За необходимите промени в наредбата за службите по трудова медицина

Тези, които следят Otgovori.Info, знаят, че в някои предишни статии обсъждахме с колеги и потребители на услугата проблемите, свързани с дейността на службите по трудова медицина. Започнахме дискусията с предложението на инж. Манолов за нова наредба за службите по трудова медицина, след това установихме в колко СТМ участва един лекар със специалност чрез преглед на официалния регистър на СТМ в Министерство на здравеопазването.

Днес публикувам тук писмото, което получих от д-р Илия Рупов, който от 2009 г. алармира различни държавни институции за пропуските в Наредба 3/2008 г., които позволяват действия, с които се намалява качеството на работата на СТМ и се уронва престижа генерално на тази институция. Заедно с писмото той ми предостави документи от кореспонденцията си държавните органи, с които можете да се запознаете и вие.

Уважаема инж. Илиева,

изпращам Ви няколко писма, които моля да качите на Вашия форум за Службите по трудова медицина. Надеждата ми е, че ще има СТМ, които ще ме подкрепят, като пратят и те подобни писма до съответните институции. От последните към настоящия момент имам следните отговори: от Гиньо Ганев – не се занимава с юридически лица; от Комисията за защита на потребителите – препращат писмото до РИОКОЗ и Дирекция „Инспекция по труда“ за проверка, по необясними причини, само в Сливен, като последните няма да вземат отношение; от Комисията по труда и социалната
политика към НС – препращат писмото до МТСП, макар, че там има мое писмо; от Комисията за защита на конкуренцията – искаха такса, платих я, ще извършат проверки, без правна сила. По другите писма очаквам отговори.

Уважаеми Колеги, няма кой да ни защити, ако сами не се защитим. Даже и от Сдружението на Службите по трудова медицина, на което съм член, нямам нито отговор, нито становище за подкрепа. Моля СТМ, в които трудовия медик поне участва само в една СТМ, за подрепа, защото една птичка пролет не прави. Ако до известно време няма движение по въпроса по върховете, има и Евросъюз, стига са го лъгали за СТМ.

С предварителна благодарност, д-р Илия Рупов

Ето текста и на едно от изпратените от д-р Рупов писма. С цялата кореспонденция можете да се запознаете като изтеглите този файл.

Изх. № 1536 от 01.04. 2010
ДО
Г-жа Цецка Цачева
Председател
41-во Народно събрание на Република България
1169 град София
Пл. „Народно събрание”№ 2, кабинет № 23

Изх. № 1541 от 01.04. 2010
ДО
Г-жа Искра Фидосова
Председател
Комисия правни въпроси
41-во Народно събрание на Република България
1169 град София
Пл. „Народно събрание”№ 2
Изх. № 1537 от 01.04. 2010

ДО
Г-н Лъчезар Иванов
Председател
Комисия по здравеопазване
41-во Народно събрание на Република България
1169 град София
Пл. „Народно събрание”№ 2
Изх. № 1538 от 01.04. 2010

ДО
Г-жа Геновева Алексиева
Зам. Председател
Комисия по труда и социалната политика
41-во Народно събрание на Република България
1169 град София
Пл. „Народно събрание”№ 2

МОЛБА
ОТ *СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА „Д-Р ИЛИЯ РУПОВ”* ЕООД
ЗА

Иницииране на промени в чл. 25 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както следва:

Да се добави към чл.25 б:
(6) Специалистите по „Трудова медицина” участват само в една Служба по трудова медицина.
(7) Всички от Управителите от съответното юридическо/физическо лице, които създават Служби по трудова медицина, не трябва да имат подписан Договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрация в регионалните центрове по здравеопазване.

Да се добави към чл. 25г (1):
7.декларация на лицата по т.5, че отговарят на изискванията на чл 25б, ал. 3 и 6.
10.декларация на лицата, които създават Служби по трудова медицина, че отговарят на изискванията на чл 25б, (7).
Към преходните и заключителни разпоредби да се добави:
&25.Регистрираните до влизането в сила на този закон служби по трудова медицина при необходимост се пререгистрират в срок да 31.12.2010 година.

М О Т И В И:

1. Анализът на регистрираните до 440-я брой Служби по трудова медицина сочи, че в тях участват общо 212 лекари, специалисти по трудова медицина, и 380 лица с висше образование, специалисти по безопасни условия на труд.

2. От лекарите, специалисти по трудова медицина, само 21% участват в една Служба по трудова медицина – 92 броя. В две Служби по трудова медицина участват 30% от тях; в три Служби по трудова медицина участват 14% от тях; в четири Служби по трудова медицина участват 7% от тях; в пет Служби по трудова медицина участват 4% от тях; в шест Служби по трудова медицина участват 1% от тях; в седем Служби по трудова медицина участват 1% от тях.

3. От лицата, специалисти по безопасни условия на труд, 76% участват в една Служба по трудова медицина – 333 броя. В две Служби по трудова медицина участват 10% от тях; в три Служби по трудова медицина участват 1,6% от тях; в четири Служби по трудова медицина участват 0,5% от тях; в пет Служби по трудова медицина участват 0,3% от тях.

4. Един лекар или инженер участва в различни Служби по трудова медицина в страната, някои от тях се намират в различните краища на България. Как и кога извършват дейността си ? Извършван ли е контрол и какви са резултатите ?

С регистрацията на специалисти в повече от една Служба по трудова медицина са създадени условия за:
-купуване на дипломите им, без последните да извършват реално работа;
-грубо се нарушава смисъла за създаването на Службите по трудова медицина. Те само на документ разполагат с необходимите специалисти, и не предлагат качествени услуги;
-подвеждат се Работодателите, сключвайки Договор, че в Службата по трудова медицина (СТМ) има необходимите специалисти, защото в удостоверението за регистрация липсва текст, който да укаже участието на специалистите в други СТМ;
-грубо се нарушава Кодекса на труда в частта за продължителността на работния ден и почивките. Едно лице може да работи до 12 ч на ден, но в продължение на не повече от 6 м, какво правят тогава съответните Служби по трудова медицина ?
-нарушава се Конституцията на Република България и Директива 2006/123/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета на Европейския съюз от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар, ратифицирана от България:
-не се създава и гарантира на всички юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като не се предотвратява нелоялната конкуренция – участието в повече Служби по трудова медицина на специалистите е свързано с научаване на търговски тайни, които може да се разпространяват между тях; отделно, 79% от пазара за Службите по трудова медицина е зает от такива, в които основния състав участва в повече от две Служби по трудова медицина, което води и до монополизъм;
-злоупотребява се с правата на потребителите, като им се предлагат услуги от неквалифициран персонал от Службите по трудова медицина, поради многобройните ангажименти на специалистите в много други Служби;
-създават се условия за нелоялна конкуренция между Службите по трудова медицина;
-регистрацията на специалистите в повече от една СТМ е в интерес на определени лица, но не е в интерес на Обществото. И това е направено съзнателно.

Защо е записано в чл. 6, ал. 5 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ бр. 99/2003) специалистите по трудова медицина не могат да участват в повече от две лиценза на консултанти ?

Защо в чл. 68, ал.3 на Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина е записано, че магистър-фармацевт, който е открил аптека, не може да участва в търговски дружества, имащи за предмет на дейност производство или търговия на едро с лекарства, както и да работи по трудов договор на друго място?

Защо в Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 година на Национална здравноосигурителна каса, има записи:
Чл. 21.Всеки лекар може да работи в изпълнение на два договора с НЗОК, но не повече от един в лечебно заведение – изпълнител на болнична помощ, независимо от месторазположение на лечебните заведения, в които се оказва помощта.
Чл. 53.Общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК или работещ в изпълнение на договор с НЗОК като ОПЛ, не може да работи в друго лечебно/здравно заведение.

Примери има още, но остава въпроса, защо не се регламентира броя участия на специалистите по трудова медицина и по безопасни условия на труд в Служби по трудова медицина, и продължителността на основния им Договор ?

Така конституираният Закон за здравословни и безопасни условия на труд не осигурява качествени и високоспециализирани услуги. Работодетелите и международната общност се подвеждат с регистрацията на много Служби по трудова медицина със специалисти по трудова медицина и безопасни условия на труд, но практически това не е вярно.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

Продължаващата безконтролна регистрация на специалисти в повече от една Служба по трудова медицина създава пречки и за развитието на управляваната от мен Служба по трудова медицина. От друга страна, лицата, които създават служби по трудова медицина и имащи договори с НЗОК и РЦЗ, имат и частни здравни заведения (Болници, медицински Центрове и т.н.). По този начин профилактичните медицински прегледи, организирани от разкритата Служба по трудова медицина минава през тях, като най-често и стойността на Договорите за обслужване от Служба по трудова медицина е обвързана и със стойността на медицинските прегледи.

С оглед на изложеното, моля да предприемете спешно необходимите законодателни инициативи, предложени по-горе.

С уважение,
Управител:
(д-р Илия Рупов)

6 мнения за “За необходимите промени в наредбата за службите по трудова медицина”

 1. Здравейте и добре дошла в Otgovori.Info!
  Бих могла да кажа, че през последните няколко години успешно се специализираха редица специалисти. От друга страна недостига на специалисти, според мен, не трябва да бъде повод да се позволява дейността да се извършва от неспециалисти. до това се стига, когато един лекар със специалност трудова медицина е записан като такъв в шест СТМ, да речем, които са в различни краища на България. Това означава, че на практика той не работи във всички служби, а само е записан като такъв, като същинската дейност се изпълнява от човек без необходимата квалификация. По този начин на практика се оказва, че няма нужда от специалисти, щом се допуска дейността да се извършва от други лица.

  Отговор
 2. Оф, направих си труда да прочета цялата едностранчива кореспонденция на доктора. Меко казано „непрофесионално“. Не искам да изпадам в тежки квалификации, но да сезираш, напраимер, КЗП е смехотворно.

  Отговор
 3. Повечето от доводите са абсолютно безпочвени и мога да се аргументирам със солидни доказателства, които биха отнели много пространство и букви :) Накратко, ако погледнем практически – в страната няма достатъчно лекари със съответната специалност, поради поредицата нулеви години и ниския интерес от една страна, а от друга – ограничение по време е невъзможно, пак поради липсата на лекари. И двете дадени по-горе предложение се обсъждаха преди приемане на наредбата от 2008 година и отпадането им е следствие именно на тези доводи.

  Отговор
 4. Не съм следил цялата дискусия по проблемите на СТМ, но участието на един лекар / инженер в 2-3 СТМ едва ли е най-страшното. По-важното е да се сложи ограничение брой специалисти в СТМ / брой обслужвани лица (фирми). Защото един лекар в 3 малки СТМ, обслужващи по 5 фирми ще работи с 15 фирми, а един лекар в СТМ с 50 фирми ще бъде много по-натоварен, но тук ограничение няма. Както няма и ограничение за наличието на офис на дадена СТМ в града, където са обслужваните фирми. Много от големите фирми са принудени да наемат СТМ чрез процедури по ЗОП и щат не щат приемат офис в Пловдив да обслужва клон в Благоевград, просто защото нямат друг избор…

  Отговор
 5. Здравейте, д-р Паскалев,
  благодаря Ви за тази информация
  Тъй като го споменахте, освен да споделите и кога и къде ще бъде срещата на Сдружението през месец юни :)

  Отговор
 6. Уважаема Г-жо Илиева,

  В отговор на запитване от Комисията за защита на конкуренцията, Сдружението на СТМ в България изпрати отговор, в който ръководството по същество подкрепя доводите на д-р Рупов.

  Практиката на нашето Сдружение като колективен орган е да изразява становище, одобрено от членуващите в него. За срещата през юни е предвидено в дневния ред обсъждане на въпросите, поставени от д- Илия Рупов. Между другото голяма част от тях са поставяни писмено от Сдружението пред съответните институции нееднократно, вкл. и при приемане текстовете на Закона за ЗБУТ в Народното събрание.

  Междувременно получих становището от Министерството на труда и социалната политика, с което по същество се отхвърля правната хипотеза за издаване на „Нова наредба за службите по трудова медицина“. Становището е изпратено и до един от вносителите на проекта (инж. Манол Манолов от гр. Шумен).

  Очаквам отговора от Министерство на здравеопазването, който също бих споделил с аудиторията.

  Лек и спорен ден !

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.