Професионални списания с безплатен онлайн достъп

За всички, които се интересуват от новостите в безопасността и здравето при работа и свързаните с него теми, ето няколко списания, които предоставят свободен достъп до публикациите в тях.

Списание „Здраве и безопасност при работа“

Списание „Здраве и безопасност при работа“ е електронно издание на НЦОЗА и Центъра за международна информация по безопасност и здраве при работа на Международната организация по труда (CIS център на МОТ).

В списанието се публикуват обзори, научни статии, добри практики, методологични материали, мнения, съобщения за събития, нови книги и др. Издава се в електронен вид на български език.

„Здраве и безопасност при работа“ излиза един път годишно и всички статии са достъпни свободно за четене.

През 2021 г. всички статии са свързани с пандемията от Covid-19, но в броя от 2020-а година ще намерите:

 • Превенция на свързаните с труда сърдечносъдови болести
 • Влияние на дъкгите работни часове върху здравето на работещите
 • Организация на труда при дистанционна работа
 • Физическа дееспособност и функционални промени в кардио-пулмонарната система по време на работа
 • Препоръки за опазване здравето на работещите при експозиция на азбест
 • Препоръки за опазване здравето на работещите при инцидентна експозиция на азбест

Българско списание за обществено здраве

„Българско списание за обществено здраве“ е официалното издание на Националния център по обществено здраве и анализи.

Излиза един път годишно и е достъпно за четене онлайн (или сваляне като pdf за четене офлайн). Публикува се на български и  английски език.

В списанието ще намерите статии, свързани с всички аспекти от работата на центъра:

 • Здравна политика и практика
 • Психично здраве
 • Храни и хранене
 • Трудова медицина
 • Здраве на населението
 • Околна среда и здраве

В броя от 2022-а година статията в част ‘Трудова медицина“ е Перцепция на риска от болнични здравни работници за заразяване с кръвни патогени и превенция на инфекции.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology

Архиви на индустриалната хигиена и токсикология е международно рецензиран биомедицински научен тримесечник, който публикува статии, свързани с всички аспекти на околната среда и професионалното здраве и токсикологията.

Индексирано е в SCI Expanded, Medline/PubMed, Scopus, Animal Science Database, Biological Sciences (CSA), BIOSIS Previews, GreenFile, INIS, Pollution Abstracts, Veterinary Science Database, Water Resources Abstracts, EBSCO Academic Search Complete, TEMA, TOXLINE, AGRIS, Food Science and Technology Abstracts – FSTA, and Ergonomic Abstracts.

Impact Factor: 1.948

Статиите са на английски и хърватски и могат да бъдат прочетени в pdf файл в пълен текст.

Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine

IJOEM е официално издание на Индийската асоциация по професионално здраве. То е част от мрежата на Medknow Publications, която предоставя безплатен достъп до 103 медицински списания.

Интересна статия в брой първи от 2022 госдина е Оценка на връзката между професионални злополуки и риска от обструктивна сънна апнея сред служители на университетска болница.

Изводът, който правят авторите е, че оценяването на всички служители по отношение на проблемите със съня чрез скрининг в рамките на периодичните здравни прегледи и/или оценки на риска на служителите и насочването на подозрителни случаи към лечение ще намали ефективно трудовите злополуки.

The Ergonomics Open Journal

The Ergonomics Open Journal е онлайн списание с безплатен достъп, което публикува оригинални статии с проучвания, обзори и кратки съобщения в областта на приложните изследвания в ергономията /човешките фактори.

За съжаление The Ergonomics Open Journal прекратява съществуването си през 2018-а година, но все още можете да намерите интересни статии от областта на ергономията, например:

Industrial Health

Industrial Health (Индустриално здраве) е издание на Националния институт по професионално здраве с поддръжката на Националния институт по безопасност и здраве при работа на Япония (JNIOSH).

Списанието публикува изследвания от различни дисциплини, свързани с контрола и подобряването на здравното състояние на работещите с цел прилагането на научните открития в реалната работна среда.

Интересни статии от брой втори от 2022 година са:

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health

IJOMEH е издание, което излиза на три месеца и публикува статии свързани с епидемиологията, превенцията, диагностиката и управлението на професионалните заболявания.

В него намират място още статии по превенция на инцидентите, промоция на здравето, здравно обучение, въвеждане и прилагане на стандарти по безопасност и здраве при работа, мониторинг на работната среда и управление на рисковете.

Списанието се издава от 1988 година и има импакт фактор 1.843.

Примери за интересни статии са:

Occupational Medicine

Occupational Medicine (Трудова медицина) е международно списание на Асоциацията по трудова медицина на Оксфорд, което предоставя информация по промоция на безопасността и здравето на работното място.

Темите в него включват свързани с работата увреждания и заболявания, инциденти и превенция на заболяванията, промоция на здравето, професионални болести, здравно обучение, мониторинг на работната среда и управление на рисковете.

Избрани статии в списанието са със свободен достъп, например Прогнозиране на професионална алергия при кулинарни и фризьорски стажанти.

👨‍💻 ОНЛАЙН (ДИСТАНЦИОННИ) ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ
Онлайн обучение, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. Онлайн първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.