Съдебна практика: Списък на лицата с риск от канцерогени и мутагени

Днешната съдебна практика, която искам да споделя с вас, е свързана с тълкувание на съда, според която нарушението на нормативно изискване по здраве и безопасност не винаги е равносилно на неосигуряване на здравословни и безпасни условия на труд.

В случая се касае за съставен Акт за установено административно нарушение и определена имуществена сакнция от 1500 лв заради неизготвянето и непредставянето в Дирекция “Инспекция по труда” на актуализиран списък за съответната година на работещите в предприятието, при което резултатите от оценката на риска за канцерогени и мутагени показват риск за здравето и безопасността.

Наказателното постановление е издадено на основание чл. 413, ал. 2 от КТ, в чийто текст е предвидена административно-наказателна отговорност при неизпълнение на задълженията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Според съда дружеството не е нарушило задълженията си по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Съдът намира, че непредставянето на списък не е равнозначно на неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Непредставянето на списък в дирекция “Инспекция по труда” – Габрово не представлява опасност за здравето на работниците и не влошава условията им на труд.

В случая санкцията е наложена на дружеството-жалбоподател само и единствено заради непредставянето на въпросния списък по чл.21, ал.8 от Наредба № 10, което не кореспондира с текста на чл.413, ал.2 КТ.

В допълнение се коментира, че легалното определение на безопасни здравословни условия на труд е в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, където е посочено, че това са такива условия на труд, които не водят до професионално заболяване и злополуки при работа и др.

При тези обстоятелства прокурорът счита, че неправилно е наложено от наказание за извършеното нарушение, а именно непредставяне на актуален списък, за което не е предвидена санкция.

В този смисъл са две съдебни решения:

  • Решение № 183 на Севлиевския районен съд от 25.10.2012 г. и
  • Решение № 100 на Административен съд – Габрово от 04.07.2011 г.

Друг интересен факт от първото решение е свързан с установяването на нарушението.

Както вече стана ясно, за да възникне задължение за работодателя да изготви списъка на лицата е да е установен риск за здравето в извършената оценка на риска.

Според съда, „за да възникне за работодателя задължението по спазването на изискванията на Наредба № 10 и в частност по чл.21, ал.8 от Наредба № 10, то следва при оценяването на риска от негова страна и с участието на службата по трудова медицина, оценката да е показала, че работещите са или могат да бъдат експонирани на канцерогени или мутагени при работа.

При това положение следвало:

  1. проверяващите да извършат проверка дали оценката на риска в предприятието е показала, че работниците са или могат да бъдат експонирани на канцерогени или мутагени.
  2. едва след като бъде установено, че предприятието на дружеството-жалбоподател е от кръга на тези, посочени в чл.1 от Наредбата, е следвало да се извърши проверка дали то е спазило задължението си произтичащо от разпоредбата на чл.21, ал.8 от Наредбата.

Това обаче не е било сторено както от страна на проверяващите, така и в хода на провелото се административно-наказателно производство.

По делото не са представени доказателства от страна на Д „ИТ”, от които да се установява, че предприятието е сред кръга на задължените по смисъла на чл.1 от Наредба № 10.

В провомощията на проверяващите е било да изискат от работодателя информацията, използвана при оценяването на риска.

Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.