Стресът в Европейско законодателство

Стресът на работното място не е разгледан отделно и специално упоменат в европейското законодателство. Но задължения на работодателя се подразбират от общата рамка като например Директива 89/391/EE за въвеждането на мерки за стимулиране подобряването на безопасността и здравето на работниците при работа, в която се казва, че

„работодателят е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на работниците във всички аспекти, свързани с работата“ и че превенцията включва „избягване на рисковете“, „борба с рисковете при източника им“ и „оценка на рисковете“.

Тъй като свързаният с работата стрес е рисков фактор, то рамковата директива се отнася и до него.

По-нататък член 6 от директивата задължава работодатял да

адаптира работата към индивида, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работно оборудване, избора на работни и производствени методи, с оглед, в частност, премахването на монотонната работа и работата с наложен ритъм и за намаляване на въздействието им върху здравето

и

да гарантира, че планирането и въвеждането на нови технологии да бъдат предмет на консултации с работниците и/или техните представители по отношение последиците от избора на оборудването, условията на труд и работната среда с оглед безопасността и здравето на работниците„.

На кои други места можем да намерим специфични изисквания, свързани със стреса? Това са:

  • Рамково споразумение за стреса на работното място
  • Европейско рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място
  • Европейски пакт за психичното здраве и благоденствие

Рамково споразумение за стреса на работното място

“Рамково споразумение за стреса на работното място” е подписано от социалните партньори през октомври 2004 г.

Целта на споразумението е да се повиши информираността и разбирането на работодателите, работниците и техните представители по проблемите на свързания с работата стрес, да привлече вниманието им към признаци, които могат да бъдат свързани със стреса на работното място.

Споразумението осигурява на работодателите и на работниците рамка за идентифициране и предотвратяване на или управление на проблемите, свързани със стреса.

Споразумението не дава изчерпателен списък на индикаторите за наличие на стрес на работното място, но подчертава, че голямото количество отсъствия или текучеството на персонала, честите междуличностни конфликти или жалби от работниците са някои от знаците, че може да има проблем със стрес на работнто място.

Европейско рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място

Това споразумение е подписано от социалните партньори през април 2007 г.

Целта на споразумението е да повиши осведомеността и разбирането на работодателите, работниците и техните представители на тормоза и насилието на работното място и да предостави схема за идентифициране, предотвратяване и управление на проблемите на тормоза и насилието на работното място.

Членовете на всички организации, които са подписали документа са задължени да приложат неговите изисквания (т.е. да предотвратяват тормоза и насилието на работното място) в рамките на три години от подписването на документа, в съответствие с процедурите, и практиките, специфични за социалните партньори в държавите-членки и в страните от Европейското икономическо пространство.

Европейски пакт за психичното здраве и благоденствие

Европейският пакт за психично здраве и благоденствие е подписан през юни 2008 г. на конференцията на високо ниво „Заедно за психично здраве и благополучие“.

Участниците в конференцията подканят политиците, социалните партньори и други заинтересовани страни да предприемат действия за психичното здраве на работното място чрез подобряване на работата организация, организационни култури и практики, лидерство, изпълнение на програми за психично здравето и благосъстояние, както и наемане на работа и подкрепа на хора с умствени здравословни проблеми.

Други европейски документи, свързани със стреса на работното място

  • Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно психичното здраве

Резолюцията приветства Европейския пакт за психичното здраве и благоденствие, и признаването на психичното здраве и благоденствие за основен приоритет за действие. Призовава държавите-членки да насърчават изследването на условията на труд, които може да доведат до повишаване случаите на психични заболявания, особено сред жените и работодателите да насърчават здравословна работна атмосфера, отдавайки внимание на намаляването на работния стрес, на причините за проявяване на психични нарушения на работното място и за тяхното преодоляване.

  • Директива на Съвета от 29 май 1990 година относно минималните изискванияза безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно оборудване

“Работодателите са длъжни да извършат анализ на работните места с цел оценка на условията за здравословен и безопасен труд, които създават за своите работници, особено по отношение на възможните рискове за зрението, физически проблеми и проблеми, свързани с умствен стрес”.

  • Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време – Член 13: Режим на работа
  • Международен стандарт ISO 10075, Част 1 (БДС EN ISO 10075-1:2004 Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при работа. Част 1: Основни термини и определения) и Част 2 (EN ISO 10075-2:2000 Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при работа. Част 2: Принципи на проектиране)
Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📑 Всичко за стандарта ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове с възможност за преглед.

📹 Вижте нашето видео „Как психичното натоварване се превръща в психично напрежение“

Вижте още:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.