За какво ни е служебната бележка за начален инструктаж

Често хората се питат защо началният инструктаж се документира в два документа: книга за начален инструктаж и издаване на служебна бележка.

Нека припомним, че служебна бележка се издава само на лицата, които постъпват на работа и няма задължение за издаване за останалите лица, например такива от външни фирми и командировани.

Всъщност служебната бележка има или по-скоро е имала своето предназначение, което откриваме в един по-стар нормативен документ, с който се определят изискванията за инструктаж и обучение.

Става въпрос за Наредба за инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана от 1970-а година.

Ако ви се струва прекалено стара, то реално тази наредба се е прилагала до 1996 година, когато излиза Наредба №3, по-късно заменена с актуалната Нареба РД-07-2/16.12.2009 г.

  • В тази стара наредба не е имало изискване за инструктаж на работното място, а се говори за „първоначално обучение“.
  • Началният инструктаж с някои елементи на инструктажа на работното място, се е казвал „встъпителен инструктаж“.

Встъпителният инструктаж, освен познатата си и днес форма, е включвал и изискване провеждащия го да разведе инструктираните из района на предприятието (поделението, където е работното място) и да ги запознае с

всички опасни места, както и с установените сигнализации (светлинни, звукови и знакови), с местата на противопожарните уреди и съоръжения, противопожарните кранове, хидранти и водоеми, средствата за известяване в случай на пожар или експлозия (бутони на пожароизвестителни инсталации, телефонни постове, звукови, светлинни и други сигнали)„.

Тази част днес е елемент по-скоро на инструктажа на работното място, макар и не конкретно описан в актуалната наредба.

Друго любопитно съдържание на старата наредба, което днес е добра практика, е препоръката да се обзаведе кабинет по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охранав, който да има нагледни материали, като се изброяват:

  • нагледни материали как трябва да се работи – макети, чертежи, диаграми, лични предпазни средства и специални облекла съобразно програмата за инструктажа,
  • възможност да се прожектират и подходящи филми по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана.

Но да се върнем на служебната бележка. Ето как е описан процесът на инструктаж, издаване на бележката и записи в съответните книги в наредбата от 1970-а година:

  1. На преминалите встъпителен инструктаж работници, служители и учащи се дава служебна бележка, че са преминали инструктаж и могат да бъдат допуснати на обучение по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана (обучението е сегашният инструктаж на работното място)
  2. Този документ работникът представя на началника на цеха, който от своя страна го изпраща на служба „Личен състав“ за съхраняване в личното досие на работника.

В стария вариант на служебната бележка се е подписвал освен провелия инструктажа и получилия бележката началник цех.

Старо, но златно: елементи на инструктажа на работното място

В наредбата има и добро описание на начина на провеждане на обучението (сега инструктаж на работното място), което отново често се случва и сега.

На практика то е разделено на две части:

Първа част – провежда се ясно от конкретно посочени в наредбата лица в зависимост от вида на предприятието.

Отново имаме една добра практика, вместо да стигаме до абсурда поради липсата на конкретно изискване сега, да виждаме заповеди, в които органът за безопасност и здраве при работа е определен да провежда инструктаж на работното място и на стругари, и на кранисти, и на всякакви други длъжности все в едно предприятие.

В наредбата от 1970-а година тази първа част съдържа следните елементи, които спокойно можете да опишете във вашата програма за инструктаж на работното място и днес, изпълнявайки изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. за наличие на програма за всеки инструктаж:

а) производствените задължения;
б) работното място и проходите към него, основното и спомагателното обзавеждане, производствените процеси, както и на реда, който трябва да се спазва в цеха;
в) основните правила за безопасна работа и начините за обслужване на машините, механизмите и електросъоръженията, с които се работи и с техните предпазни устройства;
г) инструментите и приспособленията, които се използуват при работа, правилата за служене с тях, тяхното опазване и значението им по отношение предпазването от злополуки;
д) предназначението на находящите се на работното място или в цеха санитарнотехнически съоръжения и начина за тяхното ползуване;
е) средствата за индивидуална защита, специалното работно облекло, както и правилата за ползуването и опазването им;
ж) опасните места (моменти в работата, усложненията и повредите, които могат да се явят, техните причини и мерките за предотвратяването им;
з) установените в цеха сигнализации (светлинни, звукови и знакови) и как следва да се постъпва при подаването им;
и) местата в цеха на които е възможно да се задържат вредни изпарения, газове, прах и т.н.
Извършващият обучението привежда няколко примера на типични трудови злополуки, станали на работното място и на машините, на които ще работи обучаваният, ако има такива или станали в сродни предприятия, като се стреми да не всява страх у работниците и учащите се.

Старо, но златно: прикрепване към опитен работник

Втората част на обучението (сега инструктаж на работното място) е прикрепването към опитен работник.

Отново, в стария нормативен акт, са описани правила, които днес се прилагат под формата на добра практика, тъй като не са изрично изискване на актуалната наредба,.

Става въпрос за документирането на прикрепването с издаване на писмена заповед на началника на цеха (отдела), препис от която се връчва срещу подпис на обучавания, на работника, към който е прикрепен обучаваният, и на ръководителя, който извършва обучението.

Защо това е добра практика, която препоръчваме?

Да погледнем ситуацията, в която във вашата заповед сте написали само, че прекия ръководител, началник цех или други подобно лице извършва инструктаж на работното място, който е с продължителност 3 работни дни.

Реално, обаче, сте наясно, че описаният ръководител само въвежда новоназначения в работата, като извършва това, което в старата наредба е описано като елемент на встъпителния инструктаж (развеждане из района, показване на опасни места, указване на светлинни и/или звукови сигнализации и др. под.), след което го прикрепва към опитен работник.

Това, обаче, не е описано във фирмен документ, т.е. нямаме никакви писмени доказателства – нито за този начин на провеждане на инструктажа, нито за прехвърлянето.

Реално, при трудова злополука по време на инструктажа на работното място, съгласно фирмените документи ще се търси изпълнение на задълженията само от вписаното в заповедта лице, независимо от това, че всички са наясно, че той не може 3, 5  или повече дни да се занимава с инструктаж/обучение поради това, че има специфични други задължения по организация и контрол на работата.

Няма да има доказателства, че други лица са имали задължение да не оставят инструктирания/обучавания да не работи сам.

И ето тук се намесва отмененото нормативно изискване, което днес прилагаме като добра практика:

  1. Процесът да бъде описан в съответния фирмен документ, с който се определят видовете инструктажи.
  2. Да бъде утвърдена бланка на заповед/нареждане, с което ръководителят прикрепва към опитен работник, в която се вписват имената на инструктирания, опитния работник и те се подписват, че са наясно.

За съжаление в старата наредба няма бланка на заповед за прикрепване, но имайки предвид добрите практики в редица фирми, с които сме работили, в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме подготвили за вас образец на нареждане за прикрепване към опитен работник.

Още по темата:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Ако искате да знаете всичко за организацията и необходимата документация при провеждане на инструктажи, то за това ще Ви помогне нашето пълно ръководство за организация на инструктажите с образци на необходимите фирмени документи.

📑 За правилният начин на документиране сме събрали на едно място над 20 основни правила за документиране, основани на добрите практики, резултати от проверки на инспекция по труда и спазване на нормативните изисквания.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.