Правилник за вътрешния трудов ред и упълномощено лице във всеки обект

Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда.

В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.

Това са част от промените в Кодекса на труда, които бяха обнародвани в бр. 58 на Държавен вестник от 20.07.2010 г.

Но има и добри новини:

Долната граница на глобата за неизпълнение на задълженията осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е намалена на 1500 лв. от 10 000, а тази на виновното длъжностно лице от 2500 на 1000 лв. Но все пак не се отпускайте, горните граници остават същите, съответно 15000 и 10 000.

Намалени са долните граници на глобите и за нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство.

С промените в Кодекса на труда влязоха и новите изисквания за ползване на отпуските, а именно:

В началото на всяка календарна година работодателят утвърждава график за ползването на платения годишен отпуск от работниците и служителите след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.

Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:
1. по време на престой повече от 5 работни дни;
2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;
3. в случай че работникът или служителят не е поискал отпуска до 5 работни дни след определената в графика начална дата за ползването му.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.