Задължение на работодателя е да провери легитимността на болничния лист

В 7-дневен срок от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, осигурените лица представят на осигурителите декларация по образец съгласно приложение №12 и съответните доказателства към нея. Осигурителите представят декларацията и приложените към нея документи в съответното териториално поделение (ТП) на НОИ в 7-дневен срок от получаването им.

Осигурените лица представят документите, въз основа на които се отпускат паричните им обезщетения и помощи пред осигурителя, който ги завежда в отделен дневник. Самоосигуряващите се лица представят документите си в съответното ТП на НОИ. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, представят документите си на дружеството, чрез което се осигуряват.

Задължение на осигурителя е да провери дали представените от осигурените лица болнични листове са издадени в съответствие с разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и Инструкция №5 от 2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност. При установяване на несъответствие болничните листове се връщат на органите на медицинската експертиза за отстраняване на несъответствието или се обжалват по реда на чл.112 от Закона за здравето. Тази проверка може да е полезна за работодателя, тъй като трудовата злополука се кодира в болничния лист.

Осигурителите представят документите за отпускане на паричните обезщетения на осигурените лица пред ТП на НОИ с придружително писмо по образец съгласно приложение №8 на хартиен носител и опис по образец съгласно приложение №9. Документите се номерират и подреждат в съответствие с представения опис поотделно за болничните листове, молби-декларациите и декларациите за промяна на обстоятелствата.

При едновременно представяне на повече от 5 основни документа (болнични листове и/или молби-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата, данните от придружителното писмо – приложение №8, от описа – приложение №9, и от декларациите по приложение №7) е задължително тези документи да се представят на електронен носител, изготвен с програмен продукт, предоставен от НОИ или по утвърден от НОИ формат. С едно придружително писмо и с един опис се представят общо не повече от 50 броя болнични листове и/или молби-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата.

Придружителното писмо, подписано и подпечатано от осигурителя, а за самоосигуряващото се лице – подписано от лицето, се подава в два екземпляра, върху които в ТП на НОИ се вписва входящият номер и датата на подаването му. Единият екземпляр се връчва на осигурителя, на самоосигуряващото се лице или на упълномощеното от тях лице, а другият остава в ТП на НОИ. След получаване на документите, представени от осигурителите, ТП на НОИ издава справка за приети и върнати документи по образец съгласно приложение №10. Справката се подписва и подпечатва от длъжностно лице в ТП на НОИ и се връчва на осигурителя или на упълномощеното от него лице. Когато някои от документите не са приети в справката, се посочва причината, поради която е станало това.

Осигурителите или упълномощени от тях лица представят в съответните ТП на НОИ и техните филиали документите за отпускане на паричните обезщетения на осигурените лица в сроковете за подаване на декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице“ от Наредба №Н – 8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Вержиния ЗАРКОВА, експерт в НОИ
Източник

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.