Как се попълва производствена характеристика

Попълването на производствената характеристика може да бъде приключение, затова реших да споделя малко опит с вас.

Бланката на производствената характеристика  е утвърдена със Заповед № РД от 21.10.2008 г. за утвърждаване на образци на бланки.

Официални указания за попълването на производствената характеристика няма.

В кои случаи се изисква производствена характеристика

Съгласно изискванията на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ производствената характеристика е част от документите за явяване пред ТЕЛК.

Важен момент е, че попълване на производствена характеристика се изисква само за лица, които работят по трудови или по служебни правоотношения към момента на освидетелстването.

Това изискване е записано в чл. 36. (1) на споменатия вече правилник, т.е. ако вие сте самоосигуряващо се лице и не работите на трудов договор, не е необходимо да предоставяте на ТЕЛК (НЕЛК) производствена характеристика.

Производствената характеристика се попълва от работодателя съвместно със службата по трудова медицина.

Бланката на производствената характеристика се предоставя на осигурителя от ТЕЛК или от НЕЛК с писмо или пък се дава на освидетелстваното лице, което съответно я предоставя на работодателя за попълване.

Попълване на производствена характеристика

Точки 1-4: Данни за осигурителя

Производствена характеристика - данни за осигурителя

Началото на производствената характеристика – от т. 1 до т. 4 съдържа данни за осигурителя. Ако не сте сигурни или не сте достатъчно информариани, то тези данни обикновено са познати на счетоводителя на фирмата.

Точки 5-7: Данни за лицето

Производствена характеристика - данни за лицето

Следващата част на производствената характеристика съдържа точни данни за лицето, за което се издава.

Данни за професионалния маршрут (т.6) на лицето обикновено има в трудовата му книжка. Не забравяйте и т. 7 „Общо стаж“, която се попълва, след като се сумира целия професионален маршрут или по-известен като „трудов стаж“, разбит, обаче, по години и предприятия.

Точки 8-13: „Данни за условията на труд“

Производствена характеристика - данни за условията на труд

Тази част ще я разгледам точка по точка, защото понякога настъпват недоразумения (поне от моя опит), когато ми изпратят производствена характеристика, в която тези точки вече са попълнени.

При първо изготвяне на производствена характеристика за дадено лице се попълва лявата колона на бланката (т.т. 8-22).

Ако лицето се явява за пореден път на ТЕЛК, но не е трудоустроено, попълваме отново лявата колона, но ако вече е трудоустроено на друга длъжност (работно място), то тогава се попълва дясната колона на бланката (т.т. 8а-22а).

В т. 8 „Професия (длъжност)“ няма тайни за начина на попълване. Това е длъжността по трудов договор.

В т. 9 „Стаж по професията“ се попълва общия стаж по професията, с която лицето работи при вас и ако е бил на такава при предишни работодатели, т.е. се сумират всички години с тази професия.

„От тях в предприятието“ се попълва с времето, за което е на тази длъжност при вас.

Т.11 за „Работно време“ е подходящо да бъде попълнена с продължителността на работното време по трудов договор. Дали да чекнете „работа на смени“ и „нощен труд“ се определя по същия начин – каквото е записано в трудовия договор и други подобни документи от писмен вид.

т. 12 „Вид работно място“ – постоянно или непостоянно

Тук можем да направим аналогия на непостоянното работно място с „подвижно (мобилно) работно място“, за което има определение и примери в декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ, а именно:

 „Подвижни (мобилни) работни места“ са работните места, които не са стационарни, напр. за пътни полицаи, шофьори или други, или са временни в предприятието или извън него, например за работници в строителството; техници; работещи, извършващи ремонти или монтажни дейности, нощни пазачи, улични чистачи и др.

т. 13 „Местоположение на работното място“

Информация за попълването на тази точка може да ви даде оценката на риска, но ви препоръчвам да се консултирате със Службата по трудова медицина за избора.

Дотук беше лесната част:)

т.14: Фактори на работната среда

Производствена характеристика - фактори на работната среда

 За да може да попълните тази точка, е необходимо да имате на разположение съответната „карта“ за оценка на риска за длъжността на работещия, на когото се попълва производствената характеристика.

Във всеки булет „фактор“ се попълват тези фактори, които представляват по-сериозен риск, съгласно оценката на професионалния риск.

Факторите на работната среда са:

 • механични опасности
 • електрически опасности
 • шум
 • вибрации
 • осветеност
 • оптични лъчения
 • йонизиращи лъчения
 • електромагнитни полета
 • химични опасности
 • биологични опасности

Не е задължително да попълвате всички булети „фактор“ на тази страница, защото може да имате по-малко действащи фактори.

Вписване на степента на оценката на риска

Степента на риска за всеки фактор, който сте посочили в характеристиката, е ранговото число, което фигурира във Вашата оценка на риска.

Има различни методики за изчисляване на степента на риска и е необходимо да погледнете какво число е записано под заглавие „Риск“, „Степен на риска“, „Ниво на риска“ или нещо подобно.

Словесният израз би трябвало да е описан в началото или в края на всяка оценка или в началото на оценката на риска, където в описана методиката, например „нисък”, „приемлив”, „сериозен” и т.н.

Експозицията е времето от работната смяна, през което човекът е изложен на съответня фактор. В почти всички случаи няма как да е 8 часа, защото вероятно сте въвели физиологичен режим на труд и почивка, а да припомним, че тези почивки са част от работното време.

Годините стаж също са стажът, който човекът има във вашата фирма, а не общия стаж във  всички фирми, в които е бил изложен на съответния фактор.

Предприети мерки за ограничаване на експозицията

Под всеки фактор има изискване да се попълнят „предприети мерки за ограничаване на експозицията”. Това вече е специфично, но в повечето случаи мерките са: осигурени лични предпазни средства, работно облекло, инструктажи, инструкции, режими на труд и почивка и т.н.

Отново тук е мястото за действие от лицето, което отговаря за здраве и безопасност във фирмата и службата по трудова медицина.

Обръщам внимание, че ако напишете „физиологичен режим на труд и почивка“, то задължително трябва да чекнете „въведен“ в точка 20.

Т. 15: Фактори на работния процес

За попълване на тази част е необходимо да познавате какъв вид работа извършва лицето и по какъв начин, защото:

Т. 15 „В работния процес са ангажирани предимно“ изисква чекване за лява и дясна ръка – коя точно част от ръката участва в работата. Например, при работа с видеодисплей и чисто административни дейности участват само пръстите и китката.

Производствена характеристика

Предмишницата се включва обикновено при изпълнение на дейности тип „конвейер“ или пък при шофиране, работа с металообработващи машини от по-старите модели (стругар, фрезист и др.).

Мишницата и раменния пояс работят при професии, при които има малко повече физически труд, например отново електротехник, монтажник, общ работник и др.

Долните крайници се описват, когато работата е свързана с шофиране, извършване на дълги пешеходни преходи, управление на машини чрез педали. Ако няма такива дейности, тази част не се попълва.

Що се отнася до гръбначния стълб, спокойно можете да чекнете шиен и поясно-кръстцов отдел. Само при извършване на ръчна работа с тежести участва активно и поясният отдел.

За гръден отдел можете да се позамислите, ако лицето извършва продължителна работа с ръце, вдигнати над нивото на сърцето.

т.16: Работна зона

Производствена характеристика

 Тази точка съдържа само три възможности за избор – оптимална, максимална и извън тях.

Ако работата се извършва без да е необходимо протягане на ръцете, то значи чеквате само „оптимална“.

Ако работата се извършва често с протегнати ръце, то тогава чеквате и „максимална“.

Но, ако лицето трябва и да се привежда напред с протегнати ръце, за да си върши работата, то тогава чеквате и „извън тях“, т.е. чеквате и трите квадратчета.

т.17: „Физическо натоварване“

Производствена характеристика

Тази точка отново изисква да направите справка с картата за оценка на риска. В картата може да го видите като „статично натоварване“, „динамично натоварване“, „физическо натоварване“, „ръчна работа с тежести“ и др. и тогава попълвате, както вече ви казах за т.14 – вписвате числото на риска и текстовия израз към него.

Ако видите „ръчна работа с тежести“ като описание на физическото натоварване, извършва и ръчна работа с тежести, то тогава попълвате и следващия булет „вдигане и пренасяне на тежести“.

Булетът „поддържане на тежести“ в най-честия случаи не се попълва, защото няма много професии, за които да се изисква поддържане на тежест.

Ако работата на лицето изисква бутане или теглене на ръчна количка, транспалетна количка и др., се попълва и този булет.

Специфично бутане и/или теглене има и при професии като санитар, медицинска сестра, болногледач.

Т. 18: Двигателно-монотонна работа – да или не.

Производствена характеристика

 За двигателно-монотонна работа говорим, ако дейностите са свързани с работа на конвейер или работа, при която почти непрекъснато участват предимно пръстите, дланите, китките и предмишниците на лицето.

Ако дейността е такава, то тогава се чеква „да“. Ако няма такива дейности, то чеквате „не“.

Т. 19: Работна поза

Производствена характеристика - работна поза

Тази точка съдържа най-много възможности за избор (чекване). Никой не иска от вас да попълвате минутите и секундите, а само приблизително часовете.

Освен това, ако на лицето му се налага да се наведе един път на смяна за около 10 минути, не е необходимо да чеквате „наведена“ (работна поза).

Под „правостояща“ работна поза се разбира поза, при която лицето стои право, с малка възможност да движи краката или пък само да определя, кога да седне.

Когато работата на  човека е свързана с продължителни пешеходни преходи, това не е „правостояща“ работна поза и е необходима да се чекне „друга“, като се описва в какво се изразява тя.

т. 20: Физиологичен режим натруд и почивка

Производствена характеристика -физиологичен режим на труд и почивка

Физиологичният режим на труд и почивка присъства почти навсякъде, т.е. за всяко предприятие, звено, дейност.

Най-вероятно и при вас има въведен такъв. Необходимо е да се чекне „да“.

т.21: Други видове усилия – гласово, зрително, нервно-психично

Производствена характеристика - други усилия

Тъй като до момента попълвахме информация само за прилаганото физическо усилие, то идва ред и на т. 21 „Други видове усилия“. Най-често присъстващи в картата за оценка на риска са зрителното напрежение и нервно-психичното напрежение.

Зрително напрежение имаме при работа с видеодисплеи, наблюдение на екрани, извършване на качествен контрол и др.

Нервно-психичното напрежение може да бъде кодирано като „стрес“ или „нервно-емоционално напрежение“ – отново направете справка с картата за оценка на риска.

Гласово напрежение има при учители, журналисти, репортери, работещи в колцентрове и др.

Друго усилие може да бъде натоварването на слуха, например при телефонисти и работещи в колцентрове.

т.22: Осигурени средства за защита

Производствена характеристика - средства за защита

Средства за колективна защита са всички варианти по темата общообменна вентилация, обезшумени помещения за почивка и др. Те се определят в зависимост от дейностите, които изпълнява дадения работещ (виж повече в статията „Какво са средствата за колективна защита„)

Същото се отнася и за личните предпазни средства. Необходимо е да опишете какви лични предпазни средства са осигурени на този работещ.

т.23: Временна неработоспособност

Производствена характеристика - временна неработоспособност

 В бланката е посочено, че тук се вписват данни за дните във временна неработоспособност за календарната и две предходни години

Това означава, че ако подготвяте производствената характеристика през месец март, то ще се опишат болничните за периода януари – март и за предходните две години и няма нужда да се връщате повече назад.

Ако мястото не е достатъчно, добавяте си редове.

Графа „Допълнителна информация от осигурителя“

Допълнителната информация от осигурителя не винаги се попълва. Но ако във вашата фирма за тази професия има въведено, например, ротация на дейности и промяна на работни места по време на смяната или работния ден, е добре да се опише.

Добре е да се опише и информация за всичко, което работодателят е предприел за благото на работещите – осигурена храна, напитки, санаториуми и т.н.

На финала

Производствена характеристика - подписи

Печат се изисква само от работодателя, защото той изготвя производствената характеристика и носи отговорност за попълнените данни.

От завеждащ “Човешки ресурси”, длъжностното лице по “БЗР” и лекаря от СТМ е необходимо само поставянето на подпис.

В някои случаи, обаче, от ТЕЛК изискват да се постави и печат на службата по трудова медицина, независимо че това не е изискване на бланката. Дали предварително ще поискате това да бъде направено или ще изчакате да бъде поискано от ТЕЛК, е ваше решение.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Процедура и образци на фирмени документи „Определяне на места за трудоустрояване“
🔗 Кога влиза в сила решението на ТЕЛК
🔗 Закрила при уволнение по чл. 333 КТ на трудоустроени и/или боледуващи лица

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

48 мнения за “Как се попълва производствена характеристика”

 1. Здравейте!
  Може ли да ми кажете как се попълва коректно т.23. Временна неработоспособност? Трябва ли да се изключат болничните за периода, които са ползвани за гледане на болно дете?

  Отговор
 2. Здравейте, как се попълва Производствена Характеристика на СОЛ, и въобще попълва ли се

  Отговор
 3. Здравейте!

  Работя като технически сътрудник и работата ми не е свързана с рискове за здравето. При това положение какво следва да включа в производствената характеристика за т. Фактори?

  Трябва ли да попълвам полетата с индекс „а“ в дясната колона на страницата? Информацията в тях трябва ли да съвпада с информацията от лявата колона – въпросите без индекс?

  Ивинявам се за многото въпроси, но попълвам всички данни сама тъй като в офиса няма кой да се занимава :-).

  Благодаря предварително.

  Отговор
 4. Здравейте!
  Наш бивш служител /заварчик/ на 7.11.2016 г. ще се явява на ТЕЛК / получи инфаркт и е с троен байпас/. Показа ми списък с документи, които трябва да подготви и един от тях е „производствена характеристика“, тъй като към момента е бил на работа. Към момента на явяване пред ТЕЛК обаче вече не е на работа при нас /освободихме го на 20.10.2016/, така че нужно ли е да попълваме производствена характеристика?

  Отговор
 5. На моя позната и се налага да се яви на комисия ТЕЛК на 21.09.16 г. Вече трети ден молим,секретарката на предприятието в което работи,да и се издаде производствена характеристика.Отговорът на госпожата е след 26.09.16 г.,тогава датата на комисията ще е минала.Какво да предприемем,за да ни бъде издадена такава.Моля,помагайте.

  Отговор
 6. На моя позната и се налага да се яви на комисия ТЕЛК на 21.09.16 г. Вече трети ден молим,секретарката на предприятието в което работи,да и се издаде производствена характеристика.Отговорът на госпожата е след 26.09.16 г.,тогава датата на комисията ще е минала.Какво да предприемем,за да ни бъде издадена такава.Моля,помагайте.

  Отговор
 7. Здравейте,
  Искам да попитам попълва ли се производствена характеристика на самоосигуряващо се лице и какви данни да попълня за стаж,след като лицето е с решение на ТЕЛК от 2012г. До момента внася само здравно осигурителни вноски и няма заверена осигурителна книжка.

  Отговор
 8. съпругът ми от 1г.и половина си е подал документите за ТЕЛК и чак сега разбрахме ,че ще трябва производствена характеристика.След като е напуснал от първия работодател ще му е необходима ли същата или само от сегашния работодател и колко време ще му е нужно да мине ТЕЛК.Ако беше циганин до сега щеше да вземе пенсия аз съм в чужбина и не мога постоянно да го мисля ,че започна и да не вижда от диабета ,но за съжаление такава ни е държавата ЦИГАНСКА

  Отговор
 9. Здравейте,

  Наш служител, който е в продължителен болничен отпуск, помоли да му бъде попълнена производствена характеристика, която ще му бъде необходима пред ТЕЛК.
  Ние сме втори работодател в случая. Въпросът ми е дали и ние като втори работодател следва да попълваме производствена характеристика или тя се попълва само от първия работодател?

  Благодаря.

  Отговор
  • Здравейте,

   производствената характеристика се попълва с цел комисията да може да прецени дали човекът може да изпълнява дейностите на съответната длъжност или не може. Производствената характеристика от първия работодател ще характеризира дейностите и опасностите само при него.
   Поради тази причина е необходимо и Вие да подготвите производствена характеристика. Възможно е първата работа да не е опасна за здравето, а втората да е опасна, както и обратното.

   Отговор
  • Когато работодателят отказва да издаде производствена характеристика това проблем ли за явяване пред ТЕЛК и какво да направя

   Отговор
 10. ЗДРАВЕЙТЕ

  ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ДАЛИ СЛЕД КАТО ВЪВ ФИРМАТА В КОЯТО РАБОТЯ
  НЯМАТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР СЪС СЛУЖБА-ТРУДОВА МЕДИЦИНА ДАЛИ САМ
  ТРЯБВА ДА НАМЕРЯ ТАКАВА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА
  ХАРАКТЕРИСТИКА КОЯТО МИ ИСКАТ ОТ ТЕЛК В КРАЯ НА МЕСЕЦА
  ИЛИ МОЖЕ И БЕЗ ТРУДОВА МЕДИЦИНА

  Отговор
  • Здравейте,
   от ТЕЛК/НЕЛК задължително изискват в изготвянето на производствената характеристика да има участие и службата по трудова медицина.

   Отговор
 11. Здравейте! На 30.05.2013 година подадох документи за очен ТЕЛК, но до момента не съм получила писмо с дата на явяване. Телефона, който е посочен за връзка звъни, но никой не го вдига. Моля за разяснение по въпроса какво да правя.

  Отговор
 12. Как трябва да се попълни производствена характеристика за явяване на очен телк?

  Отговор
 13. Получих писмо за освидетестване, но са пропуснали да ми изпратят бланки професионална характеристика от работодателя. Проблем ли ще бъде ако си сваля бланката от интернет?

  Отговор
  • Здравейте,
   използвайте актуалната утвърдена бланка, която може да свалите от сайта на НОИ, както и от линка в края на статията.

   Отговор
 14. За изготвяне на производствена характеристика на човек работещ в държавна администрация какво следва да се впише в т. 22?

  Отговор
 15. Здравейте,
  често от ТЕЛК предоставят старата бланка за попълване. Това не е защото не знаят, че има нова, обикновено коментарът е, че харесват старата повече.

  Отговор
 16. Здравейте, инж. Илиева!
  Моля за бърз отговор. Подадох заявление за първично освидетелстване от ТЕЛК. Получих известие кога да се явя, какви документи да подготвя и съответно 1 бланка на производствена характеристика. Ровейки се в интернет видях, че има нова и стара бланка. На мен са ми изпратили стара за попълване. Дали още са в сила старите бланки, дали няма да ме върнат от ТЕЛК, представяйки им стар формуляр, попълнен от работодателя?

  Благодаря предварително за отговора!
  Поздрави!

  Отговор
 17. Добър ден! Лице назначено при един Работодател на две длъжности, 4 часа на едната длъжност и 4 часа на другата. Трябва да му изготвя производствена характеристика. Т.8 Професия (длъжност), как се попълва? Благодаря!
  Две производствени характеристики ли трябва да му издам, по една зa всяка длъжност?

  Отговор
 18. къде да потърся служба по трудова медицина във варна,като се има предвид че работя в частна фирма-ЕТ със двама човека персонал

  Отговор
 19. Попълването на производствената характеристика е задължение на работодателя, но лицето което се явява на ТЕЛК има задължение да осигури необходимите заявяването документи. Производствената характеристика по принцип има за цел да защити лицето от работа при условия, които могат да влошат здравословното му състояние.
  Въз основа на нея се прави предписание за трудоустрояване, при наличието на което пък съответно лицето става защитено по чл. 333 от Кодекса на труда.

  Отговор
 20. Попълването на подобна характеристика си е чиста дискриминация защото хора нямащи трудов договор или хора неявяващи се на ТЕЛК не представят подобна.Инвалидите и без това са в неравностойно положение,а ТЕЛК ги дискриминира допълнително искайки от тях тази характеристика.Защо не ги искат директно от работодателите?

  Отговор
  • Напълно съм съгласна, че е дискриминация, заради подобна декларация дори се отказах от ТЕЛК, толкова е унизително да ходиш за такъв документ, защо изобщо трябва да се чувстваме различни зарад някви документи като работим и повече от някои, риска си го преценяваме ние, а не некви си лекари. Моето мнение е, че този документ трябва да отпадне или поне да се измисли нещо друго, а не тая тромава процедура, а и срокът който дават за попълване и явяване е твърде кратък, ние все пак работим…, или може би всичко е умишлено…

   Отговор
 21. Здравейте,

  Съгласно Чл. 36. (1) от ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи „За лицата по трудови и по служебни правоотношения към момента на освидетелстването осигурителите изготвят и предоставят на ТЕЛК (НЕЛК) производствена характеристика. “
  Не би трябвало да Ви искат производствена характеристика, но често ТЕЛК искат такава дори и от самоосигуряващи се лица. На практика като се зададе въпроса „работите ли?“ и отговорите, че работите, се казва, че трябва да има производствена характеристика и ще Ви върнат за такава.

  Отговор
 22. Здравейте,
  Искам да попитам след като упражнявам свободна дейност и съответно съм самоосигуряваща се необходимо ли е да се попълва производствена характеристика и ако не я представя пред ТЕЛК ще последва ли нещо?

  Отговор
 23. Здравейте !
  За пръв път попълвам Производствена характеристика – на т.6 Професионален маршрут какво се пише – служителката е била една длъжност 10 год. – в такъв случай пиша на един ред името на фирмата и къде се намира и стаж 10 г. или не ?

  Отговор
 24. Здравейте! Работя в магазин като продавач – консултант. Ще се явявям на ТЕЛК комисия и ми искат попълнена производствена характеристика за работна среда. Как да си попълня бланката, като аз работя в помещение, с климатик, имам и санитарен възел. Продавам техника, която тежи не повече от около 2-3 килограма.
  Ще Ви бъда много благодарна, ако получа по-бързо отговор от Ваша страна, тъй като не разполагам с много време.

  Отговор
 25. Здравейте!
  Налага ми се да попълня производствена характеристика. Преди съм попълвала и при т.6 професионален маршрут в колона стаж съм попълвала трудовия стаж на лицето, защото до сега не съм попадала на лице работило по-малко от 8 часа. Сега описвам професионален маршрут на друго лице и изведнъж се запитах: Кой стаж трябва да се нанася ? Трудовия или осигурителния?

  Отговор
 26. Как се уволнява лице с постоянен трудов договор което придобило право на пенсия за изслужено време и старост

  Отговор
 27. Ако в момента на явяване пред ТЕЛК сте в трудово правоотношение (независимо дали сте в болничен, майчинство, отпуск и пр.), трябва да представите производствена характеристика. За определяне на процент намалена работоспособност , тя се попълва само от настоящия работодател.

  Отговор
 28. Здравейте! На 6.06.2012 г. ще се явявам на ТЕЛК. До 14.05.2012 г. бях в майчинство. Интересува ме трябва ли да попълвам производствена характеристика и само от последния работодател ли се изисква попълването? Благодаря!

  Отговор
 29. Здравейте, това може да се наложи, ако се прави разследване за професионална болест. В този случай би трябвало да сте получили БЪРЗО ИЗВЕСТИЕ ЗА СЪМНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ със списък на изискваните документи, сред които е и производствена характеристика.

  Отговор
 30. Здравейте!!
  Бих искала да зная какъв е ангажимента за попълване на производствена характеристика от работодателя на служител напуснал преди години.
  Предварително благодаря за отговора

  Отговор
 31. Здравейте, господин Пандурси,
  МКБ е Международната класификация на болестите и се изписва във всеки издаден болничен лист, така че само трябва да го препишете.
  В други видове усилия се попълват само тези, които са валидни за дейностите, изпълнявани от лицето и могат да имат съществено влияние.

  Отговор
 32. тия, дето са изготвили този тъп документ -пр.х-ка са по-… от него.
  1. какво значи МКБ
  2.други видове усилия-по часове.колко ли часа един н-к смяна полага гласови усилия, колко-зрително напрежение, колко нервнопсх напрежение за да станат 8 часа

  Отговор
 33. Здравейте, господин Петрушев,

  за различна длъжност, конкретно работно място и използвана методика за оценка на риска попълнената производствена характеристика ще изглежда съвсем по различен начин.

  Ако се нуждаете от помощ за попълването на конкретна производствена характеристика, моля пишете на и-мейл s.evstatieva@otgovori.info или използвайте контактната фирма от тази страница.

  Отговор
 34. Може ли да ми изпратите подробно попълнена някаква производствена характеристика с обяснение.

  Отговор