Промени в изискванията за службите по трудова медицина

В брой 60 на Държавен вестник бяха направени малки корекции в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, свързани със службите по трудова медицина по отношение на това кок може да създаде такава и какви са необходимите документи за регистрация.

Промени в ЗЗБУТ касаещи службите по трудова медицина

Стар текст на чл. 25, ал. 3, т. 2
(3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Службите по трудова медицина се създават от:
2. юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи.

Изменение:
2. (изм., ДВ, бр. 60 от 2011 г.) юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от дружества по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за обслужване на работещи.

Стар текст Чл. 25г.(1), т. 4
Чл. 25г. (1) За регистриране на службите по трудова медицина лицата, които са ги създали, подават заявление, към което прилагат:
4. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

Изменение:
(1) За регистриране на службите по трудова медицина лицата, които са ги създали, подават заявление, към което прилагат:
4. (изм., ДВ, бр. 60 от 2011 г.) данни за единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър или актуално удостоверение за вписване на лицата, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

Отменена е и точка 8 от изискваните документи за регистрация на служба по трудова медицина, а именно не е необходимо да се представи удостоверение за членство в Българския лекарски съюз за лицето с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с придобита специалност „трудова медицина“.

1 мнение за “Промени в изискванията за службите по трудова медицина”

  1. много полезна и интересна информация – трудовата медицина е абсолютно задъжителна за всяка фирма, а регистрацията на трудова медицина има отделна процедура – мерси че го споделихте това тук с всички нас – поздрави и до скоро

    Отговор

Вашият отговор на Анонимен Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.