чрез:
1. интернет с електронен подпис, когато предприятието ползвател има удостоверение за универсален електронен подпис или от изрично упълномощено лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис;
2. препоръчано писмо с обратна разписка.“
§ 3. Параграф 1 на Допълнителната разпоредба се изменя така:
„§1. По смисъла на тази наредба:
„1. „Предприятие, осигуряващо временна работа“ е предприятието по § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
2. „Предприятие ползвател“ е предприятието по § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.”

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§4. Навсякъде в текста на наредбата:
1. думите „които ползват“ се заменят с „ползватели на“;
2. думите „предоставени им“ се заменят с „изпратени“.
3. думата „заетост“ се заменя с „работа.“


Проект!

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г. и бр. 52 от 2001 г.; попр., бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.)

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. думата „съставя” се заменя с „поддържа”;
2. точка 1 се изменя така:
„1. екзекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част „Технологична“, протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;”.
§ 2. В чл. 215о, т. 6, след думата „работата” се добавя „от лице/лица предварително определено/и за всяка конкретна работа”.
§ 3. Член 223 се изменя така:
„Чл. 223. Работодателят създава организация за осигуряване на пожарната безопасност в предприятието по реда на Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г.).”
§ 4. Член 225 се изменя така:
„Чл. 225. (1) Работодателят е длъжен да осигури:
1. условия за безпрепятствено придвижване на работещите по пътищата за евакуация и през евакуационните изходи;
2. обозначаването със знаци на евакуационните пътища и изходите;
3. евакуационно осветление;
4. поддържането на електрическите инсталации в обекта, така че същите да не създават предпоставки за възникване на пожар.
(2) В зависимост от големината и експлоатацията на сградите, съдържащото се в тях работно оборудване, физическите и химичните свойства на използваните вещества и материали, и максималния брой на хората, работните места се оборудват с подходящи пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене и когато посочените обстоятелства го изискват – с пожароизвестителна система.
(3) Неавтоматичните пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене трябва да са лесно достъпни, прости за използване и да са обозначени на подходящи места с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа.
(4) Изискванията по ал. 1-3 се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда на Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
§ 5. Членове 226 – 228 се отменят.
§ 6. Член 248 се изменя така:
„Чл. 248. (1) Юридическите лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта, в съответствие с чл. 35 от Закона за защита при бедствия.
(2) Лицата по ал.1:
1. утвърждават и актуализират аварийния план;
2. запознават работещите с аварийния план и задълженията им, произтичащи от него;
3. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда на Закона за защита при бедствия.

§ 7. Членове 249 – 251 се отменят.


Проект!

Закон за изменение и допълнение на
Закона за здравословни и безопасни условия на труд

§ 1. § 1. Създават се чл.13а  чл. 13ж:
„Чл. 13а. (1) Юридическите или физическите лица могат да извършват специални и технологични (повтарящи се) взривни работи само след получаване на разрешение от директора на съответната дирекция „Инспекция по труда”, на чиято територия ще се извършват или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Условията и редът за извършване на взривни работи се определят с правилник, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
Чл. 13б. (1) За получаване на разрешение за извършване на специални взривни работи лицата по чл. 13а подават в дирекцията „Инспекция по труда”:
1. заявление за издаване на разрешение;
2. проект за извършване на специални взривни работи;
3. инструкция за безопасна работа с взривни материали;
4. копие от документ, удостоверяващ правото за ползване на склад за взривни материали;
5. копие от свидетелството за правоспособност на ръководителя на взривните работи;
6. копие от свидетелството за правоспособност на взривниците, участващи във взривните работи;
7. заповед за отговорното лице;
8. списък на лицата, имащи достъп до взривни материали.
(2) В заявлението за издаване на разрешение се посочват:
1. наименованието на юридическото или физическото лице;
2. характерът, методите и сроковете за извършване на взривни работи, вкл. опасността от взривяване на прах и газ;
3. сведения за ръководителя на взривните работи;
4. данни за склада, в който ще се съхраняват взривните материали, относно принадлежността, типа и местонахождението му.
(3) Проектът за извършване на специални взривни работи се:
1. изработва от проектант първа степен или група от проектанти с поне един проектант първа степен, като титулната страница и чертежите към него се подписват от проектанта първа степен;
2. съгласува със собствениците на обектите, които са в границите на опасната зона и с органите на местното самоуправление, когато взривните работи ще се извършват в населени места.
Чл. 13в. (1) За получаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи лицата по чл. 13а подават в дирекцията „Инспекция по труда”:
1. заявление за издаване на разрешение;
2. технологичен проект за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи;
3. копие от свидетелството за правоспособност на ръководителя на взривните работи;
4. копие от свидетелството за правоспособност на взривниците, имащи достъп до взривните материали;
(2) В заявлението за издаване на разрешение се посочват:
1. наименованието на юридическото или физическото лице;
2. характерът и методите за извършване на взривни работи, вкл. опасността от взривяване на прах и газ;
3. сведения за ръководителя на взривните работи;
4. данни за склада, в който ще се съхраняват взривните материали, относно принадлежността, типа и местонахождението му.
Чл. 13г. (1) При непълнота и при нередовност на документите по чл. 13б, ал. 1 и чл. 13в, ал. 1 директорът на дирекцията „Инспекция по труда” или упълномощеното от него длъжностно лице в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението писмено уведомява подателя за констатирани непълноти и нередовности на документите, като с уведомлението определя срок не по-кратък от 7 дни за отстраняването им.
(2) В 7-дневен срок от подаване на заявлението или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности директорът на дирекцията „Инспекция по труда” или упълномощеното от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на специални или технологични (повтарящи се) взривни работи или прави мотивиран отказ.
(3) Отказ за издаване на разрешение се прави в случаите, когато непълнотите и нередовностите в документите не са отстранени в срока, определен с уведомлението по ал. 1, или при несъответствие с изискванията за издаване на разрешение.
Чл. 13д. (1) При смяна на ръководителя на взривните работи лицата, получили разрешение, в 3-дневен срок от смяната, уведомяват писмено директора на дирекцията „Инспекция по труда” или упълномощеното от него длъжностно лице, като прилагат заявление и сведения за новия правоспособен ръководител на взривните работи.
(2) Директорът на дирекцията „Инспекция по труда” или упълномощеното от него длъжностно лице в 7-дневен срок от подаване на уведомлението за смяна на ръководителя на взривните работи отразява промените в разрешението на извършване на взривни работи или прави мотивиран отказ.
(3) При временно отсъствие на ръководителя на взривните работи, работодателят определя друг правоспособен ръководител, като в 3-дневен срок от определянето му уведомява писмено директора на дирекцията „Инспекция по труда” и предоставя сведения за него.”
Чл. 13е. Отказът по чл. 13г, ал. 3 и по чл. 13д, ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13ж. Разрешенията за извършване на специални взривни работи се издават еднократно за срока на извършване на взривните работи, а разрешенията за технологични (повтарящи се) взривни работи – до края на календарната година.
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. aлинея 1 се изменя така:
„(1) В предприятия с 50 и повече работници и служители се учредяват комитети по условия на труд в състав не повече от 10 души.
2. aлинея 3 се отменя.
3. aлинея 6 се изменя така:
(6) В предприятията с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност могат да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена.“
§ 3. Член 28, ал. 1 се изменя така:
„(1) В предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията по чл. 27, ал. 1 се изграждат групи по условия на труд.“
§ 4. Създава се чл. 28а
„чл. 28а. (1) Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок от 4 години.
(2) Предсрочно прекратяване на срока по ал. 1 може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работещите в предприятието и се приема с мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.“
§ 5. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. aлинея 3 се изменя така:
„(3) Освен правата по ал. 2, заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд имат право:
1. на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;
2. да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси в областта на здравето и безопасността;
3. да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести;
4. да участват при разработването на проектите на вътрешни правилници и наредби в областта на здравословни и безопасни условия на труд, за което работодателят задължително ги поканва;
5. временно да спрат работата на работното оборудване и да забранят използването на опасни химични вещества и смеси.
2. aлинея 4 се изменя така:
(4) „Лицата по ал. 3 са длъжни:
1. да познават нормативните актове в областта на безопасността и здравето и да следи за спазването им;
2. при констатиранe нa нарушения или неизпълнение на задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа да информират работодателя и да предложат съответни мерки;
3. да информират работниците и служителите за резултатите от изпълнение на дейностите по ал. 3.
4. да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети лица информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена и търговска тайна, както и личните данни на работещите, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за разгласяването им.
5. за задълженията по т. 4 лицата по ал. 3 подписват декларация за неразгласяване на информацията и личните данни, която остава в сила и след прекратяване на неговите правомощия.“
§ 6. Създават се чл. 30а и 30б:
„чл. 30а. (1) Заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд могат временно да спират работата на отделна машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа, както и да забранят използването на опасни химични вещества и смеси, когато са констатирали непосредствена опасност за здравето и живота на работещите и няма друг начин да се сведе до минимум риска.
(2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд незабавно писмено информират отговорното длъжностно лице и/или работодателя за опасността с оглед предприемане на необходимите мерки за предотвратяването й.
(3) Работодателят може да нареди отмяна на действията по ал. 1, когато се увери, че опасността е отстранена.
(4) Заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд носят отговорност по чл. 203 от Кодекса на труда.
(5) В случай, че работодателят отмени действията по ал.1, без да е отстранил опасността, заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд сигнализират контролните органи.
чл. 30б (1) Работодателят осигурява на представителите в комитетите и групите по условия на труд необходимите условия, средства и време за изпълнение на техните права и функции, както и съответното обучение и квалификация, което се провежда в рамките на работното време, без това да се отразява на размера на трудовото им възнаграждение.”
(2) Представителите в комитетите и групите по условия на труд не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.”
§ 7. Създава се чл. 32а:
„чл. 32а. В предприятия с по-малко от 5 работещи работодателят обсъжда с работниците и служителите въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, вкл. и при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите.”
§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 2б се изменя така:
„“Представител на работещите по безопасност и здраве при работа“ е всеки работник или служител, който е избран да представлява работещите пред работодателя или пред държавните органи по въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, включително и при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите.“;
2. създават се т. 12 и т.13:
„12. „Специални взривни работи” са взривни работи в населени места, промишлени и строителни площадки, както и в други места и обекти, изискващи защита от вредните въздействия при взривните работи”.
13. „Технологични (повтарящи се) взривни работи” са взривни работи, които се извършват във връзка с определена технология на работа в добивната промишленост, хидротехническото строителство и при строителството на други обекти.”

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. Заместник-председателите на комитетите по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд могат да упражняват правата по чл. 30 и 30а до изтичане на техния мандат.
§ 9. В Кодекса на труда в чл. 333, ал. 1 се създава т. 5а:
„5а. Работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа по реда на чл. 6 от Кодекса на труда, за времето докато има такова качество;”

2 мнения за “Проекти за промени в нормативни актове – ЗЗБУТ, Наредба 7/1999 г. и Наредба 5/2006”

 1. Благодаря! Дано да им повече колеги като Вас, които да дават по едно рамо да поддържаме информацията тук актуална!

  Виждам, че има и други променени нормативни актове, които касаят ЗБУТ, ще чета и у тре ще се отчета със статия :)

  Отговор
 2. Ето ги и промените :
  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=73845

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.