Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ през третото тримесечие на 2015

Ето какво се случи в нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд през третото тримесечие на 2015-а година.

Нови нормативни актове

1. Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.

2. Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

3. Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи.

4. Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) – важно за фирми, в които се провеждат учебни практики

Променени нормативни актове

1. В бр. 54 на Държавен вестник от 17.07.2015 г. бяха обнародвани промените в Кодекса на труда. След това някои от тези промени бяха отменени чрез Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

2. С Постановление № 191 от 22 юли 2015 г. бяха изменени и допълнени следните нормативни актове на Министерския съвет:

  • ПМС № 246 от 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност (ДВ, бр. 69 от 2014 г.)
  • Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
  • Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
  • Правилник за прилагане на Закона за пътищата
  • Постановление № 235 на МС от 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в МВР

3. Направено бе изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

4. Допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища.

5. В бр. 63 на Държавен вестник бе публикувано Постановление № 212 ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Отменени нормативни актове

1. Постановление № 96 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи

2. Наредба № 8121з-792 от 2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (ДВ, бр. 90 от 2014 г.).

3. Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.).

4. Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 4 и 32 от 2014 г. и бр. 24 от 2015 г.).

Вижте как да следите промените в нормативните изисквания със ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.