Въпросник за самоконтрол по ЗБУТ в „Растениевъдство“ и „Животновъдство”

В тази статия ще намерите подготвения от инспекция по труда примерен въпросник за самоконтрол по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

Въпросникът е организиран в три основни направления:

 • организация на дейностите по здраве и безопасност при работа,
 • безопасност на труда (ще рече конкретното състояние на машините и оборудването),
 • хигиена на труда (измервания на фактори на работната среда, ръчна работа с тежести и др.) и

I. Организация и управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 1. Съставени ли са досиета по чл.10 от Наредба №7? Имат ли технически досиета всички машини?
 2. Извършена ли е оценка на риска?
 3. Създадена ли е организация на дейността за предотвратяване и ликвидиране на аварии (план и действия)?
 4. Осигурено ли е обслужване от служба по трудова медицина?
 5. Има ли орган по безопасност и здраве?
 6. Изградени ли са групи или комитети по условия на труд (дейност и обучение)?
 7. Определени ли са със заповед длъжностните лица, които да отговарят за техническата експлоатация и обслужване на използваните машини?
 8. Осигурено ли е цялостното прилагане на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ. бр. 102/2009)? Инструктират ли се сезонните (временните) работници? Инструктират ли се работниците за опасности от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа?
 9. Има ли разработени и утвърдени вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и писмени инструкции за използване на работното оборудване? Същите обявени ли са по подходящ начин на работните места?
 10. Има ли списъци на използваните опасни вещества в т.ч. и техните характеристики, както и разработени инструкции и указания за безопасна работа с тях?

II. Безопасност на труда

 1. Спазвани ли са нормативните изисквания, при въвеждане в експлоатация на машините и съоръженията за осигуряване на безопасната им работа и отразено ли е това в документ, съхраняващ се в техните досиета?
 2. В личните досиета на механизаторите има ли всички необходими документи доказващи съответната правоспособност?
 3. Дали съпроводителната документация на работното оборудване е на български език за всяка една машина или съоръжение?
 4. Органите за управление на прикачни и навесни машини и съоръжения осигуряват ли изискванията за безопасност и опазване на здравето при работа?
 5. Движещите и въртящите се елементи на селскостопански машини и съоръжения, оградени ли са със защитни кожуси или ограждения, осигуряващи безопасността на обслужващия персонал?
 6. Използват ли се подходящи инструменти при почистване на работните механизми на прикачните земеделски машини и съоръжения и ремонта на самоходните машини?
 7. Допуска ли се експлоатация на подвижна земеделска техника в нарушение на нормативните актове – с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация (звукова и светлинна) и автоматизация на възлите и елементите от конструкцията им в т.ч. двигател, електрическо оборудване, хидравлична, горивна, мазителна и спирачна системи?
 8. Техническото състояние на кормилната уредба, спирачната уредба и лостовете за управление на работните органи отговаря ли на изискванията за осигуряване на безопасна експлоатация?
 9. Осигурено ли е зануляване или заземяване на ел. консуматорите, таблата, електродвигателите, електрообзавеждането и др., които при нормално ел. захранване не са под напрежение, но вследствие на повреда или пробив на тяхната изолация, биха могли да се окажат под напрежение? Обслужването на тези машини и ел. инсталации извършва ли се от правоспособни ел. техници?
 10. Самоходните селскостопански машини съоръжени ли са с изправни искрогасители и имат ли осигурени пожарогасителни средства?
 11. По корпусите на селскостопанските машини има ли допуснати обливания с гориво смазочни материали, както и течове на горивните системи, създаващи опасности от пожари и експлозии?
 12. Наличие на всички видове технически прегледи на земеделската техника, съгласно нормативната уредба.
 13. Видове и периодичност на извършвани ремонти на самоходната земеделска техника и прикачния инвентар в съответствие с техническите изисквания и инструкциите за експлоатация.
 14. Взети ли са необходимите мерки за осигуряване на безопасни условия на труд при извършване на товароразтоварни работи от ремаркета и полуремаркета?
 15. Пълненето на резервоарите на пръскачките със силнодействащи отровни вещества, извършва ли се на точно определени за целта места при спазване на всички правила за безопасност?
 16. Почистването на дюзите на пръскачките извършва ли се само при спряно положение на машините? Изправни ли са всички уплътнения на възлите и съединенията на пръскачките?
 17. В изправност ли са тегличите и свързващите елементи при почвообработващите машини? Имат ли необходимите капаци почвените фрези? В изправност ли са ограничителните вериги необходими при транспорт на навесни системи?
 18. Монтажа, демонтажа и напомпването на гумите на подвижната земеделска техника извършва ли се от механизатори или работници, които са добре обучени, познават правилата и изискванията по безопасност при такава дейност?
 19. При монтаж и демонтаж на агрегати или възли от подвижните земеделски машини вземат ли се необходимите мерки за безопасност, съгласно инструкциите за експлоатация и използват ли се изправни повдигателни съоръжения?
 20. Извършва ли се работа с инструменти и приспособления, които не са изправни и не са по предназначение в нарушение на изискванията за безопасност?
 21. Взети ли са необходимите мерки за предпазване на работещите обслужващи транспортните машини и съоръжения?

III. Хигиена на труда

 1. Предприети ли са необходимите организационни мерки за ограничаване на ръчната работа с тежести?
 2. Регламентираните физиологични режими на труд и почивка по време на работа дали са разработени и въведени от работодателя?
 3. Физиологичните режими на труд и почивка включени ли са в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и доведени ли са до знанието на работещите?
 4. Преминали ли са задължителен предварителен медицински преглед всички лица отговарящи на условията по чл.2 (1), (2) и (3) от Наредба № 3?
 5. Задължителните периодични медицински прегледи организирани ли са съгласно нормативната уредба?
 6. Работодателят осигурил ли е на работещите необходимите лични предпазни средства? Личните предпазни средства отговарят ли на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето?
 7. Работодателят информирал ли е предварително работещите за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства и провел ли е обучение включващо демонстриране на използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на ЛПС?
 8. Личните предпазни средства използват ли се само по предназначение и в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя?
 9. Осигурено ли е на работниците от селскостопанските предприятия работно облекло?
 10. Има ли списъци на работниците по длъжности и професии, които имат право на безплатно работно облекло?
 11. Осигурени ли са от административното ръководство необходимите гардероби, шкафове или подходящи помещения за съхраняване на личното и работното облекло на работниците. Изпирането и възстановяването на работното облекло извършва ли се от предприятието и за негова сметка?
 12. Има ли наличие на санитарно-битови помещения, осигуряващи места за лична хигиена на работещите?
 13. Осъществяват ли се измервания на концентрацията на вредни вещества във въздуха на работната среда при работа с пестициди и взети ли са мерки тя да не превишава пределно допустимите стойности. В зависимост от степента на вредност на веществата, осъществява ли се съответния контрол?
 14. Осигурена ли е безплатната предпазна храна на механизаторите включваща необходимите профилактични диети?
 15. Местата и зоните, свързани с експлоатацията и обслужването на работното оборудване осветени ли са съгласно изискванията?
 16. На местата, където работните условия изискват, осигурени ли са лесно достъпни средства за оказване на първа помощ, означени с необходимите за целта знаци?
 17. На работещите, подложени на вибрации, осигурени ли са виброизолиращи ЛПС и условия за медицинска профилактика?
 18. При наличие на наднормени нива на шум на работните места в зависимост от технологичните възможности приложени ли са технически решения за неговото ограничаване?
 19. В подвижните земеделски машини и свързаните с тяхното използване дейности, където шумът надвишава допустимите стойности, извършват ли се измервания и предприети ли са необходимите защитни мероприятия по намаляване на шума?
 20. Предотвратява ли се формирането на вторични източници на замърсяване на работната среда чрез подходящо редовно почистване на технологичното оборудване и работните места?

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Въпросник за самоконтрол по ЗБУТ в „Растениевъдство“ и „Животновъдство””

 1. Здравейте,
  за съжаление ние от Otgovori.Info сме само посредника на новината и се опитваме да помогнем. Проверките и евентуално рекета се правят от други.
  Поздрави,
  Деяна Илиева

  Отговор
 2. ХАЙДЕЕЕ,ПАК ТРЪГНА РЕКЕТА!АБЕ ТЪПАНАРИ НЕ ПРЕЧЕТЕ НА СЕЛЯНИНА ДА РАБОТИ БЕ!С ВАШИТЕ МАЛОУМНИ ИЗМИШЛЬОТИНИ СЕЛСКО СТОПАНСТВО НЕ СЕ ПРАВИ!ОСТАВЕТЕ НИ ДА РАБОТИМ И НАМАЛЕТЕ ЧИНОВНИЦИТЕ С 90%!!!

  Отговор