Съдебна практика: Граждански договор в строителството

Р Е Ш Е Н И Е
Номер 2440/13.11.2009 г. Година 2009, ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,ПЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На 15.10.2009,w публично съдебно заседание в състав: Председател Валя Цуцакова, секретар К.К. като разгледа докладваното от съдията НАХД № 3406 по описа за 2009 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба от „ БОРД „ ООД- Варна, представлявано от Е.З.П.- ЕГН **********, против НП № 03 –0300994/ 20.05.2009 г. на И.И.- Директор, на Дирекция “Областна инспекция по труда”- Варна, с което на „ БОРД „ ООД- Варна, за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 и чл.61ал.1 от КТ, на основание чл. 416 ал.5 вр.чл.414 ал.3 от КТ е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 15000 лева

Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срока на обжалване, от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане.

С жалбата си въззивникът моли за отмяна на НП, като незаконосъобразно и неправилно, тъй като е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон, като паралелно с това се оспорва и описаната фактическа обстановка.В горния смисъл се излагат аргументи, че неправилно е било преценено от административнонаказващия орган, че работодателят е извършил нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2, вр.чл.61, ал.1 от КТ, като е допуснал до работа на строителния обект лице, предоставящо работна сила като общ работник при определено място, време и договорено трудово възнаграждение, без да е сключен трудов договор в писмена форма между страните, като се твърди, че с това лице е имало сключен граждански договор, в следствие на който между страните не е възникнало трудово правоотношение.Оспорват се твърденията и обясненията на лицето Б., дадени по време на проверката пред служителите на Д „ИТ”, като се сочи, че действителният характер на взаимоотношенията му с дружеството същият е отразил в писмена декларация, изготвена след проверката.

Изразява се становище, че Б. е външно за дружеството лице, като се твърди, че на служител на ИТ е представена книга за инструктаж на външни лица, но представените писмени доказателства не са били взети предвид при съставянето на АУАН, а и в последствие при издаването на НП.

В този смисъл въззивникът счита, че АНО не е изяснил напълно фактическата обстановка около случая, не е обсъдил договора за изработка и произтичащите от него правоотношения между дружеството и С.Б., което е довело до неправилен извод за извършено административно нарушение.

Твърди се, че в сключеният граждански договор липсват уговорки за работно място, работно време, за трудова дисциплина и за йерархическа зависимост между страните, поради което същият не би могъл да бъде определен като трудов.Сочи се, че дължимата престация от страна на изпълнителя по договора не се състои в простото отдаване на физическа сила и умения в продължителен период от време за извършване на трудова дейност, а в почистване на строителни отпадъци за кратък срок, съответно в договора липсват разпоредби, сочещи многократност и повторяемост на задълженията на изпълнителя. Визира се задължение за еднократно плащане по смисъла на сключеният граждански договор, обвързано с приемането на изработеното. Въззивникът счита, че липсата на трудово правоотношение се подкрепя и от действията на контролния орган, който не е обявил съществуването на такова, като освен това изразява становище, че използването на граждански договор е позволено, в случаите, когато по същество не се предоставя работна сила и се цели единствено постигането на конкретен резултат. Предвид горното се твърди, че не е налице административно нарушение.Визира се нарушение на чл.42т.7 от ЗАНН, тъй като в АУАН не са посочени точните имена и адресите на свидетелите на констатиране на нарушението, а е посочен адресът на Д”ИТ”.Предвид горното се изразява становище, че е допуснато процесуално нарушение, което е ограничило правото на защита на нарушителя.Въз основа на горното се иска отмяна на НП.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява, представлява, представлява се от адв.Д., надлежно упълномощена и приета от съда. Процесуалният представител на въззивника поддържа жалбата, а в хода на делото по същество изразява становище, че от събраните по делото доказателства е установено наличието на облигационна връзка между лицето Б. и „Борд”ООД въз основа на сключен граждански договор.

Твърди се, че лицето Б. не е имал фиксирано работно време, следвало е да извърши договорена услуга в удобно за него време, без да му бъдат предоставяни помощни средства за осъществяването й, като единственото задължение за работодателя е заплащането на извършената услуга.Изразява се становище, че липсата на работно място, работно време и трудово възнаграждение възпрепятства сключването на трудов договор, поради което наложеното наказание се явява неправилно и незаконосъобразно и се иска отмяна на НП.

В съдебно заседание въззиваемата страна се представлява от Ю.к С., който оспорва жалбата и аргументира съставомерност на деянието.Процесуалният представител на въззиваемата страна сочи, че по безспорен и категоричен начин е установено по делото, че лицето, посочено в НП, е полагало труд за фирма „Б.” ООД и визира императивни норми на КТ, съобразно които предоставянето на работна сила следва да се оформи като трудово правоотношение и следва да бъде сключен трудов договор в писмена форма.В този смисъл, процесуалният представител на въззиваемата страна моли за потвърждаване на НП, като бъдат преценени и изложените в съпроводителното писмо аргументи за съставомерност на нарушението.

С оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

На 05.05.2009г., комисия от служители на Д„ИТ”, в която участвали и св. К. , св.К. и св.П., извършила проверка по спазване на трудовото законодателство от фирма „Борд”-ООД-Варна, като обект на проверката бил строителен обект с адрес: гр.Варна, кк”Чайка” УПИ ХХІІІ-621,кв.14. При пристигането си в обекта, горепосочените свидетели установили група лица, които работили на външно скеле, полагайки изолация, като при влизането в обекта се установило, че друга група лица полагат труд вътре в самия обект, подготвяйки гипсови разтвори. Всички лица, за които свидетелите установили, че полагат труд в момента на проверката, били поканени в общо помещение и след като свидетелите и техните колеги се легитимирали, всяко едно лице било поканено да посочи личните си данни- име и ЕГН, както и да посочи други данни, касаещи присъствието им в обекта- работно време, длъжност, дата на наемане, трудово възнаграждение, както и дали имат сключен договор с работодателя, за който по безспорен начин било установено, че е „Борд” ООД-Варна. Горните данни, посочени лично от лицата, св.П. и св.К. отразявали в два КП.

По време на проверката се установило, че в обекта, сред събраните в общото помещение работници, се намира и С.В.Б., който не разполагал с документ за самоличност, но посочил датата си на раждане-05.12.90г. Имената на Б./ при допускане на техническа грешка при изписване първата буква от фамилията му/ и датата му на раждане били отразени от св.П. в съставения от нея КП. В отговор на зададените от св.П. въпроси, Б. лично посочил, че изпълнява длъжността общ работник, нает е от пет дни, с работно време от 7,30ч. до 16,30ч. , че има определено трудово възнаграждение, но няма сключен трудов договор. Горните отговори на свидетеля били отразени от св.П. в КП, приложен към доказателствата по преписката, който бил подписан от Б. в графата срещу неговото име.В резултат на горните отговори, на св.Б. била предоставена за попълване бланка-Сведение, на основание чл.402ал.1т.3 от КТ, в която работникът, собственоръчно попълнил съответните данни, отново посочвайки че работи във фирма „Борд”, без трудов договор, от пет дни, като общ работник, с работно време 8 часа- съответно от 7,30ч. до 16,30ч., при пет дневна работна седмица с два почивни дни, като до момента на проверката не е получил трудово възнаграждение и не му е осигурено работно облекло.На проверката присъствал техническият ръководител, на когото била връчена призовка за работодателя да представи в Инспекцията по труда необходимата за проверката документация.

Тъй като и в хода на извършената в последствие документална проверка, от страна на работодателя, за св.Б. не бил предоставен трудов договор, като се сочило, че с това лице е имало сключен граждански договор, на 11.05.2009г. св.К. съставил АУАН № 0300300994 срещу „Борд” ООД-Варна, представлявано от управителя Е.З.П., за нарушение на чл.62ал.1 от КТ във връзка с чл.1 ал.2 и чл.61 ал.1 от КТ, тъй като до работното място, като общ работник, е било допуснато лицето С.В. Б. с ЕГН ********** с ЕГН **********, при определено работно време и с определено трудово възнаграждение, без да му е предоставен трудов договор в писмена форма.

АУАН бил връчен на управляващият дружеството П., който го подписал без възражения.Такива, съобразно материалите по преписката, не постъпили и в законоустановения срок, поради което на 20.05.2009г. било издадено НП №03- 0300994 от директора на Д”ИТ” и същото е предмет на настоящата въззивна проверка.

Към жалбата срещу НП, е приложен и приет от съда, граждански договор, сключен на 04.05.2009г., между „Борд” ООД-Варна в качеството на възложител и С.В. Б. с ЕГН ********** с ЕГН **********, в качеството на изпълнител, по силата на който възложителят е възложил, а изпълнителят е приел да извърши основно почистване от строителни отпадъци на втори, трети и четвърти етаж на обект кк”Чайка” УПИ ХХІІІ-621,кв.14, в гр.Варна, като възложителят се е задължил да заплати в брой на изпълнителя еднократна сума от 180лв. след приемане на извършената работа, а изпълнителят се е задължил да изпълни съответната работа в срок до 06.05.2009г..В договорът са регламентирани правото на достъп до обекта, както и задължението за спазване на здравословни и безопасни условия на труд.

Към жалбата са приложени и приети от съда копия от книги за начален инструктаж, като в една от книгите е описан С.В. Б. като външен за обекта и е отразено, че му е направен начален инструктаж на 05.05.2009г.Приложени са към жалбата и са приети от съда Констативен протокол от 06.05.2009г., разписка за платена сума от 166,50лв., Декларация от Б., сметка за изплатени суми, заповед за достъп на работници и служители до обекта , заповед за достъп до обект „Кабакум” на три лица, сред които и Б.,,Уведомително писмо за необходимост от достъп до обекта на три лица във връзка с граждански договори, сред които и Б..

До разпит по искане на процесуалния представител на въззивника, в с.з. бе допуснат С.В. Б., който заяви, че е имал сключен граждански договор с фирма „Б.” ООД и е следвало да почисти от строителни отпадъци три етажа за три дни, в удобно за него време, но не можа да обясни какво значи граждански договор и сключване на договор. По отношение на попълненото от него сведение свидетелят заяви, че е попълнил бланката чрез „доверие на държавни лица”, без да я прочете и че му е било „казвано” от служителка какво да попълни в бланката.

След предоставяне за запознаване на приложената в материалите от преписката бланка „Сведение”, св.Б. потвърди, че лично е попълнил тази бланка.След предоставяне за запознаване на констативния протокол, в който е отразено неговото име, свидетелят не отрече да го е подписвал.След запознаване с приложеният към жалбата граждански договор св.Б. не можа да уточни, дали го е подписал преди или след проверката.По отношение на констативния протокол, приложен към жалбата и разписката за платено възнаграждение св.Б. заяви, че не ги е виждал, но подписите приличат на неговите, а по отношение на приложената декларация, написана собственоръчно от него, св.Б. заяви, че не знае какво е декларация и не знае какво е написано в нея.

Съдът напълно кредитира показанията на св.К., св.К. и св.П.,***., тъй като същите са последователни, непротиворечиви, взаимно допълващи се и кореспондиращи със събраните по делото писмени доказателства.

Съдът не кредитира показанията на св.Б. в частта, в която същият сочи, че не е имал работно време, че е следвало да извърши само определена работа- почистване на три етажа за срок от три дни, че не е подписвал друг документ, освен бланката, дадена му за попълване и че служител от Инспекцията по труда му е посочвал, какво да напише в справката, тъй като в тази им част показанията на свидетеля не кореспондират с писмените доказателства по делото-КП и сведение, както и с останалите събрани по делото гласни доказателства, които съдът е посочил, че кредитира..В останалата им част, въпреки непоследователността на показанията и известните несъответствия, съдът кредитира показанията на свидетеля, тъй като очевидно същите са искрени, а и липсват доказателства, които да ги оборват.

Съдът кредитира всички писмени доказателства, приложени в АНП, тъй като същите са непротиворечиви по между си и кореспондират с установената фактическа обстановка.

Доколкото за част от приложените към жалбата писмени доказателства с отразена дата преди проверката или с дата от дена на проверката липсват безспорни доказателства, че не са били налични към датата на проверката, друга част от приложените към жалбата доказателства са били изготвени след проверката, съдът ги кредитира, но единствено като съществуващи в правния мир.Декларацията, изготвена от Б. няма процесуална стойност, поради което съдът не я кредитира.

Описаната фактическа обстановка се установява чрез събраните и изготвени по реда на ЗАНН и НПК доказателства и доказателствени средства, а именно – материалите по АНП , показанията на св.К., св.К. и св.П., частично от показанията на св.Б., дадени в с.з., граждански договор и от останалите приети по делото писмени доказателства, кредитирани от съда.

Съдът, както с оглед изложените от жалбоподателя доводи, така и предвид императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му, и справедливостта на наложеното административно наказание, прави следните изводи:

По приложението на процесуалния закон.

Съгласно разпоредбите на чл.416 ал.1 и 2 от КТ, АУАН и НП са издадени от компетентни органи и в законоустановения срок.

Същите съдържат формално всички реквизити, изискуеми съгласно чл.42 и 57 ЗАНН, като в тази връзка съдът не споделя възражението за допуснато съществено процесуално нарушение на чл.42 от ЗАНН, тъй като в АУАН са посочени трите имена и ЕГН на свидетелите и доколкото безспорно същите са служители на Д”ИТ”, посочването на служебен адрес не поражда никакво съмнение относно тяхната самоличност и по никакъв начин не нарушава правото на защита на нарушителя.

Срещу АУАН не са били депозирани никакви възражения, които АНО е следвало да преценява и при необходимост да разследва, поради което съдът не констатира и нарушение на чл.52ал.4 от ЗАНН.

По приложението на материалния закон.

На първо място, съдът счита за установен факта, че между „Борд” ООД-Варна и лицето С.В. Б., е имало сключен граждански договор от 04.05.2009г., тъй като такъв договор е представен по делото, св.К. също не отрича да е имало твърдения за наличието му, а и липсват безспорни доказателства, които да обосновават извод, че е бил подписан след проверката, още повече, се представят и редица други писмени доказателства/ писма, заповеди/, които по-скоро водят до извод за съществуването му.

Въпреки горното, безспорно е налице практика работодателите да се стремят да избегнат сключването на трудов договор, чрез сключването на граждански договор, като се използва свободата на страните да определят съдържанието на договорите, с които се обвързват, стига да не е налице противоречие с повелителните норми на закона и добрите нрави. Въз основа на събраните доказателства, обаче, съдът намира за установено, че Б. е престирал труд в горепосочения строителен обект, в полза на „ Борд” ООД-Варна/, заявил е по време на проверката и това е отразено в констативния протокол, че работи като общ работник, от пет дни, с работно време от 8 часа, с договорено възнаграждение и без сключен трудов договор.Тези обстоятелства не са били отразени единствено в съставеният КП, а и в сведение, попълнено лично от св.Б., в което същият е визирал и почивните си дни- събота и неделя, като предвид твърденията, че работи само от пет дни е логично и достоверно отразяването в сведението, че не е получавал възнаграждение до момента и това не води до извод, че свидетелят не е престирал труд.

В конкретния случай съдът намира, че са налице белезите на трудовото правоотношение – работно място, работно време и договорено възнаграждение за престиран труд, още повече, както самият свидетел е посочил по време на проверката, същият е работил като общ работник и никъде и пред никого не е посочил, че е следвало единствено да изчисти строителните отпадъци от три площадки.

Съгласно показанията на разпитаните в с.з. свидетели, участвали в проверката, част от работниците са работили на скеле, други са подготвяли гипсови разтвори, като липсват каквито и да било доказателства да са се изнасяли строителни отпадъци, а на всички е известен фактът, какъв е обемът на строителните отпадъци от три етажа на строяща се сграда.

Предвид събраните по делото доказателства, поведението на св.Б. в съдебно заседание, както и предвид обстоятелството, че същият чистосърдечно заяви, че не е запознат със значението на изразите „Граждански договор”, и „сключване на договор”, съдът счита счита, че се касае за трудови правоотношения, а и от приложеният по делото граждански договор е видно, че същият не регламентира еднократно изпълнение, а визира многократно изпълнение на трудовите операции.

Представеният граждански договор от жалбоподателя е частен документ, съставен от него и е доказателство, че съдържащите се в него изявления са направени от него, но не и доказателство, установяващо отразените в същия обстоятелства, които се опровергават от събраните в с.з. гласни доказателства и писмените в АНП, съгласно които отношенията между св.Б. и работодателя са били уговорени като трудови и носят всички белези именно на ТПО.

В тази връзка следва да се отбележи и несъответствието между отразеното в КП изготвен от св.П. обстоятелство, както и в сведението попълнено от св.Б. в момента на проверката, че работи от пет дни на обекта, твърденията му в с.з., че работи от два дни, датата на сключване на гр.договор- 04.05.2009г., извършеният начален инструктаж едва на 05.05.2009г.- в деня на проверката, като всички тези несъответствия водят до извод, че реалните отношенията между „Борд” ООД-Варна и св.Б. не съответстват на отразените такива в гражданският договор. Твърденията на св.Б. в с.з., че е попълнил съответните данни под „диктовка” на служител от инспекцията не се покрепят от никакви други доказателства, напротив, оборват се от показанията на тримата служители на инспекцията по труда, участвали в проверката, от които е видно,че Б. лично е съобщил тези данни и сам си е попълнил сведението.Показанията в с.з. са дадени от св.Б. значителен период след извършване на проверката, което е още един аргумент съдът да приеме, че казаното от него в момента на проверката, съответства на реалната му договорка с работодателя.

Вярно е, че по делото са приети констативен протокол от 06.05.2009г. за извършване на работа и доказателства за извършено конкретно плащане, но тези документи са оформени след проверката и не водят до извод за друга фактическа обстановка и за други реални взаимоотношения към датата на проверката, като се поставя под съмнение въпроса, щяха ли същите да съществуват, ако проверка не бе извършена.

В жалбата се сочи, че на актосъставителя са били предоставени редица документи, опровергаващи наличието на нарушение, които не са били взети предвид от актосъставителя, като в тази връзка буди недоумение фактът, че въззивникът е подписал АУАН без каквито и да било възражения, такива не е депозирал и в законоустановения срок.

Предвид гореизложеното съдът намира, че приетият в с.з. граждански договор не отговаря на реалните отношения между страните, които по естеството си изискват оформянето им като трудоводоговорни съгласно разпоредбата на чл.1 ал.2 от КТ, тъй като са свързани с предоставянето на работна сила, а не се дължи „изработка на нещо”, по см. на чл.258 от ЗЗД.

Видно от гласните доказателства по делото и от писмените доказателства, приложени в преписката, кредитирани от съда, св.Б. в нито един момент в хода на проверката не е заявил, че дължи” изработване на нещо”, а сам е посочил че изпълнява длъжността „общ работник”, без да конкретизира и някакъв краен резултат, посочил е конкретни белези, характеризиращи отношенията му с работодателя като трудови, поради което съдът напълно споделя становището в тази насока, изразено в съпроводителното писмо, с което преписката е изпратена. Съдът споделя и становището в жалбата, че в конкретният случай работодателят по-скоро би следвало да сключи временен трудов договор, каквато възможност е визирана от КТ.

Съгласно съдебната практика, обявяването на ТПО е правна възможност на контролния орган, съществуваща независимо от института на ангажиране на административно наказателната отговорност, поради което фактът, че това не е сторено, не води по никакъв начин до извода за липса на административно нарушение. Нормата на чл.405 а ал.1 от КТ е диспозитивна и е въпрос на суверенната преценка на административния орган, който не е задължен при констатиране на нарушение на трудовото законодателство да издава постановление за обявяване на ТПО.

По делото в нито един момент не е оспорено обстоятелството, че работодател се явява „Борд” ООД-Варна, поради което, предвид всичко гореизложено, съдът намира, че правилно АНО е приел, че работодателят е нарушил разпоредбите на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 и чл.61ал.1 от КТ, тъй като при наличие на правоотношение, свързано с предоставяне на работна сила, е допуснал до работа св.Б., без да е сключен трудов договор в писмена форма.

В конкретният случай, приемайки, че нарушението е извършено от работодателя, който е ЮЛ, то правилно е ангажира имуществената отговорност на дружеството/предвид изрично предвидената хипотеза в изменението на чл.414 от КТ, да бъде налагана имуществена санкция, законодателят ясно е разграничил ЮЛ и ФЛ в качеството им на работодател/ на основание чл.414ал.3 от КТ, като наложеното административно наказание „Имуществена санкция” от 15000лв. е в абсолютен размер и съдът е лишен от възможност да го ревизира.

Предвид горното, обжалваното наказателното постановление се явява обосновано и законосъобразно,поради което и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА НП № 03 –0300994/ 20.05.2009 г. на И.И.- Директор, на Дирекция “Областна инспекция по труда”- Варна , с което на „ БОРД „ ООД- Варна, представлявано от Е.З.П.- ЕГН **********, за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 и чл.61ал.1 от КТ, на основание чл. 416 ал.5 вр.чл.414 ал.3 от КТ е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 15000 лева

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –Варна в 14-дневен срок от уведомлението.

След влизане в сила на съдебното решение, АНП да се върне на наказващия орган по компетентност.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.