Трябват ли ни заповед и протокол по ЗХУ?

Повод за настоящата статия са някои сигнали, че при проверки от инспекция по труда се търсят документи, свързани с изпълнение на задължението по чл. 38 от Закона за хората с увреждания като протокол за обсъждане в Комитета по условия на труд или пък Протокол за съгласуване с КУТ и СТМ, заповед за определяне на места, подходящи за трудоустряване и пр.

Някои колеги са правили заповеди за сформиране на комисия за определяне на места подходящи за назначаване на хора с трайни увреждания и съоветно писали протокол на комисията.

Други пък са комплектовали 2 в 1 – със заповед са въвели задължение на комисията по трудоустрояване да определя и места подходящи за хора с трайни увреждания.

Какво изисква Законът за хората с увреждания и правилникът за прилагането му?

Определяне на подходящи места

Съгласно измененията и допълненията на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, направени с  Постановление № 127 от 1 април 2021 г. , работодателят има задължение

да изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи.

Това означава, че ако попадате в изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, то трябва да имате наличен утвърден списък на работни места за изпълнение на квотата. Дали ще се утвърди само списък или ще има заповед за утвърждаването му, решава работодателят.

Заповед за утвърждаване на списък на определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ 

Законът и правилникът не въвеждат ред и процедура

В ЗХУ и правилника по прилагането му не се въвеждат изисквания как работодателят да изпълни задължението си по чл. 38.

Разбира се, ако работодателят желае, има право да въведе фирмени правила (заповед, процедура и пр.) за да определи кой има задължение да организира изпълнението на изискванията на чл. 28 ЗХУ, но това не е изискване на закона.

От друга страна, би било добра практика работодателят да може да покаже, че е взел предвид изискванията на закона и е разпоредил на съответните длъжностни лица да предприемат мерки.

Поради тази причина за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме подготвили примерна заповед, в която сме систематизирали в няколко точки последователността от действия, които е необходимо да се извършат за изпълнение на изискванията:

Заповед за дейности за изпълнение на задължението за назначаване на хора с трайни увреждания по чл. 38 ЗХУ

Законът и правилникът не изискват съгласуване

Никъде в ЗХУ и правилника за прилагането му не се изисква съгласуване на действията по изпълнение на квотата с Комитет по условия на труд или служба по трудова медицина (СТМ).

Службата по трудова медицина е намесена само в един случай – при освобождаване от задължението при специфични фактори на работа. В този случай се изисква писмената обосновка да бъде изготвена съвместно със СТМ.

От друга страна, при необходимост да се търсят за назначаване хора с трайни увреждания, считаме за подходящо длъжностите, за които ще се търсят хора, да бъдат определени с помощта на службата по трудова медицина, тъй като в нея има специалист – трудов лекар, който може да даде подходящ съвет.

В допълнение, за да влезем в духа на социалния диалог, предлагаме при определянето на тези длъжности да се включи и представител или представители на работещите.

Това не е задължително! Бихте могли да го приложите като добра практика.

Протокол за съгласуване на работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.