Изисквания за обслужващ персонал на съоръжения с повишена опасност

Съгласно чл. 44. на Закона за техническите изисквания към продуктите „Ползвателите на съоръжения с повишена опасност са длъжни да осигурят обслужването им от персонал, който има необходимата квалификация и/или правоспособност.

В същия член са дадени указания и как се определя броя на персонала. Това може да бъде описано в проектите на строежите, в които ще се монтират съоръженията, а ако няма такъв текст, то броят трябва да бъде определен от органите за технически надзор.

Както ще видим по-нататък, в някои случаи изисквания към броя на персонала има и в наредбата за съответния вид съоръжения с повишена опасност.

Задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал, редът за пускане, обслужване и спиране на съоръженията, действията при аварийни спирания и при аварии и злополуки трябва да бъдат определени в инструкцията за работа със съоръжението.

По-нататък ще разгледаме конкретните изисквания за определяне на обслужваш персонал за съответните видове съоръжения с повишена опасност и някои от основните задължения и документация, която трябва да се води от този персонал.

Асансьори

В Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори не са поставени конкретни изисквания за определяне на обслужващ персонал с едно изключение.

Ако в инструкцията на производителя за асансьорите, предназначени само за товари, монтирани в предприятия, има изискване за продружител, то трябва да е определен такъв, който има следните задължения:

– ежедневно да извършва проверки на изправността на осветлението в кабината и на етажните или товарните площадки; функционалното действие на устройствата за заключване на шахтните врати, на контактите на крилата на шахтните врати, на апаратите за управление и сигнализация и на точността на спиране на етажите.

Резултатите от проверките се записват в дневник.

Ако се установи неизправност, трябва да бъде уведомени лицето, което поддържа асансьора.

В наредбата не се предвижда обучение за тези лица, но лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да инструктират срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация на асансьорите.


Въжени линии

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

Ползвателят на въжени линии е длъжен да възложи обслужването на въжените линии на лица, навършили 18 години, физически и психически здрави.

В чл. 33. на наредбата е определен броят на обслужващия персонал:

 1. за пътнически висящи въжени линии и наземни въжени железници (фуникуляри)
  а) ръководител на експлоатацията;
  б) машинист в задвижващата станция;
  в) обслужващ персонал във всяка станция и в зоните за качване и слизане.
 2. за скивлекове:
  а) ръководител на експлоатацията;
  б) обслужващ персонал във всяка станция и в зоните за качване и слизане.

На определените лица се предоставя срещу подпис инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.

Обслужващият персонал на въжените линии трябва да премина първоначално и периодично обучение. Тъй като не е определена конкретна продължителност, това остава като решение за ползвателя.

Задълженията на обслужващия персонал включват извършване на всекидневни, седмични, месечни, полугодишни и на по-голям период проверки в съответствие със стандарта БДС ЕN 1709. Те, също така, са подробно описани в чл. 43, ал. 1 на наредбата. Резултатите от проверките се записват в сменен дневник.


Повдигателни съоръжения

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен да възлага управлението на повдигателните съоръжения само на машинисти, притежаващи съответната степен на  правоспособност или на обучени лица, когато не се изисква правоспособност.

Освен това, ползвателят има задължения за осигуряване на първоначален и ежегоден инструктаж на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления (прикачвачите), както и други задължения.

На обслужващия персонал задължително се предоставя срещу подпис инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП.

Лицата, които управляват някои видове повдигателни съоръжения (кранове, товароподемни колички, телфери, багери с кука, грайфер или електромагнит и подвижбни работни площадки), са длъжни преди започване на работа да извършват оглед и функционални проверки на повдигателните съоръжения. Резултатите от проверките се записват в сменен дневник.

Специализиран материал в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА: Процедура за организация на безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения – кранове и телфери.

Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Наредбата кратко поставя изискване за осигуряване на персонал по чл. 44 ЗТИП, с който започнахме в началото.

В нея обаче има определение за обслужващ персонал:

„Обслужващ персонал“ е персонал за управление на тръбопровод и съоръжения в помпена станция.

Обслужващият персонал трябва да преминава инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на тръбопроводите и съоръженията към тях.

Задълженията на обслужващия персонал включват периодични обходи на тръбопроводите и съоръженията и извършване на проверки съгласно инструкциите за безопасна експлоатация.

При откриване на неизправност, те трябва да се запишат в сменния дневник и да се съобщят на прекия ръководител.


Съоръжения под налягане

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

В наредбата изрично е посочено, че ползвателят не трябва да допуска експлоатация на съоръжения под налягане, за които не е осигурил обслужващ персонал (чл. 187):
– за парни котли и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW – с правоспособност по Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли;
– за останалите съоръжения под налятгане – преминали първоначално и периодично обучение (на две години).

Обслужващият персонал не трябва да оставя котела без постоянно наблюдение, преди горенето в него да бъде прекратено и преди горивото да бъде отстранено от пещта му.

Котлите със зидария не трябва да се оставят без постоянно наблюдение преди пълно понижаване на налягането в парните котли до атмосферното налягане.

Допуска се котли с работно налягане до 1,3 МРа и топлинна мощност до 1000 kW да работят без постоянно наблюдение от обслужващия ги персонал, ако това е предвидено в инструкцията на производителя им и ако:

 1. е оценено и удостоверено съответствието им със съществените изисквания на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
 2. са правилно инсталирани, поддържани и се използват по предназначение.

Лицата, които обслужват съоръженията под налягане, са длъжни при постъпване на смяна да извършат оглед и функционални проверки на съоръжението под налягане и да запишат резултатите от тях в сменен дневник (чл. 200).

В чл. 208-211 на наредбата са изброени още редица дейности и проверки, които обслужващият персонал трябва да извършва по време на своята смяна.


Ацетиленови уредби

Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

Съгласно чл. 170 на наредбата ацетиленовите инсталации се обслужват от лица, навършили 18 години, запознати с устройството и действието на ацетиленовата инсталация и с  изискванията на наредбата.

Ползвателят трябва в длъжностната характеристика да определи функциите, правата и задълженията на персонала.

Важен момент е задължението при експлоатация да има осигурено непрекъснато наблюдение на ацетиленовата инсталация от обслужващите я лица.

Някои от задълженията на обслужващия персонал включват:

 • Водене на сменен дневник, в който се записват разпорежданията на ръководството за пускане и спиране, предаването на инсталацията от смяна на смяна срещу подпис, показанията на измервателните уреди, състоянието на ацетиленовата инсталация, извършените проверки на измервателните уреди, предпазните устройства и другите съоръжения.
 •  Най-малко един път на смяна обслужващият персонал обхожда ацетиленовата инсталация и извършва проверки.
 •  След всяка смяна на бутилка или група бутилки обслужващият персонал проверява местата на присъединяване с пенообразуващо средство.

Газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Както и в другите случаи, функциите, задачите и отговорностите на обслужващия персонал се определят в производствената инструкция.

И тук обслужващият персонал има задължение за периодични обходи на газопровода, газовото съоръжение (горивната уредба) или инсталация и да извършва проверки съгласно инструкцията за експлоатация. При забелязани неизправности, те се записват в сменния дневник.


Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

По подобие на предходните наредби ползвателят е длъжен да назначи обслужващ персонал, обучен за изпълнение на изискванията на наредбата и инструкцията за работа.

При газови съоръжения и инсталации в общественообслужващи, административни и офис сгради също трябва да има обслужващ персонал.

Освен това, е необходимо да има контролен пункт с постоянно дежурен обслужващ персонал, с който да бъдат свързани газсигнализаторите в колектори, канали, шахти и другите места на територията на обекта, в които може да се натрупа газ.

Газопроводите на територията на обекта се проверяват от обслужващия персонал чрез външен оглед най-малко веднъж на две денонощия.

Обслужващият персонал има задължението да води сменен дневник, в който се записват:

 • резултатите от периодичните проверки съгласно инструкцията за работа и изискванията на наредбата;
 • часът на пускане и спиране на газовите съоръжения и инсталации;
 • аварийните спирания и причините за тях;
 • часът на приемане и предаване на смяната (с подписи на лицата от обслужващия персонал или на ръководителя на смяната);
 • разпорежданията на прекия производствен ръководител и на лицето, отговорно за безопасната експлоатация.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.