Предстоящи промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Д О К Л А Д
от
ТОТЮ МЛАДЕНОВ – министър на труда и социалната политика

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Предложените изменения и допълнения в наредбата произтичат от промените в Кодекса на труда (КТ), приети със Закона за изменение и допълнение на КТ, в сила от 30 юли 2010 г., обн. ДВ, бр. 58 от 2010 г., както и промените със Закона за изменение и допълнение на КТ, приети от Народното събрание на второ гласуване на 16.02.2011 г.

С измененията в чл. 22 на наредбата изрично се регламентира, че размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в предприятието. Платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя.

Предлага се да бъдат създадени чл. 37а, 37б, 37в, 37г и 37д. Текстът на чл. 37а урежда задълженията на работодателя, свързани с реда за ползване на платения годишен отпуск.

Преди утвърждаването на графика по чл. 173, ал. 1 КТ работодателят е длъжен да покани всички работници и служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

Графикът се изготвя така, че да се осигури нормален производствен процес в предприятието, както и да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Тъй като съгласно изменения текст на чл. 173, ал. 1 от КТ данните, които се съдържат в графика и редът за неговото изменение, се уреждат с наредба на Министерския съвет, то в чл. 37а, ал. 4 е предвидено, че графикът съдържа данни за трите имена на работника или служителя, заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи (отдел, цех, служба), продължителността на платения годишен отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се полага отпускът и др. данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск.

Предвидено е задължение за работодателя да информира всички работници и служители за утвърдения график и да държи на тяхно разположение на подходящо място в предприятието екземпляр от него.

Разпоредбата на чл. 37б е свързана със съставянето на графика, и по-конкретно кои работници и служители се включват в него. В съответствие с чл. 173, ал. 1 КТ в графика се включват всички работници и служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година, за която се полага. В случаите на чл. 22, ал. 1, изр. 3, когато работниците или служителите нямат 8 месеца трудов стаж в годината на постъпването си на работа за първи път, в графика се включва и частта от платения годишен отпуск, придобита за предходната календарна година.

Работодателят включва в графика и работниците и служителите, които са били поканени да определят времето на ползването на платения годишен отпуск, но не се направили това. Поради спецификата на сезонните работи и дейности е предвидено, че в графика не се включват работници и служители, които са наети за изпълнението им. В графика може да се включва платен годишен отпуск, който е отложен от работодателя поради важни производствени причини по реда на чл. 176, ал. 1 КТ.
Предложеният чл. 37в е свързан с реда за допълване и изменение на графика.

Работодателят допълва графика за работници и служители, които не са били на работа към датата на утвърждаването му, както и за работници и служители, които са постъпили на работа след утвърждаването му. Графикът може да се изменя по реда на неговото утвърждаване при възникване на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер.

Във връзка с отлагането на платения годишен отпуск, в чл. 37г, ал. 1 е предвидено, че работодателят може да отложи ползването на платения годишен отпуск, както на отделен работник или служител, така и на работниците и служителите от съответното организационно (структурно) звено (отдел, цех, служба). Предоставянето или отлагането на ползването на платения годишен отпуск от работодателя става в писмена форма, като е необходимо работникът или служителят да бъде своевременно уведомен за това (чл. 37г, ал. 2).

Предлага се и норма, която урежда ползването на платения годишен отпуск в случаите на чл. 173, ал. 9 КТ, когато работникът или служителят има правото сам да определи времето на ползване. В тези случаи съгласно предложения чл. 37д, определеното време за ползване на платения годишен отпуск може да бъде до изтичане на давностния срок по чл. 176а, ал. 1 КТ.

С текста на чл. 38а се определя моментът, от който започва да тече давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск в случаите на чл. 176, ал. 4 КТ (отлагане на ползването поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск).

Създадената ал. 1 в чл. 42 от наредбата има за цел изрично да предвиди, че размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
Във връзка с ефективността на контрола за спазване на трудовото законодателство в наредбата е предвидено работодателите да водят документация за платения годишен отпуск на работниците и служителите, която съдържа информация за ползване, прекъсване и отлагане на ползването, както и за изплатените възнаграждения по чл. 177 КТ и за изплатените обезщетения по чл. 224 КТ.

Промяната в чл. 25 и чл. 28 е предложена с цел привеждането им в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България.
Предложеното изменение в чл. 45, ал. 1, т. 1 отразява позоваване на актуалния нормативен акт – Наредба за медицинската експертиза.

Промените в чл. 46 и в текста на декларация Приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 са свързани с промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, обн. ДВ, бр. 14 от 2011 г. Необходимо е декларираните обстоятелства и в двете наредби да съвпадат, защото разрешаването или прекратяването на отпуска за отглеждане на дете до двегодишна възраст от работодателя е свързано с изплащането или съответно неизплащането на паричното обезщетение при отглеждане на малко дете.

Предлага се постановлението да влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник, тъй като срокът за утвърждаване на графика за ползването на платения годишен отпуск за 2011 г. е до 31 март 2011 г.

Приемането на предложения проект на Постановление на Министерския съвет не налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като с материята, която регламентира акта, не се хармонизират актове на Европейския съюз.
Приемането на предложения проект на Постановление на Министерския съвет не налага разходването на допълнителни финансови средства и не оказва пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските е съгласуван в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските е обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

МИНИСТЪР:
ТОТЮ МЛАДЕНОВ

Запознайте се с Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Бележка: В брой 21 от 15 март 2011 г. бе обнародвано
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 10 МАРТ 2011 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

6 мнения за “Предстоящи промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските”

 1. Неделчева при мен вече става това. Първо не може в сезона , сега не може октомври, ще ми ш дадат ноември или декември, ами аз не желая тогава, нали това е право на работника / Къде беше записано в Правата на човека??? Има ли такива изобщо???/ При тази криза ако им кажа истината в очите те ще ми отговорят че 5000 човека чакат за моето място.
  Въпрос: До колко пъти има прво работодателя да разписва“ не“ и да се мотивира? Възможно ли е да бъде платена въпреки яе не е приключил тр. договор?

  Отговор
 2. Здравейте!
  Не срещнах нито в КТ, нито в Наредбата, срокове, в които работодателят да ни уведоми за отлагането на отпуска. Ако съставяйки график за отпуска, предплатим няколко месеца преди това планираната почивка, кой ще поеме разноските по евентуалното й отлагане?

  Отговор
 3. Правилно ли съм разбрала? Ако промените влязат в сила, съгласно чл.22 полагаемата отпуска за година ще се определя пропорционално на стажа в предприятието.Тоест ако лице е назначено март месец през 2011, той ще има право НЕ на 20 дни, а 17. Благодаря:)

  Отговор
 4. Да, отдавна се каня да подхвана и направя връзки от по-стари към по-нови статии, но този път обещавам веднага в тази статия да оглася, когато промените в Наредбата влязат в сила.

  Отговор
 5. Бихте ли отразили към тази статия когато тези предстоящи промени станат факт?

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.