Технически надзор и безопасност на машините с ЦИЕС

Както ви обещах в началото на месеца, ето че започваме първата съвместна рубрика на Otgovori.Info с колеги. Тя се осъществява благодарение на Центъра за изпитване и европейска сертификация и неговите специалисти. Те ще отговорят на моите и ваши въпроси, свързани с техническия надзор и безопасността на машините – една много важна част от дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Преди да започнем по същинската тема, искам да поздравя тук колегите от ЦИЕС със съвсем новия сертификат за акредитация от ИА „БСА“ с обхват сертификация на системи за управление съгласно стандартите ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

Инициатива за откриването на рубриката „Технически надзор и безопасност на машините“ в Otgovori.Info дойде от инж. Благовеста Шинева, управител на Центъра за изпитване и европейска сертификация, затова реших да започнем с няколко въпроса към нея.

– инж. Шинева, бихте ли разказали малко повече за себе си и фирмата , от кога съществува тя, как стигнахте до идеята за създаване на фирма с такава дейност.

Идеята за създаването на компанията е от 2002 г., когато България обяви намерението си да бъде пълноправен член на Европейския съюз и започна да въвежда Европейските директиви от Нов подход в националното ни законодателство като задължително изискване за свободно движение на стоки в единния Европейски пазар.
Моето кариерно развитие след висшето ми образование е в област Метрология, Стандартизация и Сертификация на продукти и системи и съвсем естествено продължих да работя в тази поска и да се реализирам.

И така, аз и моя екип, стъпка по стъпка разработихме концепцията да предлагаме услуги по изпитване, сертификация, технически надзор и специализирани обучения от „едно гише” и успяхме да получим първата за България Нотификация пред Европейската комисия за електрически съоръжения, машини и строителни продукти и да направим Центъра за изпитване и европейска сертификация национален орган по оценяване на съответствието в регулирана и доброволна област. Не мога да кажа, че беше лесно – изминахме труден и тежък път, доказвайки нашата компетентност – чрез акредитация, нотификация, разширения и лицензии.

Акцентирам върху това, че компанията е обезпечена със съвременна апаратура и оборудване с гарантирана метрологична проследимост. В ЦИЕС работят висококвалифицирани специалисти, които системно надграждат знанията и практическите си умения.

Не мога да не кажа, че изпитвам чувство на истинско удовлетворение от всичко, което съградихме за 8 години за дейността, която извършваме. Ключовите дума са компетентност, безпристрастност, независимост и коректност към всички клиенти, производители, вносители и ползватели на технически продукти и съоръжения с повишена опасност.

– ЦИЕС е нотифициран орган за Директива 2006/42/ЕС, която бе въведена в националното законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините в сила от 29.12.2009 г. Какви нови изисквания въвежда тази Директива, кои са вашите потенциални клиенти?

– Обхватът на директивата за машините е разширен, тъй като строителните подемници и преносимите строително монтажни и други ударни машини вече не са изключени от нея.
Границата между машинната и ниско волтовата директива е определена. Разграничаването вече не се извършва на базата на „основния риск“. Вместо това, новата директива машини изброява шест категории на електрически машини, които са обект на ниско волтова директива. За останалите електрически машини, за целите на безопасност и във връзка с електрическите опасности, се прилага ниско волтова директива, но изискванията относно оценката на съответствието и пускането на пазара се определят от директива машини.

Границата с директивата за асансьори, също е определена. Новият текст променя обхвата на директивата за асансьори, така че асансьорите със скорост не по-голяма от 0,15 m/s, са изключват от обхвата на директивата за асансьори, и се включват в директивата за машини.
Обхватът на предпазните устройства, предмет на директивата за машините е определен. Конкретният списък на защитните елементи е посочен в ново приложение. Този списък може да се актуализира от Комитета по машините, за да бъдат обхванати и нови продукти.

Нашите потенциални клиенти са всички, които са притежатели и ползватели на съоръжения с повишена опасност.

– С кои основни моменти от наредбата трябва да се запознае един специалист по ЗБУТ?

При проектирането на машината производителят спазва общите съществени изисквания по тази наредба, както и съответните допълнителни изисквания за определени категории машини в зависимост от резултатите от оценката на рисковете, извършена в съответствие.

Задълженията, които произтичат от съществените изисквания към машината, възникват, когато съществува риск при условията за които производителят е предвидил да се използва.
Необходимо е да обърнем внимание, че се предявяват съществени изисквания, свързани с опазването на околната среда само за машините, посочени в глава втора, в новия раздел V – Машини за прилагане на пестициди (обн. ДВ, бр. 48 от 2010 г., в сила от 15.12.2011 г.).

Това означава, че производителят на машини за прилагане на пестициди или неговият упълномощен представител трябва да осигури извършването на оценяване на риска, като машините за прилагане на пестициди се проектират и изработват така, че да могат да се експлоатират, регулират и поддържат без неволно излагане на околната среда на действието на пестициди. Загуби от изтичане не се допускат.

– Бихте ли пояснили какво се има предвид под „съществени изисквания”?

Съгласно наредбата „машини за прилагане на пестициди“ са машини, специално предназначени за прилагане на продукти за растителна защита, а „Съществени изисквания“ са задължителни изисквания, свързани с проектирането и изработването на продуктите, за които се прилага наредбата, с цел да се осигури високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората, където е подходящо, на домашните животни и вещите и когато е приложимо, на околната среда.

– Докато разглеждах сайта на ЦИЕС, забелязах, че сте дали информация за „NB1871 – Идентификационен номер на ЦИЕС в NANDO”. Каква е целта ?

NANDO е официалния бюлетин на Европейската Комисия на нотифицираните органи (признати и обявени пред Европейската комисия). Когато сте в сайта на NANDO, може да ни откриете по този номер и да получите още информация за правоспособността на ЦИЕС.
Нотифицираните органи имат необходимите технически познания, професионалния опит и способност да извършват оценяване и контрол във връзка със специалните технически спецификации, с общите цели или с изискванията към техническите и експлоатационните характеристики на продуктите, заложени в съответната директива.
Всеки орган получава един единствен идентификационен номер. Нотификацията е акт, който цели да информира Комисията и останалите държави-членки, че даден орган отговаря на съответните изисквания, е определен да извършва оценяване на съответствието в съгласие с дадена директива. Трябва да се има предвид, че нотификацията се оттегля, когато нотифициращия орган престане да отговаря на съответните условия и да изпълнява задълженията си.

– Имайки предвид съвкупността от всички компетентности в областта на безопасността, съвсем резонно, според мен е наличието на Център за професионално обучение. Особено внимание обърнах на обученията на машинисти за работа с различни видове СПО и професионални квалификации в строителството. Тъй като обаче напоследък ми се налага често да търся информация относно изискванията за метрологичен контрол на средствата за измерване, забелязах, че провеждате семинари по метрология. Какви теми се разискват в един такъв семинар, бихте ли организирали такъв и в София?

– Да, в съответствие с потребностите на пазара и за да сме полезни на нашите клиенти, сътрудници ние подготвихме един семинар на тема: Основни изисквания на стандартите БДС EN ISO 9001; БДС EN ISO/IEC 17025; БДС EN ISO/IEC 17020 към дейностите по измерване и управление на технически средства за измерване и наблюдение.

Такъв семинар вече се проведе в нашата учебна база в Стара Загора на 21.09.2010 г. В него участваха отговорниците по метрологично осигуряване на фирми, лаборатории и органи за контрол.

Темите, които се разискват са следните:
Характеристики на средствата за измерване, средства за наблюдение и измерителни процеси. Основни изисквания на посочените по горе стандарти към дейностите по измерване, средствата за измерване и наблюдение. Калибриране, проверка, метрологично потвърждаване на средства за измерване – преглед. Методики за калибриране и проверка. Валидиране. Методики – изисквания към съдържанието. Дискусия по прилагане на политиката за проследимост на националния орган по акредитация. Процедура за управление на средствата за измерване – изисквания и примери. Както виждате, обхващаме всичко необходимо като информация.

Питате ме дали бихме организирали такъв семинар в София. Искам да ви кажа, че ние ще се радваме да улесним нашата аудитория и с удоволствие ще направим всичко необходимо при заявен интерес. Мобилността е едно от предимствата ни. За нас всеки клиент е специален и 42-мата експерти в различни области са на разположение.

Приканвам хората на бизнеса – посетете нашия сайт, сигнализирайте ни за потребностите си и ще намерим най-доброто решение.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Технически надзор и безопасност на машините с ЦИЕС”