Какво са ROPS и FOPS?

В англоезичната литература може да видите две съкращения за защитни средства при мотокари, трактори и друго подобно оборудване – ROPS (Roll-Over Protective Structure) и FOPS (Falling Object Protective Structure).

Тези две съкращения са въведени и в националното законодателство чрез Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините. От тази статия ще научите малко повече за тези защитни устройства.

Какво означава ROPS и FOPS?

ROPS и FOPS са въведени като понятия с Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.

Съгласно чл. 143 на наредбата,

когато съществува риск от преобръщане на самоходната машина с водач и/или оператори, намиращи се на нея, тя се проектира и оборудва със защитна конструкция при преобръщане (ROPS), освен ако това не увеличава съществуващата опасност.

В случай на преобръщане конструкцията трябва да осигури на водача и/или на операторите, намиращи се на машината, достатъчен граничен обем при деформация. С други думи, да осигури свободно пространство вътре в машината с достатъчен обем, за да бъде защитен водачът.

В чл. 144 пък се въвежда абревиатурата FOPS

Когато съществува риск от падащи предмети или материал, самоходната машина с водач и/или с оператори, намиращи се на нея, се проектира и оборудва със защитна конструкция срещу падащи предмети (FOPS), когато размерите на машината позволяват това.

При риск от падащи предмети или материал конструкцията трябва да осигури на водача и/или на операторите, намиращи се на машината, достатъчен граничен обем при деформация.

И в двата случая защитните конструкции подлежат на изпитване за удостоверяване, че те отговарят на изискванията, съгласно изискванията на наредбата.

Това означава, че не е възможно вътрешнофирмено „саморъчно“ да бъдат направени и добавени такива защитни елементи, освен ако те не преминат през необходимите процедури за осигуряване на качеството и необходимите изпитвания за да се осигури, че те отговарят на съответните изисквания за защита.

Изисквания за защити при преобръщане на кари

По отношение на карите в две наредби, свързани със ЗБУТ са определени конкретни изисквания. В Чл. 211г на Наредба 7/1999 г. е посочено следното:

Виличните кари повдигачи с един или повече работещи на тях, използвани в различни от предвидените в нормативните актове и в инструкциите на производителя условия, се приспособяват или съоръжават така, че да се ограничават рисковете за работещите, произтичащи от преобръщане на кара, чрез една или повече от следните мерки:
1. ограждащо предпазно устройство за водача;
2. устройство, предотвратяващо преобръщане;
3. устройство, което осигурява да остане достатъчно пространство за работещите между земята и съответните части на кара в случай на преобръщане;
4. устройство, задържащо работещите към седалката, така че да бъдат предпазени от премазване при преобръщане;
5. друго устройство с еквивалентно въздействие.

Същите пет мерки са посочени като мерки за ограничаване на рисковете за работещите, произтичащи от преобръщане на кари – високоповдигачи и в т. 13 от Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 на Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.

Изисквания за защити при преобръщане на трактори

Първата европейска директива относно защитните конструкции при преобръщане на селскостопанските или горските колесни трактори е още от 1979 г. (79/622/ЕИО).

В нея е посочено, че

„Защитна конструкция при преобръщане (безопасна кабина или рама), наричано “защитна конструкция”, са структурите, монтирани на трактор, чиято основна цел е да избегне или ограничи рисковете за водача, вследствие на преобръщане на трактора при нормалната му употреба.“

Тези структури се характеризират с факта, че по време на предвидените в приложение ІІ и ІІІ на директивата изпитвания осигуряват свободно пространство вътре в тях с достатъчен обем, за да бъде защитен водачът.

Актуалният нормативен документ е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 167/2013 на ЕП и на Съвета от 5 февруари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства.

Регламентът (европейски нормативен акт, който се прилага директно в страните членки и не е необходимо специално въвеждане с отделен национален нормативен акт) се прилага от 1 януари 2016 г.

Съгласно регламента производителите отговарят за съответствието на превозните средства и компонентите с изискванията му, включително и на изискванията, свързани със защитните конструкции и защитните конструкции при преобръщане.

В този регламент също се въвеждат и понятията ROPS и FOPS, които остават по този начин и в българския превод. Производителите трябва да гарантират, че превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли отговарят на съответните изисквания на регламента, включително на изискванията, свързани със защитни конструкции при преобръщане („ROPS“) и защитни конструкции от падащи предмети („FOPS“).

Защитните конструкции при преобръщане също се развиват. В следващото видео може да видите анимация на действителни събития, при които липсата на такава защита е довела до тежки последици за оператора.

Освен това, е представена патентована разработка на ROPS, което действа подобно на въздушната възглавница при автомобилите – по този начин устройството не пречи при специфични дейности, но в необходимия момент се задейства.

Безопасна експлоатация на електрокари и мотокари

С нашата процедура за организация на безопасната работа с електрокари и мотокари няма да се чудите какво е необходимо да правите и дали не сте пропуснали нещо. В нея ще намерите:

 • Стъпка № 1: Имаме ли електрокари и мотокари?
 • Стъпка № 2: Имаме ли инструкции за експлоатация (паспорти)?
 • Стъпка № 3: Изготвяне на инструкция за безопасна работа.
 • Стъпка № 4. Изготвяне на правила за движение и маркиране на пътищата.
 • Стъпка № 5: Определяне на лицата, които имат право да управляват кари.
 • Стъпка № 6: Осигуряване наличието на правоспособност и на поддържащо обучение.
 • Стъпка № 7: Провеждане на обучение и инструктаж на оправомощените лица.
 • Стъпка № 8: Безопасни електрокари/мотокари
 • Стъпка № 9: Организация на извършването на проверки на карите преди започване на работа.
 • Стъпка № 10: Периодични проверки и поддръжка на електрокари/мотокари
 • Стъпка № 11: Осигуряване и водене на необходимата документация за електрокара/мотокара
 • Стъпка № 12: Препоръки за супервайзори
 • Стъпка № 13. Добри практики за защита на пешеходци
 • Образци на фирмени документи, свързани с кари

Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

Снимка: By BulldozerD11, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4488376

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.