Трябват ли ни заповед и протокол по ЗХУ?

Повод за настоящата статия са някои сигнали, че при проверки от инспекция по труда се търсят документи, свързани с изпълнение на задължението по чл. 38 от Закона за хората с увреждания като протокол за обсъждане в Комитета по условия на труд или пък Протокол за съгласуване с КУТ и СТМ, заповед за определяне на места, подходящи за трудоустряване и пр.

Някои колеги са правили заповеди за сформиране на комисия за определяне на места подходящи за назначаване на хора с трайни увреждания и съоветно писали протокол на комисията.

Други пък са комплектовали 2 в 1 – със заповед са въвели задължение на комисията по трудоустрояване да определя и места подходящи за хора с трайни увреждания.

Какво изисква Законът за хората с увреждания и правилникът за прилагането му?

Определяне на подходящи места

Съгласно измененията и допълненията на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, направени с  Постановление № 127 от 1 април 2021 г. , работодателят има задължение

да изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи.

Това означава, че ако попадате в изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, то трябва да имате наличен утвърден списък на работни места за изпълнение на квотата. Дали ще се утвърди само списък или ще има заповед за утвърждаването му, решава работодателят.

Законът и правилникът не въвеждат ред и процедура

В ЗХУ и правилника по прилагането му не се въвеждат изисквания как работодателят да изпълни задължението си по чл. 38.

Разбира се, ако работодателят желае, има право да въведе фирмени правила (заповед, процедура и пр.) за да определи кой има задължение да организира изпълнението на изискванията на чл. 28 ЗХУ, но това не е изискване на закона.

От друга страна, би било добра практика работодателят да може да покаже, че е взел предвид изискванията на закона и е разпоредил на съответните длъжностни лица да предприемат мерки.

Поради тази причина за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме подготвили примерна заповед, в която сме систематизирали в няколко точки последователността от действия, които е необходимо да се извършат за изпълнение на изискванията:

Законът и правилникът не изискват съгласуване

Никъде в ЗХУ и правилника за прилагането му не се изисква съгласуване на действията по изпълнение на квотата с Комитет по условия на труд или служба по трудова медицина (СТМ).

Службата по трудова медицина е намесена само в един случай – при освобождаване от задължението при специфични фактори на работа. В този случай се изисква писмената обосновка да бъде изготвена съвместно със СТМ.

От друга страна, при необходимост да се търсят за назначаване хора с трайни увреждания, считаме за подходящо длъжностите, за които ще се търсят хора, да бъдат определени с помощта на службата по трудова медицина, тъй като в нея има специалист – трудов лекар, който може да даде подходящ съвет.

В допълнение, за да влезем в духа на социалния диалог, предлагаме при определянето на тези длъжности да се включи и представител или представители на работещите.

Това не е задължително! Бихте могли да го приложите като добра практика.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.