Образец на споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ за строежи

Внимание: Образецът на това споразумение отговаря на нормативните изисквания, но за да бъде ефективно може да се нуждае от допълнителна преработка спрямо вида на строежа, неговото местоположение и пр.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Чл. 18. (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

СПОРАЗУМЕНИЕ
за взаимно информиране и съвместно осигуряване на ЗБУТ при едновременна работа на строежа
находящ се на:………………………………………………….

На ………………200…… г. на основание чл. 18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ на строежа:………………………………………………….и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
№ 1 ……………………………………..
№ 2 ……………………………………..
№ 3 ……………………………………..

1. Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на:
– от страна на ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ -…………………………………
на длъжност технически ръководител;
– от страна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ № 1 – ………………………………..
на длъжност …………………………………………………
– от страна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ № 2 – …………………………………
на длъжност …………………………………………………
– от страна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ № 3 -………………………………….
на длъжност …………………………………………………

2. Горепосоченото длъжностно лице на ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ координира цялостното осигуряване на ЗБУТ на строителната площадка.
3. Изграждането и поддръжката на временните пътища ще бъде извършвано от …………………………………………….
4. Експлоатацията и поддръжката на крана/подемника ще бъде извършвана от ………………………………………………..
5. Преди започването на работа от съответния ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ горепосоченото му длъжностно лице и това на ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ установяват с протокол обезопасеността на предадените работни площадки.
6. Не се допускат до извършване на СМР в района работници на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, които не са преминали предварително начален инструктаж по ЗБУТ и ПБ от ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ. Инструктажът се провежда по утвърдена програма и се регистрира по установения ред от ………………………………………(технически ръководител), а в негово отсъствие от ……………………………………….., длъжност………………………
Останалите видове инструктажи по ЗБУТ на работниците на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се провеждат и регистрират от техните длъжностни лица.
7. За обезопасеността на работното оборудване отговаря собственикът му.
8. ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ осигурява за персонала на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ необходимите санитарно-битови помещения, както и такива за административно-техническа работа, съгласно одобрения ПОИС и действащите нормативни изисквания.
9. ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ осигурява необходимите лични предпазни средства за персонала си, както и предпазни каски за лицата, които посещават строителната площадка (проектанти, строителен надзор, контролни органи и др.).
10. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ осигуряват необходимите лични предпазни средства за персонала си.
11. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ допускат до работа на строителната площадка само обезопасени и изправни машини и съоръжения, инструменти и др.
12. За безопасната експлоатация на електрическите съоръжения отговаря собственикът им.
13. ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ извършва включване на изводи за временно електрозахранване към разпределителните си ел. табла или на отделни електропотребители на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ само ако същите отговарят на изискванията на за безопасност.
14. ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ организира извършването на необходимите измервания на ефективността на защитните мероприятия на експлоатираните временни ел. уредби.

Настоящето споразумение се сключи в……………….. еднообразни екземпляра за всяка от страните.

ГЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………….. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:…………………..

Забележка: Ако някой подизпълнител не е страна по настоящето споразумение поради по-късното си участие в строежа, същият сключва допълнение (анекс) към него с главния изпълнител.

Коментарите са забранени.