Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК

Има ли право службата по трудова медицина да дава становище относно трудоустрояването на лице с решение на ТЕЛК?

становище на СТМ

През последните месеци колеги търсят помощ от нас във връзка с предписания на контролните органи за издаване на становище от службата по трудова медицина относно получено решение на ТЕЛК за работещ.

Често основният въпрос е: има ли въобще право СТМ да издава становище, след като не е орган на медицинската експертиза и какво всъщност се иска – от СТМ и от работодателя?

Органи на медицинската експертиза

Съгласно чл. 3, ал. 1 на Наредба за медицинската експертиза „експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар/лекар по дентална медицина, от лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).“

Това означава, че предписание за трудоустрояване могат да дават само упоменатите лица и структури. Видно от цитата службата по трудова медицина не е сред тях и не може да дава предписание за трудоустрояване.

В какво се състои становището на СТМ и каква е неговата цел?

На първо място думичката „становище“ трябва да се различи от „предписание“. Тълковният речник указва, че становище означава „Разбиране на определен проблем; мнение, схващане, гледище, позиция, възглед.“

Точно това се явява и становището на службата по трудова медицина – позиция относно това:

  • има ли предписание за трудоустрояване от страна на ТЕЛК
  • какви са начините за изпълнение на предписанието.

В статията „Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК“ подробно сме разгледали възможните записи в решението на ТЕЛК и сме ги „превели“.

Именно това е първата работа на службата по трудова медицина като консултант по прилагане на нормативните изисквания по здраве и безопасност при работа – да помогне на работодателя с „разчитането“ на решението на ТЕЛК.

С други думи, със своето становище СТМ няма да издаде предписание за трудоустрояване, а просто ще насочи работодателя има ли такова предписание от ТЕЛК/НЕЛК.

Втората част на едно такова становище ще е свързана с препоръки относно начина за извършване на трудоустрояването, ако има предписание за такова.

Ако предписанието е за трудоустрояване на същото работно място, то лекарят от службата по трудова медицина със своите знания може да прецени в какво се изразява заболяването, какво например означава противопоказание „тфт“ (тежък физически труд) и кога точно считаме физическия труд за тежък, както и в кои конкретни задължения има рискове, свързани с противопоказанията.

Въз основа на тези свои знания, лекарят ще даде становище, препоръка как точно да бъдат облекчени условия на работа на лицето, за да бъдат изпълнени предписанията.

Да припомним и конкретния текст относно това задължение на СТМ в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина:

Чл. 13. Службите по трудова медицина разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

Трудоустроените лица ползват специална закрила по реда на Глава петнадесета. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ от Кодекса на труда. Такива също са непълнолетните и жените.

Ако предписанието за трудоустрояване е за преместване на друго работно място (длъжност), то отново лекарят специалист по трудова медицина може да прецени дали някое от местата, определени за лица с намалена работоспособност е подходящо, може ли и как да бъде приспособено за конкретния случай.

Може ли да се използва образеца на заключението за пригодност?

В някои от случаите от контролния орган директно има предписание за издаване на заключение за пригодност по образеца на Приложение № 4 към чл. 11, ал. 5 на Наредба №3/2008 г.

Нормативно основание за това няма, тъй като това заключение се издава само след периодичен медицински преглед, то така се и нарича: „Част Б. Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и заключенията от периодичния медицински преглед:.

От друга страна тази форма на даване на становище – като подредба и начин на представяне на информацията, е подходяща. Тоест наистина от СТМ могат да използват за основа образеца на заключението, за да създадат собствен документ, с който да дадат препоръки относно това има ли предписание за трудоустрояване и как да се изпълни.

1 мнение за “Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК”

  1. Благодаря Ви много, уважаеми инж. Илиева и д-р Евстатиева, за навременно поднесените ми разяснения!

    Приятна работа и успешен ден!

    Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.