Между трудов договор и граждански договор има съществена разлика

СТАНОВИЩЕ на ИА “Главна инспекция по труда”:

Между трудов договор по Кодекса на труда и договора за изработка (услуга) по Закона за задълженията и договорите съществуват редица съществени разлики.

При договора за изработка (граждански договор) по Закона за задълженията и договорите се дължи определен трудов резултат (овеществен труд). Страните по този договор са равнопоставени и независими, изпълнителя изработва поръчаното на свой риск като мястото на изпълнение и с чии материали ще се изпълни и начина на изпълнение са предмет на договаряне между страните. Обикновено граждански договор за изработка се сключва за еднократно изпълнение.

Предметът на трудовия договор е самото предоставяне на работна сила. Работното място, начина на изпълнение и работното време се определят от работодателя. Рискът се носи от работодателя, а работникът е подчинен на и зависим от работодателя. Материалите са собственост и се предоставят от работодателя. По трудов договор се дължи едно продължително и многократно изпълнение.

Съгласно чл.1, ал.2 от Кодекса на труда отношенията по предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения със сключен писмен трудов договор (чл. 62, ал.1 КТ). А съгласно чл.17 ал.1 ЗЗД, ако страните прикрият сключено между тях съглашение с едно привидно, прилагат се правилата относно прикритото, ако са налице изискванията за неговата законност.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.