Опасни ли са парите при запояване

Производителите на флюсове обикновено посочват, че вдишването на газовете, създадени в процеса на запояване, може да предизвика дразнене на носа, гърлото и дихателните органи.

Основната причина за това е съдържанието на колофон, но и на различни други съставки, например органични киселини.

Флюсовете осигуряват почистване на платките и компонентите от органични замърсявания и слаби оксиди.

По време на пренагряването предпазват повърхностите, които ще се запояват от повторна оксидация. По време на самото запояване намаляват повърхностното напрежение на сплавите и по този начин улесняват самото запояване.

Какво е колофонът

Основното съдържание на традиционния флюс е колофона. Ако разгледаме информационния лист на използвания флюс може да видим, че той съдържа голям процент колофон и в добавка органични киселини, например бензоена киселина, адипинова киселина и др.

Колофонът е сложна комбинация от дърво, особено борова дървесина. Състои се главно от смолни киселини и модифицирани смолни киселини като димери и декарбоксилирани смолни киселини.

Съгласно хармонизираната класификация в Европейския съюз, колофонът е класифициран като алергизиращ за кожата. Някои производители са посочили като класификация и респираторна сенсибилизация или с други думи – възможност от алергични реакции при вдишване.

В досието за колофона в Европейската агенция по химикалите също и едно от предупрежденията за опасност е P261 „Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли“.

Различни източници посочват, че при използване на колофон и флюсове с колофон има опасност не само от дерматити, но и от астма.

В своето ръководство за работещи „Solder fume and you„, Health and Safety Executive посочва, че работата с флюсове на основата на колофoна изисква подходящи стъпки за предотвратяване, контрол или намаляване на излагането на изпарения, тъй като те могат да причинят сериозни здравословни проблеми.

При запояване могат да възникнат сериозни здравословни проблеми като:

 • кашляне;
 • хрипове;
 • дразнене на носа;
 • стягане в гърдите.

Всички те могат да бъдат симптоми на професионална астма или сериозно заболяване.

Как да защитим здравето на работещите при запояване

Елиминиране:

Ако следваме основните принципи за мерки, то на първо място трябва да се обсмисли спиране на използването на този метод на запояване и да се помисли за алтернативни методи, например чрез използване на механични процеси като кримпване и използване на проводими лепила.

Заместване:

Вторият принцип е заместването – да помислим за заместване на флюсовете на базата на колофон с други, които не го съдържат.

Технически мерки и организационни мерки:

Ако трябва да използвате флюс на основата на колофон, тогава е необходимо да прибягнем към комбинация от мерки за намаляване на излагането, например добра обща вентилация в работната зона, контролирана температура при запояване, добра стойка на работниците, локална вентилация на изгорелите газове.

Лични предпазни средства

Осигуряването на лични предпазни средства (ЛПС) като ръкавици, защита на очите, работно облекло и подходящи средства за защита на дихателните пътища е мярката с най-ниско ниво в йерархията, но ако с предишните мерки рискът не е намален до приемливо ниво, е еобходимо да я приложим.

Мерките за контрол винаги са комбинация от технически и организационни мерки и правилната комбинация е от решаващо значение.

Локална смукателна вентилация

Локална смукателна вентилацияЛокалната смукателна система ще е необходима за повечето производствени процеси за запояване и най-подходящия дизайн ще зависи от:

Процеса:

 • размера и формата на детайлите;
 • етапите и достъпността на процеса;
 • видът и големината на спойката;
 • остатъчното изпаряване от работата на поялника, докато не се използва;
 • броя и честотата на спойките;
 • честотата, продължителността и броя на хората, които запояват по всяко време, генерирайки дим за запояване (т.е. непрекъсната, повтаряща се работа или периодична работа, еднократни задачи и т.н.);
 • температурата на детайла (нивата на изпарения могат да се утроят между 250–400 ° C).

Работното място и условията на работа:

 • размера на помещението;
 • наличието и работата на обща вентилация;
 • осигуряване на въздух, постъпващ в работната зона, за да замести извлечение чрез смукателната система;
 • въздушни течения и източници на смущения като движещи се машини и течения от врати и прозорци.

Работната поза

Soldering Working posture
Източник: HSE

В нашата работа сме виждали работни места с локална вентилация със страничен смукател, която макар да беще включена, реално не вършеше работа. Причината бе неправилната работна поза и съответно неподходяща позиция на смукателя.

Работниците, които запояват, трябва да бъдат информирани, че те могат да намалят количеството вдишван дим като променят работната си поза.

Заготовката трябва да бъде разположена така, че човекът да може да държи главата си извън изпаренията, генерирани от задачите за запояване.

На тази фигура детайлът е повдигнат, за да може работникът да изпълнява задачата за запояване, без да вдишва дима.

Внимателното позициониране на оператора заедно с подходяща вентилация може да е достатъчно за малки и много редки задачи, когато не се използват флюсове на основата на колофон или други флюси, които могат да създадат опасен дим.

За изготвяне на статията е използвана информация от Controlling health risks from rosin (colophony)-based solder flux fume, HSE

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.