Професионални болести, свързани с въздействието на вибрации

Из Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ
За проучване на съобщени професионални болести, свързани с въздействието на физическите фактори на работната среда микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

1.Механизъм и зависимост на въздействието на вибрациите върху организма:

Вибрациите, като специфичен дразнител на нервната система, въздействат върху крайните рецепторни апарати (механо-рецепторите в кожата, фасциите, кръвоносните съдове, надкостницата и телцата на Фатер-Пачини) и ангажират невро-вегетативните субстрати на различни нива, което обяснява редица симптоми, наблюдавани при вибрационната болест (полиневритен, вегетомиофасцитен, костно-дистрофичен, сетивен, диенцефален, вегетативна полиневропатия и др.);

Възникването на професионално увреждане е в пряка зависимост от вида на вибровъздействието (локално, общо, комбинирано), от параметрите на вибрациите по октавни честоти и направление на въздействието (хоризонтални, диагонални, ротаторни, вертикални) и от реалното време на експозиция, въз основа на което се изчислява индивидуалната санитарно-хигиенна норма. Следва да се отчитат и съпътстващите фактори, които могат да усилват или отслабват вибрационното въздействие върху организма.

В тази връзка от значение са:
– при общите вибрации – височината на площадката, спрямо кота “О”, на която е разположено оборудването, източник на вибрации; начина на монтиране и използване на оборудването-източник на вибрации;
– мястото на контакта между тялото и вибриращия инструмент/повърхност и наличието на мерки за защита (антивибрационни обувки, ръкавици, ръкохватки, антивибрационни килимчета, виброгасящи столове/седалки );
– режима на труд и почивка;
– наличието на съпътстващи фактори на работната среда с потенциращо действие: шум, охлаждащ микроклимат, физическо натоварване.

Практиката показва, че:
– нискочестотните вибрации (до 30 Хц) предизвикват предимно нервно-мускулни, костно-ставни и атонични промени, като се разпространяват по тъканите на значителни разстояния;
– средночестотните (до 100 Хц) и високочестотните (над 100 Хц) вибрации, лесно се гасят от тъканите и водят до сетивни разстройства и съдов спазъм;
– вертикалните вибрации “глава-долни крайници”, измерени по направление “Z”, се понасят сравнително по-трудно от организма;
– най-опасни от възбуждане на резонанс са вибрациите от инфразвуковия диапазон, като резонансните честоти за цялото тяло са 4-6 Хц, а за главата – 20-25 Хц;

2.Необходима информация:

При проучване на професионална болест от въздействие на вибрации, в зависимост от вида им (общи, локални или смесени), от осигурителя задължително следва да се изисква (чрез конкретен текст в писмото), а той да предостави информация, съобразена с БДС 16013-84. Вибрации локални. Допустими стойности и методи за оценка и/или БДС12.1.012-80. Вибрации.

Общи изисквания по безопасност на труда, касаеща:
– нивата на вибрациите по октавни честоти, по направления “Х”, “У” и задължително “Z”, както и допустимите коригирани стойности за виброскорост в зависимост от реалното време на въздействие;
– вида и характеристиката на осигурените средства за защита. Анализът на здравното състояние на лицето от СТМ, да съдържа информация за:
– началото на развитието на заболяването (или на основните му синдроми);
– резултатите от периодичните медицински прегледи;
– диагностичните тестове и параклинични методи, въз основа на които е поставена диагнозата;
– съответствието на клиничната картина и степента на заболяването с физическата характеристика на фактора и оценката на риска.

3.Действия на ТП на НОИ, съобразно получената информация от осигурителя:

При непредоставяне на информация от осигурителя и при оформяне на Протокола, важат постановките, разгледани при професионалните болести, предизвикани от въздействие на шум.

Указанията се дават във връзка с бележките, поставени на семинара-обучение на тема “Приложение на методологията за регистриране, потвърждаване и отчитане на професионалните болести” със специалистите по професионални болести и трудова медицина от ТЕЛК/НЕЛК в страната, проведен на 4.12.2003 година.
Допълнителните указания са към указания изх.№ 91-01-177 от 29.06.2001 г. относно проучването на професионалните болести и доп. разяснения изх. № 91-01-49 от 17.02.2003 г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.