Ръководство за анализ на риска от големи аварии

Основна цел на анализа на риска и на безопасността е намаляване на вероятността за протичане на дадена авария и свързаните с нея човешки жертви, икономически загуби и увреждане на околната среда. Чрез него се определят причинните връзки между изходните аварийни събития, отнасящи се към откази на оборудването и грешки на персонала, и последствията от тях. С изследването се определя вероятността за протичане на нежелано събитие и възможността за неговото предотвратяване. Набелязват се мерки за предотвратяване на събитието и за отстраняване на вредните въздействия чрез усъвършенстване на изследваните обекти.

Важна и ефективно действаща процедура прилагана към методите за идентифициране на опасностите е метода за изучаване опасностите и функциониране на обектите, известен още под името HAZOP.

При него изследователският екип преценява свободно, чрез собствени разсъждения и в същото време контролирано, чрез своеобразни ръководни думи всички възможни пътища, по които могат да се случат откази в даден процес. В този екип обикновено се включват хора с богат и различен опит от всички области в дадено производство.

Подробна и ясна информация как да направите анализ на риска от големи аварии ще намерите в Ръководство за анализ на риска от големи аварии на [доц. Асен Петков] и доц. Жанета Българанова от катедра „Основи на химичните технологии“ на Химикотехнологичния и металургичен университет – София.

Изтегли Ръководството.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.