Разтворители – информационен лист за строителството

Разтворителите са химични вещества. В строителните материали те играят ролята на носители за повърхностни покрития, такива като бои, лакове, лепила и пестициди.

Най-често срещаните разтворители, срещани в строителството, са:
– уайтспирт – в бои, лакове и почистващи продукти;
– ксилен – в бои, лепила и пестициди;
– 1-бутанол – в естествени и синтетични смоли, бои и лакове.

Много строителни материали съдържат смеси от разтворители.

Експозицията на разтворители може да има сериозен ефект върху здравето но работниците. Всеки, който използва разтворители или отговаря за работата с тях, трябва да има пред вид, че те са вредни за здравето и за свеждане на риска до минимум е необходимо да се използват практики за безопасна работа. Този лист дава инструкции за безопасна употреба на разтворителите.

Здравни ефекти

Разтворителите могат да окажат вредно въздействие при:
– Вдишване на пари – бои, средства за почистване на бои и лепила освобождават пари от разтворители при изсъхване или втвърдяване, а тези пари могат да бъдат вредни. Нарочното дишане на пари от разтворители (дишане на лепило) може и да убие.
– Контакт с кожата – някои пари от разтворители могат да бъдат абсорбирани през кожата. Хроничният или продължителен контакт на кожата с течни разтворители може да причини дерматит.
– Контакт с очите – контактът с течен разтворител и пари от разтворител може да причини дразнене и възпаление.
– Поглъщане – разтворителите могат да проникнат в тялото със замърсени храни, напитки или цигари.

Известни са случаи на хора, погълнали разтворители, съхранявани в стари бутилки от напитки без етикет.

Основните ефекти на разтворителите са раздразване на кожата, очите и белите дробове, главоболие, гадене и замайване. Експозицията може да увреди координацията и да изложи хората на риск от злополуки, например падане от стълба. Възможно е хората да загубят концентрацията си върху важни или трудни задачи и да реагират по-бавно в опасни ситуации. Ефектът е индивидуален и може да бъде засилен при употреба на алкохол. Много високи експозиции могат да доведат до загуба на съзнание и дори смърт, например при използване на лепила в непроветряеми затворени помещения.
Другите възможни ефекти върху здравето варират според разтворителя, на който са експонирани хората. Всеки, който е бил експониран на разтворители и чувства, че те са оказали влияние върху здравето му, трябва да потърси медицинска консултация.

Предпазване

Превенция на експозицията

Първо, обсъдете дали въобще да се използват продукти на основа на разтворители. Могат ли да бъдат заменени с алтернативен, по-безопасен материал? Например, може ли да бъде използван продукт на основата на вода: такива артикули са широко разпространени.

Контролиране на експозицията

1. Ако се използват продукти на основата на разтворители, осигурете добро вентилиране на работната зона. Дръжте вратите и прозорците отворени, за да подобрите вентилацията. В някои случаи може да е необходима и локална вентилационна система.
2. Ако е възможно, избягвайте пръскане на продукти на основа на разтворители, тъй като това причинява по-голямо замърсяване на въздуха от нанасянето им с четка.
3. Съхранявайте разтворителите в подходящи съдове с етикети. Използвайте дозатори където е възможно, за да сведете до минимум изпаренията и да намалите разливането. Дръжте капаците върху съдовете, когато не изливате продукта или не топите инструмент в него. Използвайте запечатани съдове за отпадъци от разтворители.
4. Хвърляйте парцалите, напоени с разтворители, в затворени съдове.
5. Обучете работниците на действия в случай на разливане.

Опасност от пожар

Много разтворители са запалими. Вземете предпазни мерки за избягване на риск от пожар и експлозия: по-специално не пушете в зоните, където се използват разтворители. Съхранявайте продуктите, съдържащи разтворители, на обезопасено и добре вентилирано място.

Лични предпазни средства

Ако експозицията не може да бъде контролирана по никакъв друг начин, работниците трябва да използват лични предпазни средства. Те трябва да носят едно или повече от посочените средства:
• Защитно облекло;
• Подходящи ръкавици, специално подбрани за работа с разтворители;
• Маски за лице;
• Предпазни дихателни средства, ако вентилацията не осигурява достатъчен контрол.

Противогазите-полумаски с подходящ филтър често са достатъчни, но при работа в затворено помещение или със спрей трябва да се използват изолиращи апарати с подаване на въздух, като тези, използвани в самолетите.

Тези, които трябва да носят лични предпазни средства, трябва да бъдат обучени за правилното им използване и ограниченията му. Съхранявайте средствата в чисти, сухи условия, далеч от химикали – например заключващо се шкафче. Личните предпазни средства трябва да се съхраняват чисти и годни за употреба.

Хигиена

Много важна е добрата лична хигиена. Трябва да бъдат осигурени условия за миене и преобличане, а работниците трябва да мият ръцете си преди хранене, пиене, пушене и преди ходене до тоалетната. В работната зона не трябва да се допуска хранене, пиене и пушене. Не трябва да пушите там, където се използват разтворители – разтворителите, преминавайки през цигарата могат да се разпаднат до още по-опасни вещества.
Предмети, силно замърсени с разтворители трябва незабавно да бъдат отстранени. Защитните облекла и замърсените лични дрехи трябва да бъдат изпрани преди употреба. Може да се наложи преди това да бъдат проветрени. Прането трябва да се прави в професионални заведения за пране и почистване, като работещите там се уведомят за естеството на замърсяването.
Не трябва да се използват разредители за премахване на боя или смазка от кожата, тъй като това ще доведе до сухота и възпаление на кожата. Трябва да се осигурят подходящи почистващи материали – сапуни и др., и да се изисква тяхната употреба.

Първа помощ

Всеки, който е засегнат от разтворители, трябва да бъде незабавно изнесен на чист въздух и да получи подходяща първа помощ. Силно замърсеното облекло трябва незабавно да бъде махнато. Пръските от разтворител върху кожата се измиват обилно с вода, а раните се покриват с подходяща превръзка. Ако пръски от разтворител попаднат в окото, то трябва да се промива обилно с вода в течение на 10 минути, а след това пострадалият да бъде откаран в болница.

Този документ е преведен и адаптиран с разрешение от оригинала на Health and Safety Executive, Великобритания, който може да бъде открит на Интернет адрес http://www.hse.gov.uk/pubns/cis27.pdf
Моля, цитирайте оригиналния документ, когато цитирате този превод. Въпреки, че са направени всички усилия за адаптиране на оригиналния документ към текущото състояние в България, моля, проверете текущото национално законодателство, стандарти и норми. Авторите на оригиналната публикация и на този превод не носят отговорност за щети и други искове и изисквания, породени от използване на тук съдържащата се информация.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Разтворители – информационен лист за строителството”