Какво ще проверява Инспекция по труда през 2018-а?

И тази година разглеждаме за вас Годишния план за дейността на ИА ГИТ, за да видим какви ще бъдат акцентите при извършване на проверки през 2018-а година.

Проверки във фирми с предписания и актове

Ако сте имали проверка през 2017-а година, при която са приложени „принудителни административни мерки“, т.е. имате предписания или наложени глоби, то вероятността отново да бъдете посетени през 2018-а година е изключително висока.

Целта на Инспекция по труда е да бъдат обхванати минимум 50% от приложените принудителни административни мерки във всички проверки през годината.

Строителството – постоянен акцент в проверките

Приоритет в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2018 г. ще бъде извършването на проверки на строителни обекти, в т.ч. и на обекти, на които се извършват дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, по изграждане на Софийското метро, строителни обекти с голям обем земни (изкопни) работи, както и такива, на които се извършват дейности по разрушаване на съществуващи сгради и съоръжения.

Проверки в предприятия с рискови производства

Колегите от такива предприятия няма да бъдат изненадани от това, че ще имат едно или повече посещения и през 2018-а година.

В списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са включени 35 групи производства и обекти. Съгласно този списък периодичността на извършване на проверките е следната:

  • на три месеца – подземни обекти за добив на въглища,
  • на шест месеца – добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на експлозиви,
  • на една година – нефтохимични производства, производство на химични продукти (бои, лакове и други), производство на цветни метали – олово, цинк, мед, алуминий и др., производство на чугун и стомана, амонячни хладилно-компресорни инсталации, кислородни производства, производство на етерично-маслени и козметични химични продукти, производство на стъкло и изделия от стъкло, керамични изделия, цимент, вар и гипс, производство на изделия от каучук, производство и съхранение на спирт, петролни складове, галванични и термични производства.

В предприятията, подлежащи на периодичен контрол, задължително се извършват последващи проверки за контрол на изпълнение на приложените принудителни административни мерки.

Земеделие

През 2018 г. отново са планирани проверки при регистрирани земеделски производители, които притежават по-големи земеделски площи (изключващи възможността реколтата от плодове или зеленчуци да бъде прибирана с техен и на семейството им труд) и които не са се възползвали в достатъчна степен или изобщо не са се възползвали от възможността за сключване на еднодневни трудови договори.

При проверките се отделя особено внимание на наличието на трудови договори по утвърден образец, регистрирани от съответната Дирекция „Инспекция по труда“, както и изплащане на трудови възнаграждения на работниците лично срещу разписка в края на работния ден.

В плана не обещават да проверяват и за здравословни и безопасни условия на труд за хората с еднодневни трудови договори. Така или иначе, прилагането на нормативната база в областта на ЗБУТ от гледна точка на инструктажи, обучения, облекло, лични предпазни средства и други за такива договори продължава да е неясна.

Командировани лица

През 2018 г. контролът, които Агенцията упражнява върху командированите лица, ще бъде подпомогнат чрез реализирането на дейностите по Проект ВС05М90Р001-3.009 „Контрол на командированите лица“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, който стартира през м. март 2017 г. и ще приключи в края на 2018 г. В рамките на проекта ще бъде изграден единен официален национален уебсайт (информационен портал), структуриран съгласно изискванията на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС, като ще бъде изготвен и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България, с оглед планиране на контролната дейност и интегрирането му с наличната информационна система на Инспекцията по труда.

Акцентите:

  • Осъществяване на контрол по спазване на законовите изисквания за полагане на труд от чужденци в Република България.
  • Осъществяване на контрол върху командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в държави – членки на ЕС.

Кампания на Комитета на старшите инспектори (SLIC)

За периода от октомври 2017 до май 2019 г. кампанията на SLIC е за временните работни места, а проверките на инспекция по труда върху дейността на предприятия, които осигуряват временна работа и на предприятия ползватели е традиционна, така че колегите в такива предприятия също няма да бъдат изненадани.

Акценти по областни дирекции

ДИТ Благоевград
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
„Производство на мебели“

ДИТ Бургас
Предприятия, извършващи основна и спомагателна дейност в строителството, ремонта и поддържането на плавателни средства.

ДИТ Велико ТЪРНОВО
КИД 10 „Производство на хранителни продукти“
КИД 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.

ДИТ Видин
„Производство на облекло“
„Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт“ (КИД: 14 и КИД: 45).

ДИТ Враца
НКИД 45.2 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“
НКИД 33.17 – „Ремонт и поддръжка на други превозни средства“.

ДИТ Габрово
Обезопасяване на използваните машини и съоръжения, и осигуряване на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа на работещите със съответните машини и съоръжения в предприятия от преработващата промишленост.
„Производство на метални изделия“
„Производство на мебели“.

ДИТ Добрич
„Производство на облекло“
„Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт“

ДИТ Кърджали
„Дърводобив“
„Дървопреработване“

ДИТ Кюстендил
„Обработка на кожи“
„Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
„Производство на облекло“

ДИТ Ловеч
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;
„Производство на изделия от слама и материали за плетене“
„Производство на мебели“.

ДИТ Монтана
„Производство на метални изделия“
„Производство на облекло и обувки“.

ДИТ Пазарджик
Тук в утвърдения годишен план е допусната малка техническа грешка, от която излиза, че инспекторите в Пазарджик имат планове да извършват проверки в област Разград. Споменаваме го, защото не сме сигурни и споменатите икономически дейности, които ще бъдат обект на засилен контрол, дали не са за област Разград или наистина става въпрос за Пазарджик.

Дървообработвателните предприятия /КИД 16/
Производство на обувки /КИД 15.20/.

ДИТ Перник
Производство на метални изделия
Дърводобив
Производство на дървен материал
Търговия на дребно
Охранителна дейност и Образование.

ДИТ Плевен
Проверки на състоянието и използването на средствата за колективна защита.
„Производство на метални изделия, машини и оборудване“
„Производство на облекло“

ДИТ Пловдив
Сектор „Преработваща промишленост“

ДИТ Разград
КИД-2008 от сектор „Преработваща промишленост“
КИД-2008: 47.3. „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“.

ДИТ Русе
„Производство на облекло“
„Производство на мебели“.

ДИТ Силистра
Преработващат промишленост
Образование
Здравеопазването

ДИТ Сливен
За Сливен не се отбелязани конкретни икономически дейности със засилен контрол, но пък акцент ще бъде подмогането на социалния диалог или с други думи – работата на комитетите и групите по условия на труда и синдикална дейност.

ДИТ Смолян
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк без мебели“
„Производство на облекло“.

ДИТ София
КИД 47 „Търговия“;
КИД 49 „Сухопътен транспорт“

ДИТ Софийска област
Хранително-вкусова промишленост
Дърводобив.

ДИТ Стара Загора
„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ (КИД 45.20), в частност дейностите, извършвани на автомивки (почистване, измиване, лъскане и др.)
„Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (КИД 47).

ДИТ Търговище
Сектор „Преработваща промишленост“, в т.ч. обхващане на всички предприятия от КИД 10.1 „Производство и преработка на месо“ и КИД 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти“.

ДИТ Хасково
НКИД 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“
НКИД 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“

ДИТ Шумен
Малки и средни предприятия, осъществяващи производствена дейност.

ДИТ Ямбол
КИД 10 „Производство на хранителни продукти“
КИД 31 „Производство на мебели“.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.