Как да направим програма от мерки за намаляване на риска

Изготвянето на програма от превантивни мерки за ограничаване и намаляване на риска е крайният резултат от оценката на риска. Наложилата се практика, обаче, такава програма да се утвърждава година за година, поставя предизвикателства – в повечето случаи не правим всяка година оценка на риска.

По този начин програмата става едно от нещата, които звучат страшно, и като краен резултат виждаме всяка година една и съща програма само с променена дата. В по-тежкия случай, никой не се интересува от програмата, освен контролни органи и одитори и тя остава само за такова показване.

Ще видите, обаче, че програмата може да бъде наш реален план за работа през годината. Както при много други неща – необходимо е да направите в писмен вид това, което на практика правите във фирмата и е свързано с подобряване условията на труд или безопасността.

Къде са поставени изискванията за програма от мерки по ЗБУТ?

В чл. 16, ал. 1, т. 2 от Законa за здравословни и безопасни условия на труд се казва, че „При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен: в съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство, които да:

 • осигуряват подобряване нивото на защита на работещите;
 • са интегрирани във всички дейности и структурни звена на предприятието.

И тъй като се споменава оценката на риска, това веднага ни подсеща да погледнем дали не пише нещо повече в Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (Обн., ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.).

Там в чл. 5 намираме още малко допълнителна информация относно изискванията за планиране на мерки: работодателят не само трябва да планира и приложи подходящи мерки за предотвратяване на риска, но и да степенува по приоритети мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска, като отчита установения риск, причините за възникване на опасностите, алтернативните решения, вкл. новостите по съответните проблеми, осъществимостта на решенията и възможността за инвестиции.

Накрая стигаме и до чл. 20, ал. 3. т 10 от Наредба 5, от който разбираме, че в писмен вид трябва да имаме:

приетите мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и начини на контрол на изпълнението на тези мерки.

Така, следвайки нормативните актове, стигнахме до това

как трябва да изглежда нашата програма по ЗБУТ

– от нея трябва да е видно какво смятаме да правим през годината, в какъв срок смятаме да го направим и кой  отговаря за изпълнението.

Предполагам, че някои – дали поради близки срещи с контролните органи или още по-близки със сертифициращи органи, веднага биха допълнили: а финансовите средства, които са необходими за изпълнението на мерките, къде са?

И това е напълни логично – не можеш да планираш изпълнението на нещо, ако не си проверил и предвидил колко ще ти струва?

Да не забравяме, че работодателят планира мерките и в съответствие с „възможността от инвестиции“, както и прилагането на мерките включва „осигуряване на необходимата организация и средства“ (чл. 4, ал. 1, т. 3 ЗЗБУТ).

Така че ето и нашата последна, но не по важност, колонка в програмата по ЗБУТ – „Необходими средства“.

Как да изготвим програма от мерки за намаляване и ограничаване на риска?

Ясно е, че не можем да обобщим изцяло общи правила за големи производствени фирми и фирми до 10 човека, работещи в офис. Но нека опитаме :)

Първият ми съвет е да прегледате оценката на риска.

Все пак Наредба 5/1999 г. изисква документацията по оценка на риска да съдържа и „препоръчаните мерки от оценителите“. Ако никъде не виждате такива, това означава, че оценката на риска не е изготвена качествено и не отговаря на нормативните изисквания.

Да подходим положително обаче – намирате препоръчани мерки и то с конкретни текстове, а не от рода „да се спазват изискванията на нормативните актове при работа с видеодисплей“.

 • Кои от тях са приложими?
 • Кои от мерките се отнасят до високо оценени рискове?
 • Колко ще струва прилагането им?
 • Не на последно място – кои от мерките са нормативно изискване?

Втора стъпка: Какво правите всяка година във връзка с изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?

Ето няколко примера:

 1. Изготвяте анализ на дейностите по ЗБУТ за предходната година и КУТ/ГУТ го разглежда.
 2. Ако сте над 50 човека – определяте места за лица с намалена работоспособност.
 3. Преразглеждате плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии.
 4. Проигравате същия план.
 5. Осигурявате работно облекло и лични предпазни средства.
 6. Проверявате пожарогасителните средства.
 7. Провеждате медицински прегледи (в зависимост от дейността – не задължително всяка година). СТМ анализират резултатите, КУТ/ГУТ се запознава с тях.
 8. Извършва се обучение на органа по БЗР, на лицата, които провеждат инструктажите, на членовете на ГУТ/КУТ.
 9. Ако имате машини и оборудване – провеждате профилактика.

Всичко това е част от вашата програма за управление на безопасността и здравето при работа.

Впрочем, в онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме подготвили за абонатите инструмент за планиране на почти 100 дейности по ЗБУТ, които се извършват ежегодно. С него изготвянето на програмата е съвсем лесно – просто поставяте вашите дати.

Ето как изглежда инструмента (кликнете на картинката, за да я видите в по-голям размер):

Планиране на мерки по ЗБУТ

Трета стъпка: Планирате ли за годината някои от следните неща:

 • Покупка на ново оборудване – дори и компютри.
 • Ремонт на помещения – смяна на дограма, боядисване и др.
 • Обучения – за квалификационна група по електробезопасност, за мотокарист, за координатор по безопасност и здраве и други, свързани с поддържане и/или повишаване на квалификацията.

Това, което сте планирали също са дейности – част от вашата програма по ЗБУТ и можете спокойно да ги впишете в нея.

Да обобщим:

Мерките, които можем да включим в нашата фирмена програма за намаляване и ограничаване на риска са:

  1. Препоръчаните мерки от оценката на риска
  2. Задължителните ежегодни дейности по ЗБУТ
  3. Планираните от нас дейности, свързани с подобряване/поддържане на работната среда и повишение квалификацията на работещите

Накрая, да не забравяме, че

Работодателят внася за обсъждане в комитетите и групите по условия на труд въпросите, свързани с оценяването на риска, предложените и предприетите мерки и резултатите от тях.

с което си намираме и начина за контрол:

Комитетите/групите по условия на труд обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите и контролират изпълнението и резултатите на мерките, разбира се, удостоверено с протокол от заседание.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.