Регламент заменя Машинната директива

Тази година трябва да има нов европейски регламент за машините (всъщност ще бъде „машиностроителните изделия“). Текстът на Регламента вече е съгласуван от институциите на ЕС и остава да бъде официално одобрен.

Очаква се това да стане до средата на 2023 г., след което той ще влезе в сила 20 дни по-късно, но ще се прилага 42 месеца след влизането в сила, с изключение на някои специфични аспекти (член 52).

Съответно и Директивата за машините ще бъда валидна дотогава и  ще бъде отменена 42 месеца след влизането в сила на Регламента (член 49).

Защо директивата ще бъде заменена с регламент

Ще се спрем на 3 момента:

1.Директивата не покрива напълно новите рискове, произтичащи от нововъзникващите технологии.

  • Първият риск  произлиза от прякото сътрудничество между човека и роботите, тъй като броят на сътрудничащите роботи (коботи), които са проектирани да работят заедно с хора и служители, се увеличава експоненциално.
  • Втори източник на потенциален риск са свързаните с интернет машини.
  • Третата област на опасения е начинът, по който актуализациите на софтуера влияят върху „поведението“ на машините след пускането им на пазара.
  • Четвъртото опасение е свързано със способността на производителите да направят пълна оценка на риска по отношение на приложенията за машинно самообучение, преди продуктът да бъде пуснат на пазара.
  • И накрая, що се отнася до автономните машини и дистанционните станции за надзор, директивата предвижда водач или оператор, който да отговаря за движението на машината. Водачът може да се намира в машината, може да я придружава или да я управлява дистанционно, но в директивата не се разглежда възможността за машина без водач и не се въвеждат изисквания за автономни машини.

2. Липса на яснота какво се прави при модификации от ползвателя.

Освен това обичайна практика е пуснатите на пазара машини да бъдат изменяни, например за да се добави функция или да се подобрят работните показатели. Проблемът е, че ако машината е претърпяла съществено изменение без съгласието на производителя, тя може вече да не отговаря на съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето. Директивата не разглежда тази ситуация и вече ще имаме разяснения или по-точно – изисквания.

3. Оказва се, че при транспонирането (въвеждането) на директивата в различните държави, е довело до различно тълкуване на разпоредбите на директивата. Поради тази причина законотворците на ЕС са решили да въведат новите изисквания с Регламент.

Какво ще се случи с хармонизираните стандарти, свързани с директивата

Ще има прехвърляне на всички хармонизирани стандарти в подкрепа на Директивата за машините.

Като първа стъпка се очаква да бъде публикуван консолидираният списък  хармонизирани стандарти съгласно старата Директива за машините в официален вестник на ЕС , преди Регламентът за машините да стане задължителен.

Основни промени между приложение I на Директива 2006/42/CE за машините и приложение III на новия Регламент за машините (става въпрос за „Съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, свързани с проектирането и изработването на машиностроителни изделия“)

  • „Опасности“ се заменя с „рискове“ на няколко места (като се вземе предвид определението, дадено в началото на приложение III)
  •  Добавени са дефиниции (например за „защитна преграда“ и „предпазно устройство“)

„Защитна преграда“ е част от машиностроителното изделие, която се използва специално за осигуряване на защита посредством създаване на физическо препятствие.

„Предпазно устройство“ е устройство (различно от защитна преграда), което намалява риска самостоятелно или заедно със защитната преграда.

Инструкция за експлоатация

Разбира се, и в новия регламент ще има изисквания за информацията, която се предоставя от производителя и по-специално по отношение на инструкцията за експлоатация.

Инструкцията за експлоатация, която придружава машиностроителното изделие, трябва да бъде или оригиналната инструкция, или превод на оригиналната инструкция, като в този случай преводът трябва да бъде придружен от „оригиналната инструкция“.

Интересна деригация има по отншоение на инструкцията за техническо обслужване. Регламентът позволява тя да бъде само на един от официалните езици на ЕС, когато става въпрос за  инструкцията за техническо обслужване предназначена да бъде използвана от специализирания персонал, определен от производителя или неговия упълномощен представител.

Регламентът позволява инструкцията за експлоатация да се предостави в цифров формат, но ако в момента на купуване на машиностроителното изделие купувачът поиска това, инструкцията за експлоатация трябва да се предоставя безплатно на хартиен носител.

Впечатление ми направи и още един текст:

В случай на машиностроителни изделия, предназначени за използване от непрофесионални оператори, при съставянето и представянето на инструкцията за експлоатация трябва да се взема предвид общообразователното ниво и прозорливостта, която разумно може да се очаква от тези оператори.

Вижте Пълния текст на предложението за Регламент относно машиностроителните изделия.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Видео-лекция: Организация на безопасната работа с машини и оборудване
🔗 Съдебна практика: Отговорност за неизправност на работно оборудване
🔗 Удостоверяване безопасността на оборудването и ЛПС с маркировка СЕ

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.