Протоколиране на заседание на КУТ/ГУТ

Във всяка малка фирма, вероятно почти всяка седмица се провежда едно кратко заседание на групата по условия на труд, но участниците никога не са го възприемали като такова – просто са си вършили работата. Проблемът обаче идва от това, че заседанията на Комитета или Групата по условия на труд трябва да бъдат протоколирани, за да има съответните доказателства, че е работещ. И тогава вие се хващате за главата и се чудите какво да пишете в „проклетия протокол“.

Нека първо да припомня, че до този момент вече в Otgovori.Info са разгледани следните теми, свързани с работата на комитетите и групите по условия на труд:

Как да учредим Група по условия на труд (ГУТ)
Как да учредим Комитет по условия на труд (КУТ)

Във Време е КУТ и ГУТ да заработят посочих няколко примера какво можем да обсъждаме на заседания. Това са всички изготвяни от службата по трудова медицина документи – оценка на риска, становища на СТМ по прилагането на различни нормативни актове, за част от които задължително се изисква такова, анализите на здравно състояние в резултат на проведени прегледи и по болничните.

Предмет на заседание на ГУТ могат да бъдат също:
– изпълнението на програмата от мерки за ограничаване и намаляване на риска за предходната година;
– плануването на мерки за настоящата;
– промени в нормативните актове;
– нови машини и дейности на фирмата;
– инцидент и/или трудова злополука;
– плануване на обучения по ЗБУТ и др.

Как е структуриран един протокол от заседание на ГУТ?

Всеки протокол от заседание на Група по условия на труд може да има следната структура:

1. Дата на провеждане на заседанието.
2. Присъстващи лица.
3. Избран протоколчик.
4. Дневен ред.
5. Обсъждане на точките по дневния ред – представена информация, обсъждане.
6. Взети решения по точките от дневния ред и определени отговорни лица за изпълнението.
7. Заключение за изчерпване на дневния ред.
8. Плануване на следващо заседание на ГУТ.
9. Подписи на протоколчика или на присъстващите.

Съгласно чл. 29, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Комитетите и групите по условия на труд: „обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите“, следователно минималния период за провеждане на заседания на КУТ/ГУТ е 3 месеца или с други думи това са четири заседания годишно.

Ето няколко примера за дневен ред на всяко едно от тези заседания.

Първо заседание през м. януари

1. Запознаване с анализа на органа по БЗР за дейностите по ЗБУТ през предходната година (запознаване с изпълнението на програмата от мерки за намаляване на риска за предходната година).
2. Плануване на мерки за ограничаване и намаляване на риска през настоящата година.
3. Плануване на обучение по безопасност и здраве през годината.
4. Преглед на плана за действие при бедствия и аварии за актуалност.

Второ заседание през м. април

1. Преглед на оценката на риска за актуалност.
2. Преглед на инструкциите за безопасна работа за актуалност.
3. Осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

Трето заседание през м.юли

1. Запознаване с обобщения анализ на здравното състояние за предходната година (тук трябва да отбележа все пак, че крайния срок за изготвянето на този анализ от СТМ е 30 юли).
2. Резултати от извършено ежегодно обучение на членовете на ГУТ (ако обучението е проведено през друг тримесечен период, съответно тази точка ще присъства в дневния ред за съответния период).
3. Преглед на изпълнението на програмата от мерки за ограничаване и намаляване на риска до този момент.

Четвърто заседание през м. октомври

1. Запознаване и обсъждане на изготвения от СТМ анализ на резултатите от проведени периодични медицински прегледи (разбира се, ако прегледите са проведени през друго тримесечие, тази точка ще присъства в дневния ред на заседание за съответното тримесечие).
2. Определяне на работниците и служителите, които подлежат на периодични медицински прегледи през следващата година.
3. Обсъждане на отчет за техническото състояния на машините и оборудването.(ако работите само в офис, съвсем спокойно можете да обсъдите поддръжката на офис техниката).

Още теми, които биха могли да бъдат част от дневния ред:

1. Нови нормативни актове и необходимост от промяна в документацията на фирмата.
2. Резултати от проверки на инспекция по труда – предписания, изпълнение на предписанията.
3. Анализ на резултатите от проведени обучения по безопасност и здраве.
4. Анализ на дейността на службата по трудова медицина при изтичане срока на договора.

В края на тази статия ви предлагам примерен протокол от заседание на ГУТ , съобразен с предложения дневен ред на първото от четирите заседания през годината.

Подобни статии:

5 thoughts on “Протоколиране на заседание на КУТ/ГУТ”

  1. Здравейте, в края на всеки протокол от проведено заседание, необходимо ли е да се разписват всички членове от комитета на КУТ или е достатъчно само протоколиста да се разпише.

    • Здравейте,
      Няма нормативни изисквания как да бъде изготвен и подписан протокола, така че решението си е Ваше. До момента не сме получавали сигнали за забележки при проверки за това, че протоколът е подписан само от протоколчик.

  2. Здравейте , искам да попитам в какъв срок след назначения 5ти служител се провежда първото заседание, тоест ако заповедта за сформиране на ГУТ е от 09.11.10 г. веднага ли се провежда първото събрание или след 3 месеца.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.