Съдебна практика: Глобите по ЗБУТ и едноличните търговци

За нарушения, извършени от еднолични търговци, когато това е предвидено в съответния закон, същите се санкционират с административно наказание имуществена санкция.

С Решение № 343 от 10. 01. 2008 година, постановено по НАХД № 289 по описа за 2007г. Х.районен съд е потвърдил Наказателно постановление № 260000000697/ 09. 05. 2007г. на Директора на Дирекция “ ОИТ“- Х., с което за нарушение по чл. 15 от ЗЗБУТ и на основание чл. 413 ал. 2 от КТ на Х.И.Б., като работодател е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв.

Недоволен от така постановеното решение е останал касаторът Х.И.Б., действуваща като едноличен търговец с фирма „Палас- Х.Б.“, който го обжалва в срок с оплаквания за незаконосъобразност.

Не оспорва, че като работодател не е подала декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, но поддържа, че въпреки неподаването й е осигурила безопасни и здравословни условия на труд на работещите и не следва да бъде санкционирана за неизпълнение на задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Счита, че за неподаването на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ следва да понесе санкция по чл. 413 ал. 1 от КТ, а не административно наказание на основание ал.2 на същата разпоредба.

Съдът, след извършената проверка относно законосъобразността и правилността на атакувания съдебен акт въз основа на събрания по делото доказателствен материал и във връзка с наведените в касационната жалба оплаквания, констатира следното:

С обжалваното решение Х. районен съд е потвърдил Наказателно постановление №260000000697/ 09. 05. 2007г. на Директора на Дирекция “ ОИТ“- Х., с което за нарушение по чл. 15 от ЗЗБУТ и на основание чл. 413 ал. 2 от КТ на Х.И.Б., като работодател е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лв.

За да постанови решението си, съдът е приел, че касационната жалбоподателка Х.Б., като работодател е нарушила чл. 15 от ЗЗБУТ, като при откриване на предприятието- бистро “ Палас“ в гр. Х. не е декларирала в Дирекция “ ОИТ“- Х. в 30- дневен срок от началната дата на настъпване на събитието / откриването на посоченото предприятие/ местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки, поради което правилно същата била санкционирана с минимална глоба на основание чл. 413 ал. 2 от КТ.

Настоящата инстанция намира този извод на РС- Х. за неправилен и незаконосъобразен.

Видно от АУАН и от НП, административно- наказателната процедура се е развила срещу физическото лице Х.И.Б., в качеството й на работодател, собственик на ЕТ “ Палас- Х.И.“.

Работодател обаче не е същата, действуваща като физическо лице, а същата, действуваща като едноличен търговец, който е собственик на търговското предприятие- бистро “Палас“, комуто е било задължението да подаде декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Въпреки това обаче като нарушител е била санкционирана физическото лице Х.Б. Задължението по чл. 15 от ЗЗБУТ е на работодателя, като за неизпълнението му отговорността по чл. 413 ал. 2 от КТ се носи също от него.

Законодателят е дефиренцирал наказанията, които следва да понесе работодателя-имуществена санкция или глоба.

Съгласно чл. 83 ал. 1 от ЗАНН в предвидените в съответния закон, указ или постановление на Министерския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване на тяхната дейност.

Следователно за нарушения, извършени от еднолични търговци, когато това е предвидено в съответния закон, същите се санкционират с административно наказание имуществена санкция. В случая АНО е наложил незаконосъобразно наказание – глоба, вместо имуществена санкция.

В този смисъл след като административно- наказателното производство се е развило срещу лице, което не е нарушител- Х.Б., в качеството й на физическо лице, вместо срещу ЕТ “ Палас- Х.Б.“, който е работодателя в случая респ. е наложено административно наказание на лице, което не е нарушител, настоящата инстанция счита, че е допуснато нарушение на закона при съставянето на АУАН и при издаването на процесното НП.

Това е достатъчно основание, за да се приеме издаденото НП за незаконосъобразно. Като не е достигнал до горния правен извод, РС-Х. е постановил едно неправилно и незаконосъобразно решение, което ще следва да бъде отменено и се отмени и издаденото НП.

Водим от горното и на основание чл. 221 ал. 2 от АПК, съдът

РЕШИ:
ОТМЕНЯ Решение № 343 от 10. 01. 2008 година на РС- Х., постановено по НАХД № 289 по описа за 2007г на същия съд, вместо което
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 260000000697/ 09. 05. 2007г, на Директора на Дирекция “ ОИТ“- Х., с което за нарушение по чл. 15 от ЗЗБУТ и на основание чл. 413 ал. 2 от КТ на Х.И.Б. от гр. Х., като работодател е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв.

Алкохол по време на работа – тежест на нарушението /Решение №52/06.03.2019/

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения