Сдружение на службите по трудова медицина – постигнахме, ще постигнем

Гост днес във Otgovori.Info е д-р Владимир Паскалев, председател на Сдружението на службите по трудова медицина в България, с когото имах честта да се запозная на последната работна среща на членовете на Сдружението, която се проведе в в периода 8-10 октомври град София.

По време на работната среща членовете на сдружението се срещнаха с д-р Михаил Попов – директор на СРИОКОЗ, а доц. Мишел Израел изнесе лекция на тема: „Важните акценти в Наредба №5/2010г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на изкуствени оптични лъчения”.

– д-р Паскалев, разкажете нещо повече за Сдружението на службите по трудова медицина в България? Колко члена имате, откога съществува, могат ли да членуват и организации/фирми, които не са служби по трудова медицина?

Сдружението е създадено в Плевен от група ентусиасти, а регистрирано на 16.03.2001 г. във Варна. Основатели са 10 служби по трудова медицина (СТМ), а първи председател – доц. Иван Златаров – бивш зам. министър на здравеопазването. Сдружението е с нестопанска цел с общественополезна дейност.

В продължение на 9 години то добива известност и спечелва доверието и на други специалисти в областта на трудовата медицина (ТМ) и безопасността при работа (БЗР).

Към настоящия момент членовете са 49 на брой (45 – СТМ, а 4 – специалисти по ТМ и БЗР).

В членовете – юридически лица работят над 180 специалисти и изпълнители, между които бивши: хабилитирани лица, директори на ДИТ, директори на РИОКОЗ. Изчакват за прием 2 СТМ.
Сдружението е открита организация. Членове могат да бъдат както юридически лица, така и специалисти по ТМ и такива – работещи в областта на БЗР, които отговарят на изискванията на устава и са декларирали, че са съгласни с неговите текстове.

– Какви амбиции и цели си поставя Сдружението?

Още при създаването в устава са заложени като основни цели:
– осигуряване качество на работата на СТМ,
– повишаване квалификацията на специалистите – работещи в тази област,
– съдействие на компетентните органи за създаване на адекватна законова среда,
– подпомагане на творческите изяви в професионалната сфера на членуващите в сдружението
– взаимодействие с работодателите по осигуряване на ЗБУТ.

Постигат се първите резултати:
– разработени са критерии за качество на работа на СТМ
– изготвят се методични материали за работа на СТМ
– организират се трикратно в годината семинари и курсове за повишаване квалификацията на членуващите в сдружението. Лекции се изнасят от хабилитирани лица, от водещи специалисти – инженери, лекари, химици.
– издават се професионални препоръки на членуващите
– на срещите се канят представители на местното самоуправление, МЗ, МТСП, ГИТ, ДИТ, РИОКОЗ. Споделят се местни и национални проблеми и пропуски в областта на ТМ и БЗР, като се търсят възможности и предлагат начини за тяхното разрешаване. Активно участниците обменят положителен опит и постижения, както и допускани пропуски в извършваната ежедневна дейност.

– Чува ли се думата на службите по трудова медицина, в частност на Сдружението при изготвянето на нормативните актове, търсят ли ви законотворците?

От своето създаване, сдружението активно търси решаване на констатирани слабости в действащи нормативни документи. Непрекъснато ръководството сигнализира представителите на законодателната и изпълнителна власт и предлага конкретни мерки за ефективно прилагане на действащите закони и наредби, свързани със СТМ и БЗР.
Изпращат се писма до Народното събрание и комисиите по здравеопазване и по труда и социалната политика, МЗ, МТСП, Министерство на финансите, ГИТ, Националния център по опазване на общественото здраве, Български лекарски съюз. Предлагат се конкретни текстове за промени в подзаконови нормативни документи. Коментират се отделни текстове при проектонаредби.

В резултат от дългогодишната преписка на сдружението към различните институции с отношение към дейностите за осигуряване на ЗБУТ, ръководството на сдружението беше поканено в Комисията по труда и социалната политика, за споделяне на мнение при обсъждане проекта за изменения и допълнения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В заседанията представители на ръководството взеха участие във всички заседания, като активно участваха – споделяйки становището на сдружението по отделните предложени текстове, като защитаваха интересите на работещите в областта на ТМ и БЗР. В резултат на разбирането от страна на депутатите, отпаднаха и бяха коригирани редица текстове, които създавах пречки в нормалната работа на СТМ и създаваха неравнопоставеност при тяхната регистрация.

За съжаление при изготвяне и обсъждане проекта на Наредба № 3 за дейността на СТМ, сдружението беше поканено в МЗ само на последните две заседания на работната група. Съображенията на ръководството не бяха взети предвид и се приеха текстове, които и в момента от една страна създават условия за тълкуване, а от друга увеличават “бумащината” и тромавата обработка на анализи с данни, които трудно се възприемат от неработещи в областта.

– Каква е Вашата лична визия за подобряване качеството на работа на службите по трудова медицина?

Бих наблегнал на следните неща:

  1. Да се приеме и приложи в практиката предложеният от сдружението модел за оценка и самооценка на СТМ (с автор д-р Тодор Иванов и колектив).
  2. Да се регламентира максималният брой на СТМ, в които могат ефективно и качествено да работят практически а не дистанционно специалистите по ТМ и лицата с висше техническо образование (предложението на сдружението е максимум в 2 СТМ).
  3. Да се разпише задължението, че ако обслужването е по договор, СТМ следва да извърши целият обем дейности – регламентиран в Раздел ІІ от Наредба № 3.
  4. Спешно да се издаде нова наредба за медицинските прегледи (предварителни и периодични).
  5. Спешно да се отстранят всички неясноти и пропуски в наредбата за СТМ (срок за предаване на здравните досиета, начало за датиране 50-годишния срок за тяхното съхранение, тяхното водене единствено на електронен носител, преработка съдържанието на анализите на заболяемостта с въвеждане на по-стойностна и ясна информация).
  6. При разработката на единните електронни интегрални здравни досиета да се заложи възможността за достъп от лекарите към СТМ до данните за здравното състояние на пациентите на общопрактикуващите лекари.
  7. При констатирани конкретни нарушения на отделни специалисти и юридически лица, те да се огласяват конкретно, а не отрицателните данни да се мултиплицират върху всички работещи в тази област.
  8. Ежегодни срещи с участието на представители на МЗ, МТСП, Търговско – промишлената палата, Стопанската камара, синдикати, сдружения с нестопанска цел: на СТМ, на специалисти за осигуряване на БЗР и други – работещи в тези направления. На срещите да се споделят добрата практика, постигнатите успехи и практически разработки, както и констатираните слабости при извършения контрол и в осъществяваните съвместни дейности за осигуряване на ЗБР.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.