Основни рискове в предприятията за производство на пластмаси и каучук

В икономическата дейност „Прозводство на каучук и пластмаси” условията на труд се характеризират със силно изявени рискове по много елементи на условията на труд.

В отделните фази на тази индустрия се включват многобройни процеси по производство и преработка като:

  • теглене и разпределение;
  • товарене и разтоварване на твърди и течни вещества;
  • филтрация и смесване на твърди вещества и течности;
  • гранулиране, раздробяване, сушене и пресоване;
  • дейности в лаборатории;
  • дейности по поддръжка на сложни електрически съоръжения и на съдове под налягане;
  • работа в среда с токсични изпарения и с горещи течности и вещества;
  • работа в топла, шумна, запрашена среда;
  • в среда на химичен и органичен синтез;
  • работа с многобройни опасни промишлени химически вещества.

Има два основни типа суровина, които се използват в каучуковата промишленост: естествен и синтетичен каучук.

В българските предприятия се използва, почти без изключение, единствено синтетичния каучук за производство и ремонт на автомобилни вътрешни и външни гуми, обувки, транспортни ленти, трансмисионни ремъци, спортни уреди и играчки, кабелни изолации, амортисьори, облицовки, маркучи и др.

В редица производства се работи пряко с опасни химически вещества. В хода на производствените дейности се използват различни каучукови полимери, множество синтетични пълнители, пластификатори, антиоксиданти, технологични киселини, активатори, ускорители, втвърдители.

Много от използваните химични съставки са класифицирани като опасни или токсични, а някои от тях могат да се причислят към канцерогенните.

Други характеристики на труда в тези производства са, че голям дял от наетите работят с ръчни и електрически машини и инструменти, както и това, че в продължителна част от работното време изпълняват монотонни задачи.

Икономическата дейност „Производство на каучук и пластмаси” е една от особено рисковите по отношение на работната среда. Наетите в сектора са изложени на непрекъснатото въздействие на химически продукти или вещества.

Освен това те са изложени на вибрации от инструменти и машини, на силен шум, на твърде високи температури, на въздействието на изпарения и прах. Работата на значителна част от наетите включва стоене прав или вървене през по-голямата част от работния ден, включва повтарящи се действия с ръцете, включва и постоянно повтарящи се операции.

Заетите в производството на каучукови и пластмасови продукти ежедневно извършват дейности с многобройни химикали като ги прилагат, употребяват, съхраняват, транспортират, унищожават. Състоянията, в които се намират и използват химикалите са много различни и могат да включват прахове, гранули, течности или газове.

Голяма част от тях са отровни или вредни за хората, животните, дивата природа и околната среда.

Едни от тях имат токсични и корозивни ефекти; други носят риск от експлозия или пожар; трети – при безразборното им използване могат да замърсяват въздуха, водата и почвата, което води до високи нива на остатъци в лекарствате, които се консумират и до замърсяване на питейната вода.

Сериозен повод за тревога относно здравето на заетите в каучуковата и пластмасовата индуствия е въздействието на работната среда върху дихателните им пътища и белите дробове. Сред тях много често е срещано усещането за стягане в гърдите, недостиг на въздух, намаляване на функцията на белите дробове и други респираторни симптоми. При много работници заети с предварително смесване, претегляне, смесване и загряване на суровините, както и работещи във фазите на вулканизация се развива емфизем.

Сред работещите в производството на каучукови и пластмасови изделия често се срещат контактни дерматити, в резултат от непрекъсната работа с различни химически вещества.


Ние извършваме вътрешнофирмени обучения за безопасна работа с опасни химични вещества и смеси – на място при вас,  като обясняваме на разбираем език въздействието и изискванията за безопасност при работа с използваните при вас химикали. Вижте повече.


Сред рисковете за здравето в производството на гумени и пластмасови изделия трябва да се отбележи работата в условията на горещи повърхности, пара под високо налягане, различни разтворители, използвани при преработката, киселини, сгъстен въздух, газове и шум. В производството се използват прахообразни вещества, които съдържат талк, слюда, царевично нишесте и др.

Окончателното оформяне на крайните изделия е свързано с редица други опасности, като щанцоване, рязане, шлифоване, използване на печатарско мастило, разтворители и алкални или кисели разтвори за измиване и за обработка на повърхности.

Най-разпространените оплаквания при работещите в предприятията, произвеждащи каучукови и пластмасови продукти за влошено здравословно състояние са за наличието на главоболие, болки в гърба, мускулни болки, обща умора, стрес.

Източник: Производство на изделия от каучук и пластмаса. Кодекс на добрите практики. Проект BG051PO001-2.3.01 Превенция за безопасност и здраве при работа.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.