Съдебна практика: Отговорност за неизправност на работно оборудване

Чл. 173 ал. 1 от Наредба № 7/1999 г. касае отговорността на работодателя за въвеждане в експлоатация на работното оборудване . Неправилно използване на работното оборудване, не може да се вмени във вина на работодателя, ако е провел необходимите инструктажи, изготвил инструкции и други изисквания по Наредба 7/1999 г.

 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 52
гр. ЗЛАТОГРАД, 14.04.2009 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ЗЛАТОГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в съдебно заседание на двадесет и шести
март две хиляди и девета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Ю.

при участието на секретаря : Ф. В. изслуша докладваното от Председателя НАХД № 20085420200180 и за да постанови решението си взе предвид следното:

Производството е по чл. 416, ал.2, вр. чл. 413, ал.2 КТ.
Обжалвано е НП № ….. от………, издадено от Д.на Д. „И.Т.” С..

Жалбоподателят твърди в жалбата си, че не са доволни от горе-цитираното наказателно постановление, поради което го обжалват с молба за отмяна, като неправилно и незаконосъобразно издадено.

Твърдят, че същото е издадено въз основа на Акт за нарушение на трудовото законодателство от 10.10.2008г. и е съставен от Е.А. М. – ст. И. в Д „ИТ” гр. С.. Сочи, че наказващият орган е приел, че при извършена проверка в периода 15.09.2008г. до 30.09.2008г. на място в участък „М.” при „”.-З.”.. – гр. З., било установено, че дружеството в качеството му на работодател не е осигурило здравословни и безопасни условия на труд, като е допуснало на хоризонт …, у. „М.” да се ползва работно оборудване – рудничен локомотив без необходимите средства за защита, свързани с безопасността на труда.

Прието било, че дружеството е нарушило чл. 275 КТ, вр. с чл. 173, ал.1 от Наредба № 7 за минималните изисквания на ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване /обн. ДВ, бр. 88/99г./ и на осн. чл. 416, ал. 2 КТ, вр. с чл. 413, ал. 2 КТ е наложена на работодателя имуществена санкция в размер на 1 500.00 лв.

Счита, че наказващият орган е следвало преди да издаде наказателното постановление, да извърши проверка на акта, с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост. Твърди, че акта е незаконосъобразен и необоснован.

Съставеният акт и издаденото наказателно постановление не съдържат задължителните реквизити, посочени от закона, а именно: чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. Нарушена е материално-правната норма при съставяне на акта и са налице съществени нарушения на административно-процесуалните правила при издаването на наказателното постановление.

Както съставения акт, така и издаденото НП не са попълнени от към страна на описание на нарушението и обстоятелства, при които е било извършено нарушението. Налице са изписване на тестова част от материален закон, което не може да замести описателната част на констатираното нарушение.

В акта липсва подробно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено нарушението, както и в НП липсват описание на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. Поради тези съображения, счита, че НП е необосновано и незаконосъобразно издадено и моли да се отмени като такова.

Въззиваемият, чрез гл. ю.Д., оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна и моли да се потвърди наказателното постановление, като законосъобразно издадено.

Сочи, че при разследване на смъртна трудова злополука, допусната на 19.09.2008г. в у-к „М.”, р.к ……., представител на ОИТ-С. е констатирал сериозни нарушения на нормативните актове регламентиращи задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите.

Сочи, че разпоредбата на чл. 275, ал. 1 КТ задължава работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд така че всяка опасност за живота и здравето да бъдат отстранени, ограничени или намалени и допусната злополука е потвърждение на това, че работодателя не е изпълнил задължението си за това.

Съдът след като прецени изложеното в жалбата, събраните по делото писмени и гласни доказателства, прие за установено следното:

За да издаде обжалваното НП, наказващия орган е приел, че за допуснато нарушение на чл. 275 от КТ, във връзка с чл. 173, ал. 1 от Наредба № 7 за минималните изисквания, за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, на осн. чл. 416, ал. 2 от КТ, във вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ, на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 лева.

Съгласно чл…. от ……. административното нарушение е деяние, което нарушава установения ред на Държавно управление, извършено е виновно и обявено за наказуемо.

В случая от събраните по делото доказателства и най-вече от протокола за резултатите от извършеното разследване на злополуката, станала на 15.09.2008 год. “Г.” гр. З., се установява, че причините за злополуката са неправилни действия и невнимание от страна на пострадалия, като правоспособен машинист на рудничен локомотив при управление на рудничния локомотив тип 7 КР, като се работи и управлява без предпазен капак, на контролера и заема необичайна поза от машиниста, като поставя левия си крак върху корпуса на машината и контролера, като в самия протокол е отбелязано, че са нарушени чл. 125, т. 5 и 6 от КТ и чл. 275 от КТ.

В хода на разследването се установява, че машиниста на рудничен локомотив Ц. Ц., е поел управлението на машината в началото на смяната с липсващ предпазен капак на контролера и не е предприел действие, за намиране и поставяне на същия и пострадалия К. Б. също е поел управлението на локомотива, без предпазен капак.

Актосъставителя Е.М., след злополуката обследвал същата и установил, че поради слабости в организацията на жалбоподателя като предприятие има принос като юридическо лице за допускане на тази злополука и преценил, че трябва да се състави акт на юридическо лице “Г.” макар, че този в момент не се е установило кога и кое физическо лице е снело предпазния капак на рудничния локомотив, което довело до злополуката.

В акта актосъставителя записва, че е налице нарушение на чл. 275 от КТ във вр. с чл. 173 от Наредба № 7, за минималните изисквания на безопасност на труда, работните места и при използване на работното оборудване.

В случая чл. 173 ал. 1 от Наредба № 7 вменява като нарушение допускане на експлоатация на работно оборудване с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация свързани с безопасността на труда.

Съдът приема, че това нарушение касае отговорността при въвеждането в експлоатация на минно съоръжение или машина, а трудовата злополука е станала при неправилно използване на работното оборудване, което не може да се вмени във вина на работодателя.

От представените длъжностни характеристики за отделните категории работници началник участък , главен инженер, механик, н-к смяна се установява, че машиниста е подчинен на ел. механик участък, механик и енергетик на рудник и носи отговорност за извършените ремонти и поддръжката на същите. Да информира незабавно работодателя или съответните длъжностни лица при работа, която може да представлява опасност за тяхното здраве или всички неизправности и средства за колективна защита.

Съдът намира, че работодателя носи отговорност в случая, ако при въвеждането на рудничния локомотив в експлоатация не са спазени изискванията на безопасността на труда. При самата експлоатация отговорността в случая за свалянето на капака, се поема от ръководителите на рудника. Работодателя не би могъл, да извършва контрол на всяка смяна, на всяко работно място.

Той е бил длъжен да провежда инструктажа, да изготви инструкции за ползване на дадените машини и съоръжения и ред други неща, предвидени в Наредба № 7, както и в Правилника по безопасността на труда В-01-04 от 01.06.1971 год., но не и да следи кой по немърливост или непредпазливост е повредил дадено съоръжение, какъвто е случая.

Работодателят отговоря без виновно за злополуките станали в предприятието съгласно чл. 200 от КТ и ще понесе тази отговорност ако бъде поискана. В случая административно наказващия орган неправилно в наказателното постановление е посочил, че същият виновно е нарушил чл. 173, ал. 1 от Наредба № 7 и чл. 275 от КТ.

Наказвания орган, е следвало да разграничи нарушенията за недопускане в експлоатация на руднични машини и съоръжения, с липсващи неизправни системи, защити , сигнализация и контрол и нарушенията при използване на работното оборудване, какъвто е случая.

По гореизложените съображения съдът прие, че жалбоподателя не е извършил виновно нарушение по чл. 173, ал. 1 поради което издаденото наказателно постановление, ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно издадено.

Водим от гореизложеното съдът:

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Н.П. № ……от …………. год. на Д. на Д. “И.Н.” гр. С.н, с което за нарушение на чл. 275 от КТ във връзка с чл. 173, ал. 1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за безопасни условия на труда на работните места и при използване на работното оборудване , на осн. чл. 416, ал. 2 във вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ на “Г. З.” … гр. З.с Б………………, с адрес гр. З., ул. “С. С.” № …, му е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 лева като незаконосъобразно издадена.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред А. с. гр. С.
СЪДИЯ:В.Ю.

Видеозапис „Организация на безопасната работа с машини и оборудване“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.