Какво се промени в нормативната уредба по ЗБУТ през 2011

В първите дни на Новата 2012 година нека за момент да отправим поглед назад, за някои обобщения. В тази статия Ви предлагам малка справка относно промените и допълненията в нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд през 2011 г. Прегледайте я внимателно, за да проверите дали не сте пропуснали някой важен момент.

Промени в Кодекса на труда

  • Уточнение на изискванията за ползване на платения годишен отпуск (ДВ, бр. 18)
  • Нов раздел: Допълнителни условия за извършване на надомна работа (ДВ, бр. 33)
  • Промени, свързани с определянето на места за лица с намалена работоспособност (ДВ, бр.61) – при определяне на общия брой работещи не се вземат предвид морските лица, работещи в предприятието.
  • Нов раздел: Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние(ДВ, бр. 82)
  • Промени, свързани с медицинските прегледи на работещите (ДВ, бр. 82) – предварителните медицински прегледи се заплащат от лицата, които кандидатстват за работа, а периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя.

Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Служби по трудова медицина могат да бъдат създавани и от дружества по законодателството на държава – членка на Европейския съюз (ДВ, бр. 60)

Други промени

Нова Наредба за безплатното работно и униформено облекло (ДВ, бр. 9)


Нова Наредба за пожарната безопасност (ДВ, бр. 81)


Ратифицирана бе Конвенция 161 на МОТ/1985 относно трудово-медицинското обслужване (ДВ, бр. 96)


Излезе новата Заповед за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2012 г. (ДВ, бр. 93)


Промени в Наредба за структурата и организацията на работната заплата – считано от 15.03.2012 г. Наредбата не се прилага за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация с изключение на чл. 17 – 21.


Нова НАРЕДБА № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства – в сила от 01.01.2012 г.


Изменения в Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 100) – само уточнение, че Наредбата въвежда изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива 2010/61/ЕС


ПМС № 338 от 09.12.2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове:
~ Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
~ Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
~ Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията
~ Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане


ПМС № 324 от 01.12.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт (Дв, бр. 97) – допълнения за самостоятелно заетите водачи в автомобилния транспорт.


Нова Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария – една от интересните за мен промени – в рискова категория V вече не влизат „инсталации за складиране и преработка на отпадъци и скрап“, а „обекти, в които се преработва и претопява метален скрап“.


Нова Заповед № А-441 от 13.10.2011 г. за определяне на периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 85) – заповедта е налична в страницата „Законодателство“


Изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 82) – наредбата е налична в страницата „Законодателство“.


Изменения и допълнения на Закона за защита при бедствия (ДВ, бр. 80) – важни промени в чл. 35 и чл. 36 относно аварийните планове!


Нова Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане (Приета с ПМС № № 271 от 29.09.2011 г.)(Обн., ДВ, бр. 78 от 07.10.2011 г.)


ПМС № 202 от 15.07.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – отменен Раздел V
„Клинични стъклени живачни термометри с устройство за максимум“ (ДВ, бр. 56)


Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (Обн., ДВ, бр. 44 от 10.06.2011 г. – в сила от 01.07.2011 г.)


Нова Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г.)(Обн., ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г.)


Изменение в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с новото име на Центъра по хигиена – Националния център по обществено здраве и анализи (ДВ, бр. 41 от 2011)


И накрая, макар и малко встрани от темата за здравословни и безопасни условия на труд, да добавя като любопитен факт, че бе отменена Наредба №7 от 25 май 1992 г.за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и съответно отпаднаха т. нар. хигиенно-защитните зони – задължителните разстояния между източника на вредност в околната среда (обекти, съоръжения, инсталации) и конкретният обект, подлежащ на здравна защита (жилищна, здравна, учебна, детска или обществена сграда, терен за отдих и спорт и други аналогични).

И ако съм пропуснала нещо, колкото и малко да е то – допълнете ме, ще са ви благодарни всички читатели на Otgovori.Info, както и аз!

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.