Проучване на заболявания, причинени от въздействието на шум

Из Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ

1. Механизъм и зависимост на въздействието на шума върху организма:

Производственият шум оказва неблагоприятно въздействие върху целия организъм и особено върху централната нервна система (с прояви от вегетативната нервна система и сърдечно-съдовата система) и слуховия анализатор.

Степента и характера на въздействие на шума върху организма се определят преди всичко от нивото на звуковото налягане в октавните ивици на звуковите честоти и от продължителността на дневната и обща експозиция.

При еднаква сила и продължителност на въздействие, по-вредни са импулсните шумове, отколкото постоянните; високочестотните, в сравнение с нискочестотните; теснолентовите, отколкото широколентовите.

При увреден по други причини слух (възпалителни заболявания, отосклероза), прагът на чувствителност на слуховия орган за акустични травми се понижава.

За възникване на професионални шумови увреждания, от голямо значение са също индивидуалните особености на организма и на слуховия анализатор.

Намалението на слуховия праг при типично професионалния неврит на слуховите нерви, започва като правило в областта на 4000 Хц.

Трайните слухови изменения се оформят най-често между 5-та и 10-та година от трудовия стаж (в зависимост от параметрите и вида на шумово въздействие) и се характеризират с типична загуба от приемен тип в зоната 4000-6000 Хц, като влиянието в съседните зони – 2000-3000 Хц и 8000 Хц е значително по-слабо.

2.Необходима информация:

Пред вид гореизложеното, при започване на проучване по повод съобщено в ТП на НОИ професионално заболяване, резултат от шумово въздействие, от осигурителя изрично (чрез конкретен текст в писмото) следва да се изискват, а той да предостави:

  • данни за шума и експозицията (дневна персонална/средноседмична персонална) на лицето, във вид, съобразен с изискванията на Наредба № 2 от 27.02.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа, МТСП и МЗ, ДВ бр.32/2003 г. (бел. актуалната сега наредба е Наредба 6/2005 г.) (с изключение на пострадалите при работа на плавателни съдове и въздухоплавателни средства);
  • данните от здравното досие на лицето съдържащи и копие от аудиометрични изследвания на слуха (в т.ч. данни от профилактични прегледи), като СТМ даде мнение за съответствието с физичните характеристики по отношение фактора “шум”.

3.Действия на ТП на НОИ, съобразно получената информация от осигурителя:

Получената информация за характеристиките на шума подробно се отразява в Протокола за проучване на професионална болест, независимо че документите се прилагат. При установяване на промени в аудиограмата – не характерни за професионалното увреждане на слуха, фактът се поставя на вниманието на ТЕЛК/НЕЛК.

При положение, че осигурителят не изпълни задълженията си за изясняване на условията на труд и здравното състояние на лицето, този факт и евентуалните причини, се посочват в заключителната част на Протокола.

В спорни случаи, ТП на НОИ може да използува предоставената възможност и да възложи извършването на експертна оценка за работното място, на оторизирана лаборатория или СТМ.

При липса на оценка на риска или при установяване на необективна такава, ТП на НОИ има право да уведоми контролните органи, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Указанията се дават във връзка с бележките, поставени на семинара-обучение на тема “Приложение на методологията за регистриране, потвърждаване и отчитане на професионалните болести” със специалистите по професионални болести и трудова медицина от ТЕЛК/НЕЛК в страната, проведен на 4.12.2003 година.
Допълнителните указания са към указания изх.№ 91-01-177 от 29.06.2001 г. относно проучването на професионалните болести и доп. разяснения изх. № 91-01-49 от 17.02.2003 г.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Осигуряване на здраве и безопасност при експозиция на шум
🔗 Изисквания за обучение при работа, свързана с експозиция на шум
🔗 10 неща, които трябва да направите при експозиция на шум

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.