Промени в Кодекса на труда от 2009 г.

В бр. 108 на Държавен вестник бяха обнародвани сериозни промени в Кодекса на труда.

Съществена част от тях са увеличаването на правата на инспекторите от Главна инспекция по труда, драстичното увеличение на глобите за неизпълнение на изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, както и такива за нарушения на трудовото законодателство.

Новите моменти в Кодекса на труда:

чл. 62 Главна инспекция по труда с електронен достъп до регистъра на трудовите договори.
Националната агенция за приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции “Инспекция по труда” електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното заверено уведомление.

чл. 114 Трудов стаж ще се зачита и при работа до 5 дни в месеца.
Отпада условието, че при работа при един работодател общо не повече от 5 работни дни или 40 часа в месеца последователно или разпокъсано, времето не се признава за трудов стаж.

чл. 127 (1) Работещият се подписва при получаване на длъжностната характеристика.
При връчването на екземпляра от длъжностната характеристика на работника или служителя вече е необходимо това да се удостоверява с подпис и да се отбелязва датата на връчването.

чл. 128а.(нов) Изисквания при прекратяване на трудовото правооношение
По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането.
При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

чл. 139а, ал. 2 (нова) Ненормиран работен ден
Не може да се установява ненормиран работен ден за работниците и служителите с намалено работно време.

чл. 144 (5) ал.5 Извънреден труд
Отпада условието за опасност за живота или здравето на хората или повреждане на машините, за да се довърши работата като извънреден труд.

чл. 163 (в сила от 01.01.2009 г.) Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.
Със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 315 дни.

Чл. 181. Правилник за вътрешяни трудов ред.
Работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред.

Професионална квалификация
Чл. 228а. (нов)
Работодателят е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения по трудовото правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие.
При продължително отсъствие на работника или служителя от работа работодателят е длъжен да му осигури условия за запознаване с новостите в работата, настъпили през времето на неговото отсъствие, и за постигане на необходимото квалификационно равнище за ефективно изпълнение на трудовите му задължения.

Чл. 228б. (нов)
Работникът или служителят е длъжен да участва в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения, както и да полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа.

Чл. 327. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие.
Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие и когато в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 (сливане на предприятия; вливане на едно предприятие в друго; разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия; преминаване на обособена част от едно предприятие към друго; промяна на правноорганизационната форма на предприятието; смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него; преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго) и чл. 123а, ал. 1 (при промяна на работодателя в случаите на отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия) значително се влошат условията на труд при новия работодател;

чл.333 (6) Закрила при уволнение
Работник или служител, който ползва отпуск по чл. 163 (бременност, раждане, осиновяване), може да бъде уволнен само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1. (закриване на предприятието).

Чл. 350а. (Нов) Вписване на трудов стаж въз основа на съдебно решение
Продължителността на трудовия стаж, установен със съдебно решение, се вписва в трудовата книжка от работодателя, а при отказ или когато това е невъзможно – от инспекцията по труда по седалището или адреса на работодателя.

Чл. 408. Ревизионна книга
Работодателят е длъжен да осигури отделни ревизионни книги в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд. Те се предоставят задължително на контролните органи при извършване на проверки.
Ревизионната книга се заверява от инспекцията по труда по седалището на предприятието или на неговите поделения или по местонахождението на обектите и работните площадки, както и на другите места, на които се полага наемен труд.

Нови права на контролните органи от главна инспекция по труда

1. Имат право да изискват от работещите информация (включително и данни за заплащането на труда) под формата на декларация в писмен вид.

2. Освен производства и машини, инспекторите от ГИТ имат право да спира дейността на цялото предприятие.

3. Инспекторите от ГИТ имат право да дават задължителни предписания на работодателите и длъжностните лица за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за заплати на сума, по-малка от сумата, която работодателят е изплатил на работника или служителя за извършената от него работа; в случай че предписанието не се изпълни в посочения в него срок или при повторно нарушение, контролните органи на инспекцията по труда могат да спрат дейността на предприятието до отстраняване на нарушението.

4. При повторно нарушение на чл. 62, ал. 1 (липса на трудов договор в писмена форма) да спират дейността на работната площадка или на предприятието до отстраняване на нарушението.

5. ГИТ имат право да дават задължителни предписания на работодателите и длъжностните лица за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за заплати на сума, по-малка от сумата, която работодателят е изплатил на работника или служителя за извършената от него работа; в случай че предписанието не се изпълни в посочения в него срок или при повторно нарушение, контролните органи на инспекцията по труда могат да спрат дейността на предприятието до отстраняване на нарушението.

При прилагане на принудителните административни мерки контролните органи на инспекцията по труда не носят отговорност за причинени вреди.

Драстично увеличение на глобите

Отговорност за нарушение на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 413. (1) Който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500.
(2) Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 2500 до 10 000 лв.
(3) За повторно нарушение наказанието е:
1. по ал. 1 – глоба от 500 до 1000 лв.;
2. по ал. 2 – имуществена санкция или глоба от 20 000 до 30 000 лв., съответно глоба от 5000 до 20 000

* Отговорност за нарушения на другите разпоредби на трудовото законодателство

Чл. 414.
(1) Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 2500 до 10 000 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., съответно глоба в размер от 5000 до 20 000 лв.
(3) Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер 15 000 лв., а виновното длъжностно лице – с глоба в размер 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.

Отговорност за неизпълнение на предписание и за създаване на пречки на контролен орган

Чл. 415. (1) Който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с глоба в размер от 2500 до 10 000 лв.
(2) Работодател, който противозаконно пречи на контролен орган за спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължения, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, а виновното длъжностно лице – с глоба в размер от 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Задължение за внасяне на имуществени санкции и глоби по наказателни постановления

Чл. 415а. (Нов) Работодател, длъжностно лице или работник или служител е длъжен в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление да плати наложената му имуществена санкция или глоба.

Отговорност за невнасяне на имуществени санкции и глоби по наказателни постановления

Чл. 415б. (Нов) Работодател, длъжностно лице или работник или служител, който в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление не плати наложената му имуществена санкция или глоба, дължи лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 20 пункта.

Отговорност за маловажно нарушение

Чл. 415в. (Нов) За нарушение, което може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, виновното лице се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв.

По искане на нарушителя или на негов изрично упълномощен представител за вземанията от влезли в сила наказателни постановления, издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” или оправомощено от него лице, може да се разреши разсрочване на плащането на дължимите суми съгласно одобрен погасителен план.
Условията заразсрочване са уточнени в чл.415д от Кодекса на труда

Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ вече се подава всяка година до 30 април. Ако няма промени в обстоятелствата, не се подава декларация, а само писмено се уведомява териториалната дирекция “Инспекция по труда”.
Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията ще се определят допълнително с наредба на министъра на труда и социалната политика.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Промени в Кодекса на труда от 2009 г.”

  1. От 1.05.2009 година съм на тази работа,за периода до края на годината имам ли право на платен отпуск,В момента продължавам на същото място.

    Отговор
  2. Как да уведомя териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по чл.15от ЗЗБУТ.

    Отговор