Информация за стандарта за службите по трудова медицина

Снимка: Standard Of Care by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

Актуализация 25 май 2018 г.: На Вашето внимание публикуваме и нови документи, които достигнаха до нас:

Версия на стандарта от 16 май 2018 г.
Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България
Становище на Българска стопанска камара
Становище на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Становище на Сдружението на службите по трудова медицина


Настоящият текст на стандарти за службите по трудова медицина е първия проект, който достига до нас като цялостен завършен текст. Съгласно писмо от Министерство на здравеопазването, проектът е съгласуван с Националния експертен борд по трудова медицина към Български лекарски съюз.

Преди да видите текста, нека да припомня какви са неговите цели и задачи. В бр. 97 от 5.12.2017 на Държавен вестник бяха направени допълнения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Сред тях бе и въведеното изискване службите по трудова медицина да извършват своята дейност в съответствие с утвърдени стандарти за качество. Същите трябва да бъдат утвърдени както от министъра на здравеопазването, така и от министъра на труда и социалната политика, като се въведат чрез Наредба 3/2008 г.

Срокът за въвеждането на посочените стандарти е една година от влизане в сила на промените, т.е. през декември 2018-а година трябва да има такива или такъв.

Нашият коментар ще бъде само в две изречения:

От прочетеното оставаме с впечатление, че това засега е някаква рамкова база, върху която ще се гради с множество други текстове.
В текста не виждаме участието на МТСП и остава само да предполагаме, че то ще се появи впоследствие.

Останалите коментари ги оставяме на вас.

Проект
Стандарти за качеството на дейността на СТМ

Дефиниция, основни цели и задачи на Службите по трудова медицина:

Терминът „служби по трудова медицина“ означава служби, натоварени предимно с превантивни функции и отговарящи за предоставяне на съвети на работодатели, работници и техни представители във връзка с:

 1. Изискванията за основаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, които ще подпомогнат оптималното физическо и психическо здраве във връзка с работата.
 2. Адаптирането на работата според способностите на работниците с оглед на физическо и психическо здравно състояние.
 3. Създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчива работоспособност.
 4. Подсигуряване на високи стандарти на здраве и безопасност за всяко едно работно място, които могат да бъдат постигнати и поддържани с най-съвременните средства .

Основен изпълнител на тези задачи е лекарят – специалист по трудова медицина.

Специалността „Трудова медицина” е медицинска специалност с превантивна насоченост с основна роля да осигури превенция на професионалните болести и свързаните с труда заболявания чрез анализ и промяна на работната среда, работното поведение и трудовата култура на работещите.

Специалността „Трудова медицина” цели усвояване и реализиране на необходимите теоретични и методологични знания и практически умения за профилактика на професионалните и свързаните с труда увреждания при работещите, промоция на здравето на работното място и създаване на устойчива работоспособност, чрез качествена трудовомедицинска диагностика и експертиза на работоспособността, медицинска и социална рехабилитация и адекватно трудоустрояване в изпълнение на държавната и фирмената стратегия за здравословни и безопасни условия на труд.

Медицинската специалност „Трудова медицина” се придобива по реда на действащата нормативна уредба (Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, ДВ бр. 7 от 27.01.2015 г.) от лица с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”.

Минималният състав на СТМ включва още:
– инженер с квалификация по здраве и безопасност и най-малко 3 години трудов стаж като охрана на труда и…….
– технически изпълнителен с минимум средно образование .

Обект на този стандарт са дейностите , свързани с:

 1. Работещите при висок професионален риск и с програма за намаляване, ограничаване или ликвидиране на риска и работещите, насочени за трудоустояване.
 2. Работещите с различен от високия риск и програма за неговото намаляване и/или ликвидиране, спазване на противопоказаните условия на труд и насоките за трудоустрояване.
 3. Професионално заболелите работещи, регистрирани, съгласно Списъка на професионалните болести, публ. с ПМС № 175/2008г.(обн. ДВ, Бр. 66/2008 г.) и Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с ПМС № 168/ 2008 г.(Обн. ДВ. бр.65/ 2008 г.).
 4. Работещи с регистрирани трудови злополуки, с усложнения или късни последици от тях съгласно Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с ПМС № 263 /1999 г.( обн., ДВ, бр. 6/ 2000 г.).
 5. Работещи със социалнозначими заболявания, в или без връзка с работната среда съгласно наредба № 5/1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда (обн. ДВ бр. 33/ 1987 ).
 6. Работещи с експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК за осигуряване на посочените препоръки и спазване на противопоказаните условия на труд. Съдействие за адекватно трудоустрояване и за изпълнение на насоките на експертизата на работоспособността.
 7. Факторите на работната среда и трудовия процес, насоки за измерване и оценка от акредитирана лаборатория, оценка и анализ на резултатите.

ОСНОВА НА СТАНДАРТА

Профилактично направление

СТМ подпомага, съветва и консултира работодателите за техните задължения и права относно здравето и безопасността на работещите и на работното място.

Дейността на СТМ е насочена към:

Извършване на динамично наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние и трудовия травматизъм във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност чрез:

 • Преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа в съответствие с нормативната база , актуалната оценка на риска и спецификата на полагания труд с допълнително включване на медицински специалисти за специфични прегледи и изследвания;
 • Организиране и подпомагане на периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес – при спазване на срокове и специалисти за съответните рискови фактори.
 • Предоставяне на насочена информация от здравните досиета към съответните медицински специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи – идентифицираните опасности, установен професионален риск, данни за трудоустрояване, диспансеризирация и временна неработоспособност за настоящата година.
 • Уведомяване на ОПЛ за установените заболявания или отклонения в здравното състояние на работещите, които се нуждаят от диагностично уточняване и /или
  лечение;
 • Издаване на заключение за пригодността на работещия да изпълнява съответната трудова дейност, или при облекчени условия на труд, или отстраняване на работещия от рисковата среда, при необходимост, въз основа на здравната информация от предварителен и периодичен медицински преглед.
 • Изготвяне на обобщен здравен анализ за предприятието при отчитане на конкретните условия на труд , резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, от временната и трайна неработоспособност, от регистрирани професионални болести и трудови злополуки, свързани с труда заболявания и други нарушения на здравето.
 • Създаване за новопостъпилите и актуализиране на съществуващите здравни досиета по създадена методика за качественото им оформяне на електронен носител.
 • Предоставяне информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, както и индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.
 • Организиране/ провеждане при необходимата квалификация/ на скринингови прегледи и изследвания на работещи, експонирани на висок и специфичен риск, за динамично наблюдение на здравното състояние при заеманата длъжност/работни места, установените стойности на риска , субективни оплаквания от работещите и данните от здравния анализ.
  Насочване на лицата с положителни или съмнителни резултати към личните им лекари за поставяне на диагноза и назначаване на подходящо лечение и рехабилитация или за насочване към специалисти.
 • Съвместна дейност в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите с представители на работодателя и предоставяне на информация на ръководството и работещите за установените рискове по основни работни места и професии.
 • Извършване оценката на риска на база:
  • идентификация на рисковете, включваща наблюдение и анализ на работните процеси , изготвяне на списци на професиите и длъжностите по приоритет;
  • определяне на експозицията въз основа на обективни измервания от акредитирани от БСА органи за контрол/лаборатории, на установените фактори на работната среда, електробезопасността (при необходимост и други измервания);
  • обективна и субективна оценка на здравното състояние въз основа на анкети и чек листи и информация от работодателя/работещите за регистрираната заболяемост с временна и трайна неработоспособност, трудовия травматизъм и данните от обобщения здравен анализ;
  • количествена и качествена оценка на риска по методика и съответната нормативна база.
 • управление и комуникация на риска чрез разработване и предлагане мерки по приоритет, за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, съвместно с представители на работодателя (при налични длъжностно лице по БЗР, КУТ или ГУТ) на обслужваното предприятие/ведомство.
  Определяне тяхната осъществимост и ефикасност, съобразно принципа цена – полза, като се отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики.
 • Оценяване ефикасността на предприетите от работодателя мерки след изтичането на определния период.
 • разработване на препоръки за работодателя за преустройството на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;
 • разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на работодателите, ръководният персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика.
 • обучение на :
  – Комитети и Групи по условия на труд;
  – координатори по безопасност и здраве в строителството;
  – провеждане на обучения на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
  – безопасност и здраве при работа;
  – промоция на здравето и профилактика на болестите;
  – превенция на здравето – отстраняване на рисковите фактори на начина на живот и начина на работа с цел опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса;
 • подпомагане работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд вкл. изготвяне, прилане и отчитане на ефективността на физиологичните режими на труд и почивка при специфичен професионален риск, установен чрез прецизирана професионална експозиция на рисковите фактори от работната среда и трудовия процес.
 •  актуализиране на съществуващите правила, норми и инструкции в предприятията за:
  • осигуряване на здраве и безопасност при работа и консултации на работещите за правилното им прилагане;
  • въвеждане на нови или актуализиране на съществуващи нормативни документи;
  • прилагане на ефективни методологии за оценка на риска, на здравното състояние , анализ на работоспособността;
  • разработване на препоръки за преустройството на работни места, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила и при изпълнение препоръките на органите на експертизата на работоспособността.
  • при проучване на трудови злополуки и професионални болести, изготвяне на декларации и други документи за разследващите органи: ТП на НОИ, ОД”ИТ”.
  • предоставяне на съвети относно здравето, безопасността, хигиената и ергономиката и за индивидуалното и колективното защитно оборудване.
 • участие в разработването на програми за подобряване на работните практики, както и тестване с оценка на здравните аспекти на ново оборудване;
 • предоставяне на съвети относно планирането и организацията на работата, в това число организирането на работните места, избора, поддръжката и условията на оборудването и веществата, които се използват в работата;
 • оценка на влиянието върху здравето на работниците, в това число санитарни помещения, столова, спортни съоръжения и настаняване, когато тези условия се предоставят от работодателя.

Социално- медицинско направление

 • Поддържане на компетентност и умения при реализиране на комплексни програми по промоция на професионалното здраве, профилактика на свързаните с труда здравни проблеми, травматични инциденти и заболявания;
 • Образователна подготовка за реализиране на функциите на трудовата медицина, разработване на трудовомедицински дейности, стратегии за развитието и управлението на фирмите и други икономически структури в съответствие с общественото здраве и здравните системи;
 • Разработване на модели и системи за трудовомедицински дейности с насоченост към специфичните потребности на работещите чрез организиране и провеждане на обучението им по правилата за първа долекарска помощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
 • Експертиза на професионалните болести по отношение на:
  • Проучване и документиране на условията на труд при участие в разследване на трудова злополука и нетравматични увреждания за потвърждаване или отхвърляне на професионален характер на заболяванията, оформяне на документите като ЕЗИД за правилна преценка от комисиите на Националния осигурителен институт (НОИ);
  • Участия като независими експерти в комисиите към териториалните подразделения на НОИ за установяване на причинно- следствена връзка при разследване на трудова злополука и нетравматични увреждания и професионална болест.
  • Изготвяне на документи и справки за установяване от Съда по чл. 200 от Кодекса на труда (КТ) за наличието на причинно-следствена връзка и при последици и късни усложнения от установено вече професионално увреждане.
  • Участие в изготвянето на Производствена характеристика при освидетелстване и преосвидетелстване на работещи за оценка на тежестта на заболявания с общ и/или професионален характер или трудова/ нетрудова злополука.
  • Изготвяне на становище за наличие или отсъствие на причинно – следствена връзка при разследване на професионално заболяване .

Критерии и показатели (индикатори) за качество на дейността на СТМ

 1. Възможност за извършване на анализ на здравното състояние на работещите по единната методология за оценка и анализ на здравното състояние на осигурени работещи с ЕЗИД.
 2. Възможност за извършване на:
  а) Оценка на риска.
  б) Програма /Препоръки/ с мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на оценените рискове.
  в) Препоръки към работодателя за преустройството на работни места, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;
  г) Ежегодни обобщени статистически анализи за здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд;
  д) Качествено формирани и актуални ЕЗИД;
  е) Конкретни профилактични програми за здраве, безопасност и работоспособност съгласно условията на труд;
  ж) Разработване на физиологични режими на труд и почивка при специфичен професионален риск и оценка на ефективността им;
  з) Участие в експертиза на професионалните болести на работещите;
  и) Участие в експертизата на работоспособността от ТЕЛК (качествено и пълноценно оформяне на производствените характеристики, по отношение параметрите на работната среда и организацията на трудовия процес) за лица с намалена работоспособност.

Документирани предложени мерки, свързани със:

 • стриктно изпълнение на действащи законодателни и други изисквания (вътрешнофирмени с по-високи критерии);
 • навременни мерки и програми за действие при открити опасности и рискове за здравето на работещите – съставяне на програма с приоритети за конкретен времеви период ;
 • оперативни средства за въздействие върху опасностите и рисковете – бързи препоръки;
 • по отношение на ползване на ЛПС, по отношение на отстраняване на лицата в неравностойно положение и други;
 • поставени цели в посока елиминиране/минимизиране на рисковете – срокове и отговорници от страна на работодателя и изпълнени действия;
 • методи за мониторинг, измерване, анализ и оценка на риска с оглед гарантиране на достоверни и сравними резултати – използване на достоверна методология и сравнение през годините – извършване на отделни оценки на риска съобразно факторите на работната среда при:
  – наличие на наднормени химични фактори и прах;
  – наличие на наднормени физични фактори;
  – критични зони по отношение на електробезопасност;
  – преоценка на риска и сравнение – при възникнали събития от рода на инциденти, трудови злополуки и други;
  – преоценка на риска и сравнение – при изтекъл давностен период;
 • анализиране, разработване и документиране на препоръки за работодателя за преустройството на работно място, организация на труд и трудово натоварване на
  работещи – нуждаещи се от специална закрила;
 • анализиране, разработване, планиране, документиране и изпълнение на програми за обучение на работодателите, ръководния персонал, на работещите и на техните
  представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;

ЕТИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА

Бележка:  за допълване и коментари

Компетентност и умения на специалистите

1. Квалификация.

1.1. На лекаря- Наличие на образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и придобита основна специалност „трудова медицина“
1.1.2- да се допълни за инженерите и техническите лица

1.2. Други квалификации – курсове, обучения и т.н.

Модерното направление по осигуряване на здраве и безопасност и добри практики в системата на здравеопазването изисква продължаващо следдипломно академично обучение и съответно кредитиране, вкл. участия в научни форуми и проекти на СЗО, МОТ, ICOH, БАДТМ и други.

1.3. Участие в ежегоден опреснителен модул на обучение, организиран от академична акредитирана структура за запознаване с новостите, с издаване на сертификат, удостоверяващ хорариума и тематиката на модула и хабилитираните преподаватели, провели обучението
а) присъствена форма
б) дистанционна форма

1.4. създаване на достъп за специализация на лекари, вкл. Облекчени условия за специализация, напр. За лекари с придобита специалност по професионални болести, вътрешни болести, обща медицина.

1.5. регламентиране на базите за специализация, в зависимост от броя на лекари със специалност, вид на дейността и др. Броят на специализантите да се определя от броя на лекари със специалност в съответната база. Някои от досега съществуващите бази могат да останат за практическо обучение.

1.6. регламентиране на задължителното продължаващо обучение на лекарите със специалност- с кредити, с възможност за присъствена и дистанционна, модулна форма- при непокриване на кредитите в 2 години- да се отнема регистрацията.

1.7. Осигуряване на обучение, освен на лекарите, също и на инженерите, на работодателите (техните представители), на работещите- за изграждане на здравословен начин на живот и поведение на и извън работното място; на контролните органи.

1.8. Прегледите – да се извършват от специалисти, вкл. ОПЛ , преминали модули с основна информация за рискови фактори на работната среда и рискове и професионални заболявания по икономически отрасли.

а) присъствена форма

б) дистанционна форма

Показатели

Текущото измерване и оценка на постигнатия напредък спрямо набелязаните дейности гарантира:
• отчетност за прогреса, който са постигнала СТМ , отговорна за изпълнението;
• оценка на възвращаемостта от усилията, финансовите средства, вложени при изпълнението на дейностите на СТМ;
• информиран избор по отношение на СТМ – подобрение и промяна.

В процеса на изпълнение стандарта за качество на дейностите изпълнявани от СТМ е важно да се създаде система за мониториране на прогреса и оценка на резултатите по всяко едно от конкретните действия.

В най-общи линии и в съответствие с националната нормативни документи като ЗЗБУТ, ЗЗ и редица наредби тази оценка да бъде насочена към:

 • релевантността и адекватността на изпълнителите и интервенциите по отношение на целите и задачите,поставени по конкретни действия;
 • постигнатия напредък в материализиране на ресурсите за осъществяване на интервенциите;
 • степента на ефективност от интервенциите по всяко едно от набелязаните конкретни действия;
 • влиянието на интервенциите върху цялостното състояние на професионалното и общественото здраве;
 • приемливостта на интервенциите от страна на хората с увреждания.

Избраният стандарт за качеството на дейностите на СТМ е постижим. Той ще бъде определен на базата на конкретни данни и ще предоставя възможност за международни сравнения на базата на установени принципи от СЗО и от нашата система на здравеопазване включително от Българското академично дружество по трудова медицина.

Могат да се възприемат на национално ниво и по икономически дейности показателите:

ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ

 • професионална смъртност;
 • смъртност по възрастови групи;
 • смъртност по причини.
 • очаквана продължителност на живота на работната сила

Показатели за начина на живот:

 • консумация на тютюневи изделия на работещ;
 • консумация на тютюневи изделия по пол и по възрастови групи;
 • консумация алкохол на работещ;
 • консумация на алкохол по пол и по възрастови групи;
 • наркомании;
 • заболеваемост от болести, предавани по полов път.

Показатели за:

 • временна нетрудоспособност – обща и по причини;
 • професионалната заболяемост и на свързаните с труда болести;
 • трудовите злополуки;
 • показатели за инвалидност – по възраст, по причини, по тежест- ТНР;
 • относителен дял на хората, живеещи в увреждащи здравето райони.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

 • Средна работна заплата в предприятието;
 • Относителен дял на разходите за СТМ от предприятието;
 • Относителен дял на средствата за СТМ по източници на финансиране;

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОСИГУРЕНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ СЪС СТМ

 • Осигуреност на работещите със специалисти от СТМ.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОСТЪПНОСТ ДО СТМ

 • Брой работещи на една СТМ;
 • Брой работещи без разкрита практика на СТМ;
 • Брой населени места/райони без разкрита СТМ
 • Брой на работещите при висок риск
 • Средно време за обслужване от СТМ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

 • Обръщаемост на работещите към СТМ: регистрирани посещения – първични и др.
 • Относителен дял на обхванатите от трудовомедицински програми спрямо работещия контингент и отделно за хора с увреждания
 • Разходи за единица дейност в СТМ
 • Относителен дял на средствата за профилактика и превенция спрямо общите средства за СТМ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

 • Относителен дял на работещите, доволни от начина на дейност на СТМ
 • Оценка и преглед на фирмената политика и действия по отношение по-нататъшното опазване здравето на работещите;
 • По-добра комуникация по отношение на постигнатото, разбиране на необходимите действия и участие в управлението;
 • По-добра информираност на работещите.

Резултатите от анализа на показателите се предоставят на работещите и работодателя по начин, който дава възможност за тяхното участие във формирането на политиката и по-доброто разбиране на свързаните със здравето трудовомедицински дейности.

На фирмено ниво чрез създаден механизъм за мониторинг и оценка влиянието на условията на труд върху общото здравно състояние на работещите, съобразно определените отговорности и цели в Стандартите за качество на дейностите на СТМ определят добрата трудовомедицинска практика .

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

9 мнения за “Информация за стандарта за службите по трудова медицина”

 1. Да се уточни – за стандарти или за медицински стандарти става дума! Думата МЕДИЦИНСКИ означва много различни критерии и показатели за дейност! И както е казано по-горе – не сме открили ние топлата вода! Прочетете стандартите за специалността ТМ и за СТМ в други европейски страни -Англия, Германия и тн. В Германия например за да бъдеш специалист по ТМ е задължително обучение от 1,5 в ЛЗ за болнична помощ!

  Отговор
  • А за състава не е техническо лице със средно образование, а медицинска сестра, с допълнителна квалификация и сертифицирана за работа в СТМ

   Отговор
  • Здравейте, госпожо Пракова,

   Благодаря Ви за изразеното мнение. Ситуацията става все по-мътна и вече никой нищо не знае какво всъщност предстои. Излизат всякакви слухове.
   За моментното състояние няма как да е медицински стандартм тъй като СТМ не са лечебни заведения, но има дори слухове, че ще променят целия статут на СТМ и няколко закона, така че да бъдат лечебни заведения и да се концентрират върху медицински прегледи.
   Впрочем, и нашите специалисти по трудова медицина в рамките на 4-годишната специализация след 6-те години обучение за лекар също имат доса дълъг клиничен стаж, може би около 9 месеца, да кажат колегите доктори :)

   Отговор
   • Здравейте д-р инж. Илиева,
    Аз съм проф.д-р Г. Пракова, доктор по медицина и специалист по вътрешни, професионални болести и обща медицина. Признавам си, че не бях прочела предложенията за стандарт по ТМ, но това което прочетох, извинете но е абсолютно неточно, объркано и неотговарящо на изискванията за стандарт. Според редица западноевропейски автори работещите, които се консултират от специалистите по ТМ са в ролята на пациенти. От тука произлиза и правилното, изказано доколкото разбрах и у нас становище, че специалността е с клинична насоченост. По подобие на Общата медицина, Авиационната медицина и т.н. Трябва да се направи разлика между специалисти по Хигиена на труда и тези по Трудова медицина, както е в останалите европейски страни. За мен лично е много радостен факта, който и вие коментирате – необходима е цялостна смяна на статута на СТМ здравни структури за извънболнична помощ с лекар-специалист по ТМ и мед.сестра и брой обслужвани работещи от един специалист. Да – промяната е наложителна и дано експертите, които правят промените имат опита, желанието и слата да направят тези промени.

    Отговор
 2. Здравейте колеги,

  скоро мина Първият конгрес по трудова медицина и няколко други срещи на специалисти по ЗБУТ и лекари по трудова медицина. И пак се чесаха езици на тема стандарти, качество и контрол върху службите по трудова медицина….

  Предполагам, че много от колегите няма да харесат това което ще кажа,
  но някой трябва да каже нещата така както са:

  1. Службите по Трудова медицина ги мислиха и ги създадоха като МУЛТИ ДИСЦИПЛИНАРНИ органи.
  2. В България политиците обичат да откриват „топлата“ вода.

  Няма как МЗ или МТСП да регулира службите, защото те не са:
  1. Здравни заведения – какво ще контролира РЗИ на специалиста по ЗБУТ?
  2. Не са Органи за контрол примерно – как ще ме проверяват инспекторите от ГИТ
  3. Всички забравят секретарката… – нея кое министерство ще я проверява?

  Това което може да се направи в момента е само едно – да се въведе изискване за Международно признат стандарт за качество.
  ISO9001.

  Няма нужда да мислят „НОВ“ стандарт, „Български“ „за трудовата медицина“…

  Този стандарт е измислен да важи и за баничарници и за АЕЦ.

  Значи ще става и за нас.

  Това е само при положение, че някой наистина иска да регулира службите.
  Не просто да отчита политическа дейност.

  Ако искаме истинска промяна обаче – службите трябва да се закрият.
  Точно така – да се закрият.

  Поне във вида в който са.

  И веднага да се РЕГИСТРИРАТ
  /СЕРТИФИЦИРАТ/АКРЕДИТИРАТ (като и да го измислят) :
  1.Лекари по ТМ и
  2.Експерти по ЗБУТ!!!
  НО поотделно !!!

  Едва тогава Лекаря по трудова медицина ще може да има кабинет, ще може да се регистрира в РЗИ, да има МЕДИЦИНСКИ стандарт „ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ – но за специалиста, не за службата каквато е сега.
  Едва тогава МЗ, РЗИ, РЦЗ и НЗОК ще могат да претендират за някакъв контрол.
  И няма да съм регистриран по ДДС…

  Експертите по ЗБУТ, ЗБР, БЗР или като този път ги кръстят – пак ще са консултанти, и едва тогава ще могат МТСП и ГИТ да искат и от тях някакъв „СТАНДАРТ“ за работа.

  Как ще задължат работодателя да ни наема ще попитате?
  Ами както и до сега. Със ЗЗБУТ и Наредби….

  Ако трябва ще искат като минимум 4 пъти в годината да се събира КОМИСИЯ от Лекар по ТМ, Експерт по ЗБУТ, и представители на работодателя и работещите.

  И протокола от комисията да се праща и в РЗИ, и в ГИТ в 3 дневен срок /примерно/.
  Така бързо да се вижда какви „съвети“ сме давали на работодателя…

  Тъкмо най – накрая ще има смисъл от КУТ и ГУТ.
  Даже за средните предприятия може и 3 пъти в годината да се събират комисиите, 2 за малките и 1 път за микро предприятията.

  Всичко може да се регулира, ако престанем да сме Орел, Рак и Щука.

  Лекар, Инженер и Секретарка….

  Но като знам колко хора са се посветили на „МУЛТИ ДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП!!!“
  няма скоро да ни закрият…

  Така че остава само един разумен начин – ISO9001.
  Но да е задължително за всички служби.
  И нека да престанем да „измисляме“ наша, „специална“ топла вода….

  С уважение,
  Д-р Сербезов

  Отговор
 3. Въобще има ли някакъв официален проект за стандарт и стандарт/и ли ще бъде?
  Нито един от текстовете до които успях да се добера няма нито вид, нито структура на стандарт.
  Основният въпрос е кой и с каква експертиза, ще подготви този стандарт?
  Освен това, щом се предвижда стандарт, следва да се предвижда сертификация, която очевидно няма да е доброволна, щом стандарта ще е със задължителен характер. По какъв ред ще бъдат акредитирани сертифициращите организации?
  Ако се приеме, че става въпрос за стандарт, тогава неговата приблизителна структура би следвало да включва следните елементи:
  І. Обект и област на приложение
  ІІ. Политики, принципи и цели
  ІІІ. Термини и определения
  ІV. Общи изисквания към СТМ .
  V. Изисквания по отношение на състава и квалификацията на СТМ
  VІ. Изисквания по отношение на материално-техническата база (физическа и техническа инфраструктура)
  VІІ. Ред и начин за осъществяване на дейността
  – изисквания по отношение на процесите;
  – изисквания по отношение на документацията (отчетността)
  – изискване по отношение на контрола и взаимодействието
  – изисквания за добросъвестност, поверителност и законосъобразност при осъществяването на дейността;
  – изисквания относно периодичното обучение и поддържането на квалификацията и подготовката на специалистите;
  – изисквания по отношение на процедурите по възлагане и изпълнение на заданията от страна на работодателя (клиент на СТМ);
  – изисквания по отношение на използваните методи и начини за осъществяване на процесите и операциите;
  – правила за прилагане от работещите в състава на СТМ
  VІІІ. Ред и начин за сключване на договори с клиенти
  – възлагане на отделни (частични) задания
  – видове, форма и срокове на договорите за обслужване от СТМ
  – права и задължения на страните
  – установяване на формата и реда на двустранните контакти и съвместни дейности
  – уреждане на спорове
  – процедура по разглеждане на жалби и възражения от страна на обслужваните работещи по повод дейността на СТМ (заключения, обработка на ЛД и пр.)
  ІХ. Ред и начин за осъществяване на периодичен вътрешен мониторинг и оценка (одит) на дейността и процесите в службата по трудова медицина
  – определяне на екип за осъществяване на мониторинга
  – приемане и прилагане на процедура и критерии за преглед на дейността
  – определяне на периодичността и отчетността на мониторинга
  – създаване на механизъм за коригиращи/превантивни действия (програма) по отношение на процесите, инфраструктурата, персонала
  Х. Отговорност на службите по трудова медицина. Ред и начин за осъществяване на контрол върху дейността на СТМ. Сертификация.
  ……………
  Не претендирам за изчерпателност, но считам, че това би следвало да е минималното съдържание на някаква регулация, особено ако претендира да бъде „стандарт“. Все пак, целта на стандартизацията на който и да било процес, е да гарантира определен търсен резултат. В този смисъл стандарта предвижда прилагането на определен набор от утвърдени механизми (методи) прилагани по определен алгоритъм, които правят процеса наблюдаем, проследим и управляем.
  Надявам се процеса по разработване на стандарт/ите за дейността на СТМ да бъде обективен, прозрачен и на високо професионално ниво… и най-вече да се знае кои са неговите автори!

  Отговор
  • Здравейте,

   Благодаря за Вашето включване.
   За съжаление това е информацията, с която разполагаме до момента. Успоредно с въпросния стандарт се работи отново и по актуализация на Наредба 3/1987 г. за медицинските прегледи.

   По създаване на стандарта работи Националния екпертен лекарски борд по трудова медицина, учреден по П Р А В И Л Н И К А
   ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ.
   http://g-l-bg.org/bg/naredbi-bg-m/42-natzionalnite-ekspertni-spetzializirani-lekarski-bordove-lachelechenie

   Подхожда се като по създаването на медицински стандарт, защото във въпросния правилник в чл. 3, т. 3 пише, че НЕЛБ „3. Участват в изработването и актуализирането на медицинските стандарти по съответни и интердисциплинарни специалности;“.

   За пълния състав на въпросния борд нямаме информация.

   Отговор
 4. Здравейте инж. Илиева,
  Благодарим ви за споделената информация. Ако действително това е последният вариант на стандарта, много меко казано, че това е рамкова база, която ще се надгражда. Текстовете изглеждат не само непълни, но хаотични и непоследователни. По време на прочита загубихме фокуса, който основно трябва да бъде върху дейността на службите по трудова медицина.
  1. В самото начало са смесени дефиниция и цели, като последните би трябвало да са ясно откроени.
  2. Тестът „Основен изпълнител на тези задачи е лекарят – специалист по трудова медицина.„ противоречи на член 9 от Конвенция 161 за службите по трудова медицина, който гласи: „Съгласно националните закони и практики службите по трудова медицина трябва да бъдат мултидисциплинарни. Съставът на персонала следва да се определя от естеството на задълженията, които се изпълняват.“ Да, водещ или ръководител може да е лекарят, но не и основен изпълнител.
  3. Редът на придобиване на специалност по „Трудова медицина“ и какво изучава тя, нямат място в стандарта. Да не коментираме изобщо текста „-инженер с квалификация по здраве и безопасност и най-малко 3 години трудов стаж като охрана на труда и …….
  – технически изпълнителен с минимум средно образование.“ Общото впечатление е, че инженерите и другите специалисти някак са избутани в ъгъла и това е написано от няма как. В ЗЗБУТ ЧЛ.25б т.2 вече е уточнено: „лице с висше образование по специалности от професионалните направления в областта на техническите науки съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа; чл.25б, т.3 „технически изпълнител с образование не по-ниско от средно.“
  4. Неправилно е определен обекта на стандарта като „Дейности, свързани с работещите при висок професионален риск … и т.н.“ Такова определение е общо и може да се даде и за дейности, извършвани от работодатели и държавни институции, извън обхвата на стандарта. Много по-добре е записано в предложения от д-р Паскалев вариант:
  „Обект на този стандарт са комплексните дейности, извършвани от работещите в СТМ …“
  5. В „ОСНОВИ НА СТАНДАРТА“ са определени две направления – профилактично и социално-медицинско. Изброяват се дейности, вече записани в други нормативни документи, но няма нищо за това как ще бъдат управлявани и документирани процесите. Как ще се водят и съхраняват записите, реда за приемане обработка на жалби и възражения, превантивни и коригиращи действия за подобряване на качеството на предлаганите услуги. Нищо не е записано за взаимоотношения с клиенти и работещи, липсват изисквания към работно оборудване, необходимите съоръжения и технически средства, софтуер, хардуер и други ресурси.
  6. Като „Критерии и показатели (индикатори) за качество на дейността на СТМ“ е посочена възможността за извършване на оценка на риска, програма /препоръки/ с мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на оценените рискове, извършване на анализ на здравното състояние и т.н., което е в противоречие с Чл. 25а. от ЗЗБУТ (1) Основните дейности на службите по трудова медицина са:
  o 1. оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа;
  o 2. оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;
  o 3. предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;
  o 4. наблюдение на здравното състояние на работещите;
  o 5. обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
  Меко казано е озадачаващо как веднъж вменени със закон основни дейности, са определени като критерий за качество. Не възможността им за извършване, а качественото им изпълнение трябва да бъде оценявано. Критерии могат да бъдат, приложимост, достоверност, компетентност и др. Всяка една СТМ трябва да има възможността да извърши изброените горе дейности и да го доказва по ред, определен в стандарта.
  7. ЕТИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА – ???
  8. „Компетентност и умения на специалистите“ – По-горе беше започнато да се пише за квалификация на състава на СТМ, тук отново се връщаме към темата Персонал. В точка 1.5. незнайно защо се появява текст за регламентиране на базите за специализация и броя на специализантите, и кои бази могат да останат за практическо обучение. В предложения стандарт е записано и как ще се предостави улеснен достъп до специализация !? … и не на последно място, че обучение трябва да преминат и контролните органи (т.1.7), и ОПЛ също (1.8)… ама сериозно ли!? Четем и не вярваме на очите си – инспекторите ще се обучават по този стандарт.
  9. „ПОКАЗАТЕЛИ“ – отново се връщаме на темата. По-горе бяха „Критерии и показатели за качеството на дейността на СТМ“, а тук са само „Показатели“. Да разгледаме първите от тях:
  „Текущото измерване и оценка на постигнатия напредък спрямо набелязаните дейности гарантира:
  • отчетност за прогреса, който са постигнала СТМ , отговорна за изпълнението;
  • оценка на възвращаемостта от усилията, финансовите средства, вложени при изпълнението на дейностите на СТМ;
  • информиран избор по отношение на СТМ – подобрение и промяна.“
  Не знаем дали да коментираме тези „показатели“, но целия текст звучи доста неясно и объркано. Предполагаме, че авторът е искал да каже, че при непрекъснат мониторинг и оценка на дейностите, ще се внесе подобрение, а от там и повишаване на ефективността и ефикасността на процесите. От къде дойде обаче и информираният избор …? Продължаваме нататък с „показателите“:
  „В най-общи линии и в съответствие с националната нормативни документи като ЗЗБУТ, ЗЗ и редица наредби тази оценка да бъде насочена към:
  • релевантността и адекватността на изпълнителите и интервенциите по отношение на целите и задачите,поставени по конкретни действия;
  • постигнатия напредък в материализиране на ресурсите за осъществяване на интервенциите;
  • степента на ефективност от интервенциите по всяко едно от набелязаните конкретни действия;
  • влиянието на интервенциите върху цялостното състояние на професионалното и общественото здраве;
  • приемливостта на интервенциите от страна на хората с увреждания.“

  Прочетохме го няколко пъти и мнението нии е, че този текст, нито е релевантен, нито стои адекватно в раздел „Показатели“. Ако може да се каже раздел, тъй като е видно, че предложения стандарт не е структуриран добре и само тук-там се забелязва номериране.
  Продължаваме с прегледа на „Показателите“ и с най-голямо учудване откриваме „заболеваемост от болести, предавани по полов път“… Подминаваме следващите изброени показатели за осигуреност и достъпност, защото не виждаме мястото им в стандарта. Те трябва да се разглеждат от отговорните национални институции при определяне на цялостните политики, а не да присъстват в документ, определящ изискванията за качественото изпълнение на дейности в частна организация. Не можем да не останем доволни от присъствието на „Показателите за удовлетвореност“, но отново не са добре дефинирани. „Оценката и прегледа на фирмената политика по опазване здравето на работещите“ не може да бъде показател за удовлетвореност. Оценката на удовлетвореността трябва да се извършва при определяне на заинтересованите страни – работодател и работници в следните етапи – 1. Определяне на параметрите, които ще бъдат оценени. 2. Формиране на скала на оценката. 3. Разработване на конкретна анкета. 4. Провеждане на анкетата в ГУТ и КУТ (там, където има равен брой представители на страните), 5. Анализ на резултатите и при необходимост предприемане на действия.
  И накрая, въпреки, че авторите на стандарта са записали, че той е постижим, мнението ни е, че той с нищо няма да допринесе за повишаване на качеството на дейността на службите по трудова медицина. По-голямо внимание трябва да се обърне на предложения от д-р Паскалев текст, който е много по-добър, по-ясен и приложим.
  С уважение,
  д-р Щерионка Кирилова и Цвета Иванова
  СТМ към ИСА-МИЛЕНИУМ 3 ООД

  Отговор
 5. Уважаема инж. Илиева,
  Благодаря Ви, че споделяте с Вашите абонати полученият от Вас от Министерство на здравеопазването /МЗ/ проект на Стандарти за службите по трудова медицина /СТМ/.
  Като председател на Сдружение на СТМ в България /ССТМБ/ от името на нашите членове, категорично се разграничавам от част от изнесената информация, със следните обяснения и мотиви:
  1. Достигналият до Вас проект за стандарти не е първият изготвен такъв. След приетите изменения и допълнения в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, ССТМБ създаде работна група с ръководител д-р Тодор Иванов, която подготви работен проект на стандарти през ноември 2017 г., одобрен от членуващите инженери и лекари.
  2. На 08.01.2018 г., Проектът на ССТМБ е изпратен на вниманието на председателя на Национален специализиран лекарски борд по трудова медицина /НСЕЛБТМ/ и в Министерство на здравеопазването, с предложение текстовете да се вземат предвид, при създаването на работна група от Министъра на здравеопазването и на заседание на борда. В НСЕЛБТМ, нашето сдружение участва с 4 от общо 10 члена, излъчени от районните лекарски колегии към Български лекарски съюз в България.
  3. Публикуваният от Вас и получен от МЗ проект на стандарти не е разглеждан и приеман на заседание на НСЕЛБТМ, тъй като нашите представителя щяха да са уведомени за участие, а само бяхме писмено уведомени, че е изпратен от името на борда в МЗ. От името на ССТМБ писмено сме се разграничили от посочените текстове. С голяма част от тях освен, че не са обсъждани и приемани от борда, изразяваме и категоричното си несъгласие, тъй като не може критерии за качество на дейността на СТМ да бъдат показатели, които не зависят от тях и не могат да им се вменяват като задължение.
  4. Считаме, че не е колегиално и етично дейностите и изискванията към отделните специалисти в основния състав на СТМ да се разграничават. В нормативните документи са разписани изискванията за техния ценз и опит, а дейностите са съвместни, допълващи се и изискващи работа в екип.

  Позволявам си да споделя с Вашите абонати проектът за стандарти на ССТМБ.

  Бих предложил на всички колеги – инженери, лекари и други специалисти от СТМ и по БЗР, които биха отделили от ценното си време да прочетат и сравнят двата проекта за една АНКЕТА. Моля всеки да изрази вот на одобрение за един от двата проекта. Това би ни послужило като ориентир при предстоящите дебати в НСЕЛБТМ и работната комисия в МЗ по изготвяне на посочените стандарти /където участват и наши представители/, за да се съобразим с Вашето компетентно мнение. Ще бъдем благодарни и на допълнения, възражения, корекции.

  С уважение! Д-р Владимир Паскалев – Председател на ССТМБ

  С Т А Н Д А Р Т И
  ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Изготвени от работна група към Сдружение на службите по трудова
  медицина в България, с ръководител д-р Тодор Иванов

  ЦЕЛИ НА СТАНДАРТА
  1. СТМ работи за опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез дейности
  за предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и
  ограничаване и отстраняване на неблагоприятно (вредно) действащи фактори и условия при
  работа;
  2. СТМ действа в посока развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд,
  работна среда и организация на труда;
  3. СТМ подпомага работодателите за повишаване на физическото, психичното и
  социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за
  подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа;
  4. СТМ инициира създаване на възможности за работещите лица да водят социален
  и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие
  на нацията.
  ОБЕКТ НА СТАНДАРТА
  Обект на този стандарт са комплексните дейности, извършвани от работещите в СТМ
  (специалистите по трудова медицина), свързани с:
  1. Работещите при висок професионален риск и с програма за намаляване, ограничаване или
  ликвидиране на риска и работещите, насочени за трудоустояване.
  2. Работещите с различен от високия риск и програма за неговото намаляване и/или
  ликвидиране, спазване на противопоказаните условия на труд и насоките за трудоустрояване.
  3. Работещи с регистрирани професионални заболявания.
  4. Работещи с регистрирани трудови злополуки, с усложнения или късни последици от тях.
  5. Работещи със социално значими заболявания, с или без връзка с работната среда.
  6. Факторите на работната среда и трудовия процес, насоки за измерване и оценка от
  акредитирана лаборатория, оценка и анализ на резултатите.
  ОСНОВА НА СТАНДАРТА
  РАБОТНИ ПРОЦЕСИ И ПРАКТИКИ
  Работни процеси – основни направления
   извършване на динамично наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние и
  трудовия травматизъм във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи,
  включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност:
  o консултиране на работодателя при организирането на предварителни медицински
  прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа
  – на база нормативни актове, оценката на риска и спецификата на полагания труд; определяне
  вида на медицинските специалисти и необходимите прегледи и изследвания;
  o организиране на периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване
  на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес – на
  база нормативни актове, оценката на риска и спецификата на полагания труд; определяне вида
  на медицинските специалисти и необходимите прегледи и изследвания, както и честотата на
  провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания;
  o предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи
  периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и
  установения риск за здравето и безопасността на работещите;
  o уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболявания или отклонения във
  физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или
  лечение;
  o изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа
  – на база информация от предварителен/периодичен медицински прегледи и въз основа на
  нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и оценката на риска;
  o анализиране здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във
  всяко от обслужваните предприятия, въз основа на информацията от извършените
  предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, от временната и трайна
  неработоспособност, от регистрирани професионални болести, от трудовите злополуки и
  изготвяне обобщен анализ за предприятието/ведомството
  o организиране качественото водене на здравни досиета на електронен носител по
  образец
  o Предоставяне информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и
  за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, както и индивидуални
  съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа
  o Организиране на скринингови прегледи и изследвания работещи, експонирани на висок
  и специфичен риск, за установяване на ранни отклонения в здравното състояние, във връзка
  със заеманата длъжност/работни места, установените рискове в предприятието/ведомството и
  данните от обобщения здравен анализ. Насочване на лицата с положителни или подозрителни
  резултати към личните им лекари за поставяне на диагноза и назначаване на подходящо се
  лечение.
   участие в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на
  работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и
  безопасност при работа и предоставяне на информация на ръководството и работещите за
  здравните рискове по работните места.
  o Извършване оценката на риска на база обективни измервания от акредитирани от БСА
  органи за контрол/лаборатории, на установените фактори на работната среда,
  електробезопасността (при необходимост и други измервания), наблюдение и анализ на
  работните процеси, информация за ефективността на полагания труд, информация от
  работодателя/работещите за регистрираната заболяемост с временна и трайна
  неработоспособност, трудовия травматизъм и данните от обобщения здравен анализ.
  o разработване и предлагане мерки по приоритет, за предотвратяване, отстраняване или
  намаляване на установения риск, съвместно с представители на работодателя (при налична
  длъжностно лице по БЗР, КУТ или ГУТ) на обслужваното предприятие/ведомство. Определяне
  тяхната осъществимост и ефикасност, съобразно принципа цена – полза, като се отчитат
  установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните
  характеристики;
  o оценяване ефикасността на предприетите от работодателя мерки след изтичането на
  определен времеви период.
   разработване на препоръки за работодателя за преустройството на работните места,
  организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от
  специална закрила;
   разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на работодателите,
  ръководният персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване
  на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна
  практика;
   обучение на Комитети и Групи по условия на труд;
   обучения на координатори по безопасност и здраве в строителството;
   провеждане на обучения на работещите по:
  o правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните
  опасности на работното място;
  o безопасност и здраве при работа;
  o промоция на здравето;
  o превенция на здравето – отстраняване на рисковите фактори на начина на живот и
  начина на работа с цел опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса;
   подпомагане работодателите при:
  o изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и
  безопасните условия на труд;
  o актуализиране на съществуващите правила, норми и инструкции в предприятията за
  осигуряване на здраве и безопасност при работа и консултации на работещите за правилното
  им прилагане;
  Работни практики – обработка на първична информация, анализ и документиране на
  основните направления от работните процеси като се спазва логическа последователност от
  алгоритми а именно:
  а)събиране и обработка на необходимата първична информация;
  б) оценка на ефективността от внедрените предложения и мерки;
  в)корекции при констатиране на неудачни решения или възражения от страна на
  работещите / работодателите / държавните контролни органи.
  Работните практики се базират на:
   извършване на наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние
  o на база предварителни медицински прегледи – формиране на изисквания за
  провеждането им във връзка с условията на труд (привличане на допълнителни специалисти и
  провеждане на допълнителни изследвания) и издаване на заключения за пригодност
  o на база периодични профилактични медицински прегледи – формиране на изисквания
  за провеждането им във връзка с условията на труд и профилактиката на социално значимите
  заболявания, анализ на моментната болестност, извеждане на приоритетни нозологични групи
  заболявания, обективизиране на възможни връзки с условията на труд и издаване на
  заключения за пригодност
  o динамично проследяване и въздействие чрез инструментите на първична и вторична
  профилактика на увреждания и професионални болести, трудови злополуки и техните
  усложнения и късни последици. Съдействие за адекватно трудоустрояване при необходимост от
  такова и за изпълняване на насоките на експертизата на работоспособността на работещи на
  определените за това места.
  o на база болнични листове през календарната година, регистрирани трудови злополуки,
  регистрирани професионални заболявания и регистрирани ТЕЛК/ЛКК решения – извеждане
  на приоритетни нозологични групи заболявания и обективизиране на възможни връзки с
  условията на труд
  o организиране провеждането, анализ и документиране на скринингови прегледи и
  изследвания за установяване на ранни отклонения в здравното състояние на работещите във
  връзка със заеманата длъжност/работни места, установените рискове в предприятието –
  обработка и анализ на събраната информация, като неотменна част в обобщения здравен
  анализ отразяването й в здравните досиета. При необходимост се информира личния лекар
  чрез работещия – на когото са предадени личните резултати!
  o изготвяне на обобщен анализ и документиране на здравното състояние на работещите
  през изтеклата календарна година
  o изготвяне и предлагане за прилагане физиологични режими на труд и почивка при
  специфичен професионален риск, установен чрез прецизирана професионална експозиция на
  рисковите фактори от работната среда и трудовия процес.
  o изготвяне/допълване на електронните здравни досиета на обслужваните работещи
   провеждане на наблюдения, извършване на пълен анализ и документиране на
  оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на
  нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и предоставяне
  на информация на ръководството и работещите за здравните рискове по работните места
  o организиране на измервания от акредитиран орган за контрол на фактори на работната
  среда
  o организиране на измервания от акредитиран орган за контрол на електробезопасността
  o организиране на допълнителни измервания във връзка с оценяването на риска по
  работните места
  o организиране и извършване на анкетни проучвания – на работодателя, на работещите
  o анализ на резултатите и изготвяне на професионална оценка на риска
  o на базата на професионалната оценка на риска, изготвяне на програма, основана на
  приоритетност за неговото минимизиране/елиминиране
   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ: Документирани предложени мерки,
  свързани с
   действащи законодателни и други изисквания (вътрешнофирмени с по-високи
  критерии);
   откритите опасности и рискове за здравето на работещите – съставяне на програма с
  приоритети за конкретен времеви период ;
   оперативни средства за въздействие върху опасностите и рисковете – бързи препоръки
  – по отношение на ползване на ЛПС, по отношение на отстраняване на лицата в неравностойно
  положение и други;
   поставени цели в посока елиминиране/минимизиране на рисковете – срокове и
  отговорници от страна на работодателя и изпълнени действия;
   методи за мониторинг, измерване, анализ и оценка на риска с оглед гарантиране на
  достоверни и сравними резултати – използване на достоверна методология и сравнение през
  годините – извършване на отделни оценки на риска съобразно факторите на работната среда:
  o при наличие на наднормени химични фактори и прах
  o при наличие на наднормени физични фактори
  o критични зони по отношение на електробезопасност
   преоценка на риска и сравнение – при възникнали събития от рода на инциденти,
  трудови злополуки и други;
   преоценка на риска и сравнение – при изтекъл давностен период
   анализиране, разработване и документиране на препоръки за работодателя за
  преустройството на работно място, организация на труд и трудово натоварване на
  работещи – нуждаещи се от специална закрила
   анализиране, разработване, планиране, документиране и изпълнение на програми
  за обучение на работодателите, ръководния персонал, на работещите и на техните
  представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и
  спазването на изискванията за безопасна работна практика;
   активно съдействие на работодателите при:
  o формирането на условия за изпълнението на нормативно установените изисквания,
  свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
  o разработването и актуализирането на съществуващите правила, норми и инструкции в
  предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и консултации на
  работещите за правилното им прилагане;
  БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, ПОЧТЕНОСТ И СТАБИЛНОСТ
  Морално етичните норми за поведение на персонала на СТМ предполагат съзнателност,
  активна жизнена позиция, хуманизъм и професионално съответствие на заеманата длъжност.
  При изпълнение на договорните взаимоотношения те са длъжни да спазват професионалната
  етика, моралната и гражданската отговорности пред обществото.
  А1. Безпристрастност.
  СТМ трябва да извършва своята дейност безпристрастно.
  СТМ трябва да не позволява финансови, търговски или други въздействия да
  компрометират безпристрастността й. СТМ оценява своите рискове за безпристрастност и ги
  управлява чрез система за вътрешен мониторинг.
  А2. Почтеност
  СТМ декларира предоставяне на услуги, само които е в състояние да извърши, и в
  съответствие с квалификацията на персонала си. При необходимост от изпълнение на услуги,
  които СТМ не може да извърши се наемат външни контрагенти със съответните възможности
  и отговарящи на изискващите се критерии за изпълнение на дейността. Квалификацията на
  външните контрагенти подлежи на доказване при поискване от страна на възложителя или
  преди стартиране на услугата чрез съответните държавни регистри – БСАкредитация, КЗЛ
  Данни, Министерство на енергетиката (за обучения до и над 1000 волта) и т.н.
  СТМ поддържа системи за проверка и наблюдение на квалификацията на персонала и за
  неговата честност и почтеност. Годишен вътрешен одит на всеки от персонала, на базата на
  собствена методика, с показатели и критерии за оценка
  УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
  Б1. СТМ трябва да поддържа адекватни записи за своята дейност
  Б1.1. СТМ трябва да гарантира, че записите от дейността й се съхраняват съгласно
  законовите и подзаконовите нормативни изисквания и добрите практики, съгласувани с
  Европейското законодателство и действащи на територията на Република България
  Б1.2 СТМ трябва да гарантира наличието на ясно определени условия (действаща
  определена схема за архивиране на компютърни данни, резервна проверка и сигурна система
  за резервно копиране.
  Б1.3 СТМ трябва да осигури наличието на процедури за предаване на записите при промяна
  на договори с клиенти или закриване на дейността.
  Б2. СТМ трябва да прилага и да спазва системите за защита на информационната
  сигурност
  Б2.1 СТМ трябва да гарантира, че персоналът разбира своята отговорност за защита на
  поверителността на информацията.
  Б2.2 СТМ трябва да гарантира, че съхранява, транспортира или манипулира хартиените
  носители на информация безопасно и сигурно.
  Б2.3. СТМ трябва да приеме правила за унищожаване на стари или невалидни записи.
  Б2.4. СТМ трябва да гарантира наличието на ефективна политика за контрол на достъпа до
  електронни бази данни и предотвратяване на неоторизиран достъп по всяко време.
  Б2.4 СТМ трябва да обезпечи електронната обработка на данни хардуерно и софтуерно с
  лицензирани програмни продукти.
  Б2.5 СТМ трябва да е регистрирана като администратор на лични данни в КЗЛД и да е
  изготвила и спазва всички процедури съгласно действащите нормативни изисквания
  В. ПЕРСОНАЛ
  В1.1. СТМ трябва да гарантира, че нейният персонал е компетентен да изпълнява
  задълженията, за които е нает.
  В1.2. СТМ трябва да гарантира, че нейният персонал има знания, умения, квалификация,
  опит и обучение за задачите, които изпълнява.
  В1.3. СТМ трябва да гарантира, че всички служители имат годишна оценка (самооценка и
  оценка от ръководството), и че ежегодните планове за продължаващото професионално
  развитие (присъствена и дистанционна форми) отговарят на нуждите на членовете на
  персонала и службата по трудова медицина като цяло.
  В1.4. СТМ трябва да запознае новия персонал с политиките и процедурите за
  предоставяните услуги, задължението за конфиденциалност, здравето и безопасността, ролите
  на другите и отчетността за качеството на предоставяните услугите.
  Г. СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
  Г1.1. СТМ трябва да извършва своята дейност в помещения на постоянен адрес и с
  оборудване, които са безопасни, достъпни и подходящи за предоставяните услуги
  Г1.2. СТМ трябва да гарантира използването на подходящо оборудване, включително и за
  мобилните си екипи.
  Г1.3. Когато дейността на службата по трудова медицина е организирана в помещения,
  които се предоставят от клиента, и двете страни трябва да гарантират, че са осигурили
  необходимите условия за дейността
  Г1.4. СТМ трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че услугите,
  извършвани в помещения, които се предоставят от обслужваните работодатели, дават
  възможност за достъп на хора с увреждания.
  РАБОТНИ МЕСТА, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
  Дейността на СТМ се извършва в самостоятелни помещения, отговарящи на следните
  изисквания:
  РАБОТНО МЯСТО – следва да е оборудвано с ергономично бюро, стол, компютър и
  периферни устройства, да е проектирано и оразмерено по начин, осигуряващ достатъчно
  пространство на лицето, работещо с видеодисплей, за промяна на работната поза и работните
  движения и не по-малко от 4,5 кв.м на работещ с оглед възможността за съвместна работа с
  посетител (клиент) на фирмата;
   работните места на СТМ на територията на обслужваните фирми, следва да гарантират
  и достъп на хора в неравностойно положение – подход, асансьор и санитарен възел;
  В дейността на СТМ се използват съоръжения и оборудване, отговарящи на следните
  изисквания:
   работни съоръжения – същите следва да отговарят на изискванията на Наредбата за
  съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения,
  предназначени за използване в определени граници на напрежението;
   работно оборудване – същото следва да отговаря на НАРЕДБА № 7 от 23 септември
  1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните
  места и при използване на работното оборудване и ергономичните изисквания за работа с
  видеодисплей;
   използвани програмни продукти – лицензиран актуален софтуер, софтуер с отворен
  код или собствена разработка, отговарящ на съвременните изисквания за обработка, анализ и
  документиране на дейността;
  Д. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ
  Д1.1. СТМ трябва да се отнася честно и етично с клиентите.
  Предлаганите услуги трябва да се представят ясно и разбираемо за клиента.
  Д1.2. СТМ трябва преди началото на съвместната дейност да изясни на клиента всички
  необходими ресурси за услугите, които ще бъдат извършвани, включително достъпа и
  формата на необходимата информация, а също и ангажираност за съдействие на компетентно
  лице от страна на клиента.
  Д1.3. СТМ трябва да използва официални и неформални (неофициални) форми на
  комуникация, за да търси редовно обратна връзка по отношение на предоставяната услуга.
  Д1.4. СТМ трябва да информира предварително за стойността и необходимите ресурси на
  всяка допълнително предоставяна услуга извън рамките на договора, като изисква изричното
  съгласие на клиента.
  Е. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РАБОТНИЦИТЕ
  Е1.1. СТМ трябва да гарантира, че работниците се третират справедливо и в съответствие с
  професионалните стандарти.
  Е1.2. СТМ трябва да информира работниците чрез техните работодатели за това, как са
  записани личните им данни за здравето и с каква цел са ползвани, как да имат достъп до
  личната информация и за правата им.
  Е1.3. СТМ трябва да получи информирано съгласие чрез работодателя на обслужваните
  работници и служители за процедурите на обработка, съхранение и използване на личната
  здравна информация, в съответствие с действащите нормативни изисквания.

  Отговор