Процедура за дисциплинарно уволнение

Дисциплинарно уволнение е най-тежкото от дисциплинарните наказания, които може да налага работодателя: забележка, предупреждение за уволнение, уволнение.

Дисциплинарно уволнение може да се налага за:
1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
3. системни нарушения на трудовата дисциплина;
4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

В глава девета на Кодекса на труда е предвидена специална процедура за налагане на дисциплинарни наказания . Неспазването на тази процедура е основание за съда да отмени наказанието при възникнал трудов спор.

Процедурата за налагане на дисциплинарно наказание включва следните основни стъпки:

1. Установяване по безспорен начин и документиране на допуснатото от работника или служителя нарушение. В случая това може да бъдат писмено оформени протоколи, свидетелски показания и пр., в които се посочват и личните данни на свидетелите;

2. Преценка на тежестта на нарушението и досегашното поведение на работника или служителя с оглед избор на съответстващия му вид дисциплинарно наказание. В чл. 190 от КТ са посочени нарушенията на трудовата дисциплина, които дават право на работодателя да наложи дисциплинарно уволнение. В случая нарушението може да се прецени като злоупотреба с доверието на работодателя по смисъла на чл. 190, т. 4 от КТ, което е основание за уволнение;

3. Надлежно връчване (срещу подпис) на писмена покана от работодателя до работника или служителя в определен от работодателя кратък срок да даде устни или писмени обяснения за допуснатото нарушение. Ако такава покана не е отправена или ако работникът е представил, но работодателят не е приел писмените обяснения или не е събрал и оценил посочените в тях доказателства, съдът отменя уволнението, без да разглежда спора по същество. Тази разпоредба не се прилага, ако обясненията на работника или служителя не са изслушани или не са били дадени по негова вина;

4. Съблюдаване на срока за налагане на дисциплинарно наказание – до два месеца от откриване на нарушението, но не по-късно от една година от извършването му. Тези два срока се прилагат в съвкупност, като влиза в сила този, който изтича по-рано. С други думи, ако от нарушението е изминала една година, а от откриването му – по-малко от 2 месеца, наказание за това нарушение не може да се наложи. Такова е положението и ако изтекат 2 месеца от узнаването за нарушението, макар и да не е изтекла една година от извършването му;

5. Издаване на писмена заповед от работодателя или от писмено упълномощено от него длъжностно лице за налагане на наказанието. В заповедта задължително се посочват:

– трите имена, ЕГН и длъжността на нарушителя;
– извършеното от него нарушение (с кратко описание, включващо датите на извършването и на откриването му);
– видът на наказанието (само от изрично посочените в чл. 188 от КТ);
– текстът на закона, въз основа на който се налага наказанието.

Заповедта се връчва на лицето. Получаването є се удостоверява с негов подпис върху екземпляра от заповедта, който се съхранява при работодателя. Ако лицето не може да бъде открито, заповедта му се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Заповедта за наказание влиза в сила от деня на нейното връчване.

При налагането на дисциплинарното уволнение трябва да се знаят още две много важни особености.

Първо. Съществена особеност на дисциплинарното наказание „уволнение“ е, че неговото налагане означава прекратяване на трудовите отношения. Но сама по себе си издадената на основание чл. 195 от КТ заповед за налагане на дисциплинарно уволнение не представлява заповед за прекратяване на трудовия договор. Тя е основание за прилагане на чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ, което е специалното правно основание за едностранно и без предизвестие прекратяване на трудовия договор – поради дисциплинарното уволнение. Следователно, за да бъде прекратяването на правоотношенията оформено законосъобразно, работодателят трябва да издаде и заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 330, ал. 1, т. 67 от КТ, като в нея посочи издадената заповед за дисциплинарното наказание уволнение. Практиката допуска двете заповеди – за налагането на дисциплинарното уволнение и за прекратяването на трудовия договор – да бъдат оформени общо, с един акт на работодателя.

Второ. Прекратяването на трудовия договор на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ е посочено в чл. 333 от КТ като основание за прилагане на предварителната закрила при уволнението. Тя се прилага само спрямо посочените в чл. 333 от КТ работници или служители. Ако лицето попада в някоя от изброените категории, работодателят трябва, преди да връчи заповедта за уволнение, да е поискал и да е получил писменото поименно съгласие на съответната териториална инспекция по труда. Ако до уволнението такова съгласие не бъде получено, съдът ще отмени прекратяването на трудовия договор, без да разглежда трудовия спор по същество.

Използвани са текстове от статия на Гошо Мушкаров във в-к „Труд и работна заплата“, приложение на сп. „Актив“, бр. 19, 2006 г.

22 thoughts on “Процедура за дисциплинарно уволнение

 1. Здравейте,
  ако прекратяването на трудовото правоотношение е по взаимно съгласие, тогава не се дължи обезщетение към работодателя. Ако не сте спазили задължителното предизвестие, тогава се дължи.

  При дисциплинарно уволнение:

  Чл. 221. (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
  (2) При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение.

 2. Здравейте,интересува ме,дали при напускане на работа от работник,без изчакване на 30 дневния срок посочен в договора (поради психически тормоз от страна на работодателя) или при дисциплинарно уволнение работника дължи 1 работна заплата на работодателя си?

 3. Здравейте,
  за каквото и да е нарушение, работодателят трябва да поиска обяснения от Вас.

  Задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание
  (Загл. изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
  Чл. 193. (1) (Изм., ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
  (2) (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
  (3) (Доп., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

 4. Здравейте,
  Въпросът ми е ако работодателя е спазил всички необходими процедури (изискване на писмено обяснение и т.н.) трябва ли да докаже мотивите си по-някакъв начин? Трябва ли да има писмено предупреждение от негова страна за дребни нарушения или с други думи има ли вратички, с които може да се изфабрикува нарушение, което не е извършено?

 5. Благодаря много за изчерпателният отговор. Извинявам се, ако съм била рязка. Ясно ми е, че сте много заети, но ми стана чудно, че има отговор на въпросите след мен, а на моят – не. Разбирам, че блогът е на доброволни начала, за което Ви поздравявам. Благодаря отново. Желая Ви успех!

 6. Здравейте,
  извинявам се за пропуска, опитвам се да помогна на всички, но понякога поради реалните ми ангажименти (доколкото този блог е на доброволна основа) са в повече и ето, че се е стигнало до това.
  Все пак, с доста голямо закъснение, но ето и моето становище по Вашия въпрос:

  Съгласно чл. 277, ал.1 и ал.2 от КТ задължение за работодателя е да утвърди и обяви по подходящ начин на работните места правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда. Съответно чл. 166 от Наредба № 7/99 г. /обн. ДВ бр. 88/99 г./, изисква когато работното оборудване е от естество да застраши живота и здравето на работниците и служителите да бъдат разработени писмени инструкции, които да са разбираеми за работниците. Ако работодателят не е поставил правилата на видно място или няма доказателства, че Ви е запознал с тях, можете да обжалвате дисциплинарното наказание. Препоръчително е да посочите това в обяснителната записка, която работодателят би трябвало да изисква от Вас, преди да Ви накаже. Ако не са изисквани обяснения, тогава вече има нарушение на процедурата за дисциплинарно уволнение.
  По отношение на вътрешните документи на фирмата, също има конкретни изисквания, например за запознаване с правилника за вътрешния трудов ред, оценката на риска, аварийния план и др. Ако няма доказателства за запознаването или не са обявени по подходящ начин, няма как да се изисква от Вас изпълнението им.

  По всеки подаден сигнал се извършва проверка.
  По принцип подаването на сигнал в инспекция по труда не може да бъде анонимно, а съгласно чл. 403, ал., 1 т. 3 от Кодекса на труда „Контролните органи за длъжни да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство или на законодателството, свързано с държавната служба. „

 7. Много благодаря за отговора! Не разбирам обаче на какво се дължи това пренебрежение!

 8. Здравейте,
  за това, което вземате на ръка няма как да претендирате, защото сам сте се съгласил това да е незаконен доход, съответно за незаконен доход не можете да претендирате.
  Възможни са различни варианти, поради които преведената сума да е по-малка, но за съжаление не мога да гадая.
  Както виждате от статията, има специална процедура за дисциплинарно уволнение и ако тя не е спазена, можете да съдите работодателя за неправомерно уволнение.

 9. Здравйте , дълго четох из форумите, но така и не получих достатъчно ясна информация за моят въпрос… За това Ви, пиша. Преди седем месеца започнах работа в една варненска фирма, миналата седмица реших да напусна и си подадох молбата за напускане в която бях написал, че бих желал да ме освободи по следните два члена ….. по взаимно съгласие или с тридесет дневен срок. Понеже персоналът на фирмата върви с една заплата назад при което една част минава през карта – тази върху която те осигуряват ,а другата на ръка, ми беше ясно че няма да взема парите които са на ръка и напуснах. Сега получавам писмо че ме уволнява дисциплинарно правилно ли е това и сумата която трябваше да ми преведе беше по малка все пак това са изработени пари а да не говорим за тази част която вземаме не по банков път и не се подписваме за нея никъде . МЕРСИ

 10. Здравейте,
  важно е какво точно пише в молбата. От нея ще зависи тълкуванието. Освен това и трябва да поискате писмени обяснения (както е написано и в статията) и от тях също зависят по-нататъшните действия.

 11. Здравейте,
  Казвам се Снежана и работя като човешки ресурси в една болница. Получи се казус, който не мога да разреша. Става въпрос за една наша служителка, която на 27.04.12 г. подава молба за напускане. Директорката я подписва, но приема, че това е предизвестие и тя трябва да изработи още 30 дни. Прословутата служителка решава, че няма да идва повече на работа. Към момента тя не се е явила не е представила болничен лист или документ , с който да извини отсъствието си. Получих устна заповед да я уволня дисциплинарно, но до сега не съм прибягвала до такава мярка и да си призная честно не знам какво да направя и по какъв начин да оформя документите така че да не отпадне уволнението при евентуално дело. Моля, за помощ.

 12. Здравейте,
  коментираме в статията, която пояснява процедурата за дисциплинарно уволнение.

  Ето и статията, която се отнася до искането на разрешение от инспекция по труда:
  https://otgovori.info/resheniata-na-inspekciata-za-uvolnenie-ne-se-objalvat/

  Срокът, в който инспекция по труда отговаря на искане за разрешение е 7 дни.

 13. благодаря за бързия отговор… само, че ако се провиня по някакъв начин .. каква е процедурата? какво прави инспекцията по труда? какъв е срока, в който се разбира дали позволява или не уволнението? можете ли да ме посъветвате какво да правя? мисля, че съм съвестен и стриктен служител и незнам в какво ще ме обвинят. от друга страна щом са решили да ме махнат може да използват всички средства- дори и да не е дисциплинарно. работата ми е нужна и в момента не мога да си позволя да я загубя и да си подам сама молба за напускане, затова търся помощ. благодаря ви

 14. Здравейте, за да Ви уволнят дисциплинарно също се изисква разрешение от инспекция по труда, както и при съкращаване на щата.

 15. здравейте. майка на дете до 3г. съм, на постоянен трудов договор, и днес ми предложиха да си подам за прекратяване по взаимно съгласие. казах, че не съм съгласна и ми казаха, че могат да ме уволнят дисциплинарно и това да се впише в трудовата ми книжка.. могат ли… . шефката ми каза, че намаляват бройката(може би съкращаване на щата).какви са правата ми в този случай.. как могат да ме уволнят и аз какво мога да направя?

 16. Здравейте,
  Поздравявам Ви за добрата идея да създадете този сайт.
  Въпросът ми е следният: на работното място задължително ли е да има налични всички инструкции за работа и вътрешни наредби на фирмата, касаещи конкретната дейност на това работно място (в определен офис или цех например), работодателят длъжен ли е да предостави тези инструкции и вътрешни наредби на работника срещу подпис, че ги е получил и как трябва да постъпи работника, ако бъде наказан, включително с дисциплинарно уволнение, за това, че е нарушил някоя вътрешна наредба, с която подчертавам НЕ е бил запознат предварително и НЕ е бил наясно как трябва да постъпи в дадена ситуация. И другият ми въпрос е (ако можете да отговорите разбира се, защото е по-специфичен), ако се подаде жалба в Инспекция по труда те биха ли обърнали внимание на този проблем и в случай, че бъде извършена проверка от Инспекцията има ли възможност подалият жалбата да остане анонимен спрямо работодателя, на който се извършва проверката.
  Благодаря предварително!

 17. Здравейте,
  дори и при дисциплинарно уволнение, работодателят Ви ще има задължението да Ви изплати „заработените пари“.

  При дисциплинарно уволнение имате право да обжалвате уволнението по съдебен път.

 18. ЗДравейте искам да попитам , шефа ми иска да ме уволни дисциплинарно въпреки че аз подадох молба за напускане сама, иска да не ми плаща зарадботените ми досега пари (тъй като не е плащал от 3 месеца никакви заплати на хората от офиса) какво мога да направя за да не ме уволни дисциплинарно и къде мога да се оплача ако го направи

 19. Здравейте,
  Съгл. чл. 333. , ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда
  „В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст“

  С други думи, за да я уволните дисциплинарно, трябва да минете през процедурата и да поискате разрешение от инспекция по труда за уволнението.
  Другите варианти за освобождаване на защитени по чл. 333 лица са по взаимно съгласие и с изплащане на обезщетение на работещите, които са неприложими при вас.
  Поради това и от счетоводството препоръчват този вариант, тъй като се притесняват, че ако поискате разрешение за дисциплинарно уволнение, може да дойдат на проверка.

 20. Здравейте моля ви за съвет .ЕТ Ценка Кирчева от гр. Сливен съм имам работничка назначена на постоянен трудов договор преди 2 г и половина тя излезе в отпуск по майчинство ноември 2010 и свършва до днес 17.02.11г ние неможем да я открием доколкото имаме информация лицето е извън страната от счетовотството ни съветват да я водим самоотлъчка до деня на нейното появяване искам да знам защо немога да я уволня дисциплинарно
  благодаря ви предварително

Коментарите са забранени.