ВКС

ВКС срещу ВКС – защитен ли е всеки с ТЕЛК по чл. 333, ал. 2 КТ?

Валидното решение е по-новото!

От гледна точка на инспекция по труда вероятно няма да имате проблеми защо не сте трудоустроили някой с дори над 50 % намалена работоспособност, щом пише, че може да изпълнява длъжността си. От гледна точка на съда обаче, всяко лице с трайно намалена работоспособност, би могло да се счете за трудоустроено и защитено по чл. 333, ал. 2.. Да припомним, че защитата по този член казва, че работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай трудоустроен работник или служител.

Преди почти три години въз основа на отговорите на представители на МТСП, написах статията „Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК„, като направих класификация на случаите, в зависимост от това какво пише в експертното решение на ТЕЛК и с колко процента намалена работоспособност е работещия. Накратко един от отговорите гласеше „след като в ЕР на ТЕЛК е записано, че можете да изпълнявате длъжността си, няма предписание за трудоустрояване.

В тази връзка наскоро дори прочетох съдебно решение, в което при писмено запитване от работодателя по такъв случай, от инспекцията отговарят, че не е необходимо да се иска разрешение за уволнение.

За съжаление обаче от гледна точка на съда,

е възможно закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ да обхваща всички случаи на трайно намалена работоспособност,

независимо дали здравословното състояние на работника е наложило устройването му на нова подходяща работа или изпълняваната е без противопоказания за здравето му.

Така, в делото, за което споменах преди малко, се беше стигнало до параграф 22 – инспекция по труда отговаря на запитването на работодателя, че няма нужда от разрешение, а съдът счита, че уволнението е незаконно, защото няма разрешение от същата институция.

Да припомня, че съгласно т. 35 на § 1 от ДР на Закона за здравето трайно намалена работоспособност е състояние, при което поради хронично травматично или нетравматично увреждане (болест) лицето е с ограничена работоспособност във връзка с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система. Видът и степента на увреждане и степента на трайно намалената работоспособност се установяват с решение на ТЕЛК и НЕЛК (чл. 103, ал. 3 ЗЗ). С други думи, в момента в който получите решение на ТЕЛК, дори в него да пише 5 % намалена работоспособност, това означава, че имате лице с трайно намалена работоспособност и то е защитено по смисъла на чл. 333, ал. 2 от Кодекса на труда.

В случая в решението на съда се цитира решение на върховния касационен съд. А както казва Уикипедия, Върховният касационен съд (ВКС) на България осъществява върховен съдебен надзор в държавата върху гражданските, наказателните, военните и търговските дела. Налага точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. 

Оказва се обаче, че ВКС си противоречи:

ВКС (2003): Закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ обхваща всички случаи на трайно намалена работоспособност

Решение № 1627 ОТ 13.10.2005 г. по гр. д. № 562/2003 Г., III Г. О. на ВКС, често е цитирано в съдебните решения, свързани с искове за незаконно уволнение на лица, които ползват защита по чл. 333, ал. 2 от Кодекса на труда. Решението е публикувано в Бюлетин на ВКС, кн. 11 от 2005 г. Обръщам внимание, че то се отнася конкретно само до закрилата по чл. 333 и не може директно да бъде пренасяно към други случаи и изисквания, свързани с понятието „трудоустроено лице“.

При прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят дължи на работника парично обезщетение по чл. 224, ал. 1 кт за неизползуваният годишен отпуск. При отмяна на заповедта за уволнение и възстановяване работника на заеманата длъжност не се дължи връщане на това обезщетение – трудовото правоотношение е било прекратено и обезщетението е изплатено законно.

Създадената в чл. 354, ал. 1 кт законова фикция, съгласно която при отмяна на незаконно уволнение, за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, е с оглед заличаване на неблагоприятните за работника последици от незаконното уволнение по отношение на всички права, относими към времето на трудов стаж – осигурителен стаж за пенсия, обезщетение при пенсиониране, изисквания за заемане на определена длъжност и пр., но няма отношение към правото на платен годишен отпуск с оглед характера, смисъла и предназначението на това право. При възстановяване на работника на заеманата длъжност, платеният годишен отпуск се определя отново от времето на встъпването му с оглед периода на реално положен труд занапред.

Закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 2 кт обхваща всички случаи на трайно намалена работоспособност, независимо дали здравословното състояние на работника е наложило устройването му на нова подходяща работа или изпълняваната е без противопоказания за здравето му.

Чл. 224, ал. 1 КТ
Чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ
Чл. 354, ал. 1 КТ
§ 118 от ПЗР на ЗИДКТ

Докладчик съдия Светла Цачева

 

ВКС (2011): Когато е налице установена намалена трудоспособност, но липсва произнасяне на съответния орган по въпроса за трудоустрояването, работодателят не е длъжен да иска съгласие по смисъла на чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ.

Решение № 316 от 10.06.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1545/2010 г., IV г. о., ГК с докладчик съдията Светла Бояджиева вече е в съвсем друга посока и проворечи на по-ранното становище на съда, който трябва да налага точно и еднакво прилагане на законите.

В него се казва следното:

Разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ изисква от работодателя при извършване на уволнение в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 5 и т. 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ да поиска предварително разрешение от инспекцията по труда за всеки отделен случай, когато работникът или служителят е трудоустроен. Правната норма не обвързва трудоустрояването с процента на намалената трудоспособност. Основанието за трудоустрояване се съдържа в чл. 314 КТ, който също не обвързва трудоустрояването с процента на намалената трудоспособност. Поради това когато е налице установена намалена трудоспособност, но липсва произнасяне на съответния орган по въпроса за трудоустрояването, работодателят не е длъжен да иска съгласие по смисъла на чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ.

 

В решението е записано още е следното:

Разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 2 изисква от работодателя при извършване на уволнение в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ да поиска предварително разрешение от инспекцията по труда за всеки отделен случай, когато работникът или служителят е трудоустроен. Правната норма не обвързва трудоустрояването с процента на намалената трудоспособност. Основанието за трудоустрояване се съдържа в чл. 314 КТ, който също не обвързва трудоустрояването с процента на намалената трудоспособност. Такова изискване не се съдържа и в чл. 73 от Наредбата за медицинската експертиза /отм. ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г./, действала към момента на уволнението.

Единственото разграничение, което прави посочената разпоредба с оглед процента на трайно намалената работоспособност е в органът, който се произнася за работоспособността, за работното място и трудоустрояването. В чл. 73, ал. 2 НМЕР (отм.) при лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, компетентен да се произнесе по посочените въпроси са ТЕЛК и НЕЛК, а при лица с под 50 на сто трайна намалена работоспособност или без процент лицето се насочва към ЛКК за преценка и необходимост от трудоустрояване – чл. 73, ал. 3 НМЕР (отм.).

Видно от представеното ЕР на ТЕЛК № 0563 от 19.03.08 г. на В. П. е определена 50 % трайно намалена работоспособност със срок на инвалидността до 1.03.11 г. В мотивите към решението комисията е приела, че лицето е трудоспособно за работното му място, при условията на труд, цитирани в производствената характеристика…От представеното по делото ЕР на ТЕЛК не се установява трудоустрояване по смисъла на чл. 314 КТ по предписание на съответните здравни органи, а само процент на неработоспособност.

Можете ли Вие да споделите практика – кога лицето е защитено и кога  – не?

Други подобни статии

 • Как сами си поставяме капан с местата за трудоустрояванеПиша тази статия във връзка с практика, която срещаме в някои предприятия - в списъка с определените места за трудоустрояване да се вписват като бройка не задължителния процент работни места, а всички заети от трудоустроени работни места.По този начин обаче ние сами си поставяме […]
 • Конкурс „Добри практики при осигуряването на ЗБУТ в област Габрово“Във връзка с дейността, функциите и целите, определени в закона, Областен съвет по условия на труд – Габрово предвижда да реализира проектна инициатива, свързана с подобряване и оптимизиране условията на труд в предприятията на територията на област Габрово с тема: „Добри практики при […]
 • Насилието и стреса в девет сектора предлагащи услугиСнимка: geralt / CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Стресът и насилието при работа оказват негативно влияние върху работата и ефективността на организациите главно чрез повишен размер на болничните, безпричинни отсъствия, смяна на служителите, ниско ниво на обслужване, продуктивност и […]

100 thoughts on “ВКС срещу ВКС – защитен ли е всеки с ТЕЛК по чл. 333, ал. 2 КТ?

 1. Здравейте. На мъжа ми предстои ТЕЛК за втори път, но работодателя му отказва да му даде производствена характеристика(която изисква ТЕЛК), защото не им е казал, че е с ТЕЛК при назначаването. Задължени ли са и какво можем да направим ние? Как да отиде на ТЕЛК без тази произв. х-ка?

  • Здравейте, работодателят е задължен да изготви производствената характеристика.

   Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
   Чл. 36. (1) За лицата по трудови и по служебни правоотношения към момента на освидетелстването осигурителите изготвят и предоставят на ТЕЛК (НЕЛК) производствена характеристика.
   (2) Бланката на производствената характеристика се предоставя на осигурителя от ТЕЛК или от НЕЛК с писмо или от освидетелстваното лице.

   Ето и каква е отговорността на работодателя в случай не издаде производствена характеристика:

   Кодекс на труда
   Отговорност на работодателя за други вреди, причинени на работника или служителя
   Чл. 226. (Доп. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради:
   1. неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение;
   2. вписване на неверни данни в издадените документи.
   (2) Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.
   (3) Обезщетението по ал. 1 обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените. Обезщетението по ал. 2 е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя.

 2. Здравейте! Назначих на срочен граждански договор работничка. Работата е земеделска, на полето. След изпълнението на клаузите и изтичане на времетраенето на ГД, тя ми подписа констативния протокол и, че е получила сумата. При попълването на Справката за изплатени суми и Служебната бележка обаче, тя ме сюрпризира, че е с ТЕЛК и пенсионерка, но ми показа някакъв документ за ТЕЛК отпреди датата на назначаването й, който не беше влязъл в сила. Не ми показа нито влязло в сила решение на ТЕЛК, нито решение за пенсиониране, като настояваше да променим документите за пред НАП. Какво да правя с нея? Отказах и плащане на отстатъка от сумата и я чакам да ми донесе редовни документи, за да подпише справката и бележката. Задължена ли съм да удължа нейният ГД при тези обстоятелства? При положение че той е бил срочен от самото начало и тя не е декларирала състоянието си? Благодаря ви!

 3. Лице с решение на ТЕЛК за 86 % нетрудоспособност започва работа по трудов договор на 460 лв. възнаграждение. Какви осигуровки се дължат? Има ли облекчение в осигуровките за работодателя, защото доколкото знам, държавата плаща здравните осигуровки на такова лице

 4. Ето ви тема за размисъл.Човек с ТЕЛК над 50 % заместник синдикалист отговорник на 4 човека бригада .Болеста е сърдечно заболяване.РАБОТИ СЕ НА СКЕЛЕ 5 МЕТРА ВИСОЧИНА ФИЗИЧЕСКИ ТЕЖКА РАБОТА.ВСЕКИ МЕСЕЦ ТОЗИ БОЛЕН РАЗПРЕДЕЛЯ ЗАПЛАТИ ТАКА ЧЕ ТОЙ ВЗИМА 1800-1900 ЛВ. А ДРУГИТЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 900ЛВ.С ЕДНА ДУМА ПРИСВОЯВА СИ ТРУДА ИМ.ВСЕКИ ДЕН ИЗЛИЗА ПРЕЗ ПОРТАЛА С ПОНЕ 5 КГ. ЖЕЛЯЗО ДА ГО ПРЕДАВА ЗА СКРАБ.НА ТОЗИ ЧОВЕК СТЕ МУ СЛОЖИЛИ ЗАКРИЛА ДА НЕ ГО УВОЛНЯТ.ПИТАМ?-ЗДРАВИТЕ РАБОТНИЦИ МУ ПЛАЩАТ ТЕЛКА И ТОЙ ГИ КРАДЕ-ЗАЩО.ИМА БОЛНИ КОИТО НАИСТИНА СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОМОЩ .ТАЗИ ДЪРЖАВА НОРМАЛНА ЛИ Е.ИМА БОЛНИ ДЕЦА КОИТО ИМАТ НУЖДА.МОЛЯ ОТГОВОРЕТЕ МИ.

  • Здравейте,
   Закрилата не обхваща всички случаи, а и може да бъде преодоляна при желание на работодателя. От друга страна, идеални закони няма, а и във всяка зърно има плява…
   В конкретния случай, вероятно е необходимо съгласие освен на ИТ, и на синдикалната организация, защо не подадете сигнал към тях, все пак ролята им е да се грижат за работещите…

   Накрая, все пак да кажа, че аз съм частно лице и този сайт е на частно лице, не са определени от нас тези правила.

 5. Здравейте,аз съм онкоболна и ми предстои да получа процент инвалидност от ТЕЛК след 1 юни. От друга страна ми предстои съкращение по член.228 ,което в мой интерес е да се случи след 1 август за да вземам 12 месеца обезщетение за безработица. Въпросът ми е да изчакам ли да получа съкращението и тогава да подам молба към ТЕЛК или това че към 1 август ще имам телково решение с 80% инвалидност няма да има значение за съкращаването ми по член.228? Не искам да имаме проблеми нито аз нито работодателя ми. Как да процедирам?

  • Здравейте,
   Тъй като чл. 228 КТ се отнася до „Брутно трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията“, предполагам, че сте имала предвид, че съкращението ще е по чл. 328, но не сте уточнили конкретно по коя точка.

   Тъй като сте написала, че решението на ТЕЛК ще бъде поради онкологично заболяване, то няма да доведе до промяна, защото и към момента вече ползвате защита по чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ във връзка с Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.

   Закрилата по чл. 333 обхваща случаите на прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6. (някое от основанията в тези точки).

 6. Здравейте , интересуваме има ли значение процента инвалидност за да има работника с телк , 6 дни повече платен годишен отпуск ?
  Получава ли някаква компенсация работодателя затова че назначава работник с телк ?
  И може ли работник да съди работодател , ако не му бъде разрешено ползването на тези допълнителни дни ?

  • Здравейте, има значение процента намалена работоспособност:
   Кодекс на труда: Чл. 319. Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

   За съжаление на следващите Ви два въпроса не мога да отговоря.

 7. Здравейте. Имам ТЕЛК с 50%, желая да работя по професията си (учител), но никъде не искат да ме наемат. На 26 години съм и имам ТЕЛК от 12 годишна възраст. Какво мога да направя или Как да процедирам?

  • Здравейте,

   За съжаление не мога да Ви посъветвам нещо, тъй като работодателят взема решение относно назначаването на лицата. Възможно е заболяването Ви да е противопоказно за работа като учител.

  • Съвет от мен, колкото по малко се приказва толкова по добре. Казвамго, защото не е нужно работодателят ти да знае че си с ТЕЛК. Никой не може да разбере освен трудовата медецина. Да ама ако не го представиш. няма как да те хванат . Аз лично щях да почвам в един магазин 2011 като складов работник и направих грешката да им кажа че имам телк. А на сегашната работа работих цяла година и по стечения на обстоятелствата трябваше да го дам но на мен не ми повлия на нищо понеже съм на държавна работа. Млад си интелигентен си учител. Бори се до край. Аз също съм с висшe образование с две висши но имам работа, защото се боря. Приеми моите съвети и ще ми бъдеш благодарен след време. А пък ако не ти е толкова зле положението махайго този ТЕЛК сега и аз съм с 46%. И ми е по добре макар, че имам да плащам хапчета ама сам спокоен че няма да ме махнат от работа. В България живеем.

 8. Здравейте, в момента работя във фирма, на която й предстои процес на ликвидация. Аз съм с решение от ТЕЛК 75% и искам от моите работодатели да ме съкратят или освободят от работа по взаимно съгласие, за да мога да получа парично обезщетение от бюрото по труда.Възможно ли е това?

  • Здравейте,
   Ако бъдете „съкратена“ по взаимно съгласие, то ще получавате по-малко обезщетение и за по-кратък период от време в сравнение с прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 328. , ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (при ликвидиране на предприятието).

   По-конкретно:
   1. При прекратяване на трудовото правоотношение поради ликвидиране на предприятието: Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца.
   При осигурителен стаж до 3 години, периодът на изплащане на обезщетението е 4 месеца
   Стаж 3 до 5 години – 6 месеца
   Стаж 5 до 10 години – 8 месеца
   Стаж 10 до 15 г. – 9 месеца
   Стаж 15 до 20 г. – 10 месеца
   Стаж 20 до 25 г. – 11 месеца
   Стаж над 25 години – 12 месеца

   2. Безработните лица, чиито правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие … получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.

 9. Здравейте,работя като пазач в расадник, дневна смяна. Трудоустроен съм с 81% и сега работодателят ми иска да ме съкрати понеже , в телковото решение пише,че са ми забранени тежкият физически труд,продължителното ходене и стоене прав. Тъй като лицето работи , работата която освидетелствания изпълнява пазач не е подходяща за здравословното му състояние от медицинска гледна точка. Въпроса ми е има ли право работодатела ми да ми прекрати трудовия договор,който изтича до края на тази година ?

  • Здравейте,
   При наличие на подобен текст в решението на ТЕЛК, това означава, че има предписание за работодателя да Ви премести на друга длъжност, която е подходяща за Вас.
   Възможно е да поиска да препрати трудовото правоотношение, но това може да стане само след получаване на разрешение от инспекция по труда.

 10. Здравейте баща ми има Телк 76% за проблеми със сърце не съм запозната с точната диагноза.Предстои му операция на сърцето ще повлияе ли след това на следващото решение и как.Благодаря предварително

  • Здравейте, госпожо Цветанова,
   За съжаление не мога да Ви кажа дали ще повлияе на следващото решение и как, защото това зависи от резултата от операцията и състоянието на баща Ви при следващото явяване на ТЕЛК.

 11. zdraveite,imam dete sas 100% invalidnost po dokumenti ot telk az sam mu zakonen predstavitel,iskam da popitam imam li pravo da rabotq i tova da ne bade problem?

 12. Zdraveite, s reshenie na TELK sum 72% invalidnost pojizneno. Poluchavam malka pensiq zashtoto imam malko staj. Na 45 godini sam. Kajete mi kakvo mi se polaga ,nqmam nikakva informaciq. Bezrabotna sam. Blagodaria

 13. Здравейте. Служител в системата на МВР съм. Имам решение на ТЕЛК с 50% не трудоспособното с право на работа. Пенсионер съм от октомври 2015г. С право на работа и работя все още. Въпроса ми е имат ли право да ме съкратят или уволнят от работа?

 14. Здравейте,
  От 5 години съм с ТЕЛК. С 66% е намалена трудоспособността ми, като в решението на комисията има предписания за работодателя. И в този ред на мисли, до каква степен трябва работодателят ми да спазва тези предписания? Или те по-скоро са с препоръчителен характер?

 15. Здравейте, имам подадени документи в ТЕЛК преди една година и шест месеца. На 11 юли ще се явя на комисия . На работа съм и сега става ясно ,че от 1 юли ще има съкращения и може би аз ще съм една от тях. Към датата на връчване на предизвестието нямам решение ,но това не е по моя вина. Това ,че ТЕЛК се бави 18 месеца аз нямам закрила от КТ. Правилно ли мисля.

 16. Здравейте. Имам въпрос, тъй като тълкованията са ми неясни. Аз съм учител, предстоят съкращения, аз обаче съм със захарен диабет тип 2 , но не съм минавала на ТЕЛК. Въпросът ми е защитена ли съм съгласно Наредба № 5 или не и имам ли право да го изтъкна като основание за оставане на работа? Благодаря предварително.

  • Здравейте,

   По смисъла на Наредба №5 от 1987 г. с това заболяване се ползвате със закрила при съкращения в щата.
   За да можете да ползвате това право, е необходимо да притежавате медицински документ, потвърждаващ, че страдате от захарен диабет, и съответно да го представите на работодателя.

 17. ЗДРАВЕЙТЕ!
  Чета коментарите на всички ви,но аз имам мои запитвания.Аз съм жена на 37г. и съм с трудов стаж близо 5г.,което е твърде малко за годините ми.Причината е там че и аз съм трудоустроена и вече съм с телк(одобрен)от 13 години.За тези години аз нямаше как да си търся работа защото съм гледала да се оправям,тъй като бях доста зле здравословно.Заболяването си го имам,но вече се чувствам по-добре,както и годна за работа.Продължавам телк-а.Задавам си сама на себе си въпроса как ще съм със трудовия стаж загубен през тези години(или ще си остана само с тези 5г.трудов стаж до старини,тъй като нас болните не не искат на работа),как ще я карам занапред?Имам ли някакви привилегии и ако имам какви са?Зачита ли нещо държавата за пропуснатите 13г.? Всички знаем че никой не желае да е болен.Надявам се да получа някакво обяснение.Предварително благодаря!

  • Здравейте,

   За съжаление аз не мога да Ви отговоря на тези въпроси, тъй като са извън моите познания.
   Предлагам Ви да посетите приемната на НОИ във Вашето населено място, където ще Ви обяснят какви са правилата или да попитате онлайн към специализирани форуми и сайтове, например този:

   http://www.network-hv.com/forum/2-vsyakakvi-temi

 18. zdraveite,procentite ot vtori telk sa mi namaleni ot 50,na 42,objalvax.sega poluchavam ot nelk pismo da se iavia,na 15.04.2017godina.vazmojno li e sled tolkova dalag period da utochniat kakvi procenti zaslujavam,bez da iskat novi izsledvania?

 19. Zdraveite! Az sam zemedelski proizvoditel , i imam telk re6enie na 50% trudosposobnost! Imam v7prosi!
  1-qat vapros e! Varno li e 4e horata koito sa nad 60 godi6na v7zrast imat telk v sa6toto vreme zimat pensia , i gi vzimat na rabota na 4 4asa?
  Kak e v7zmojno te da imat pravo da rabotiat 4e sa s7s 60-100 procenta trosposobni , a nie mladite koito imame 50 procenta trudosposobnost niamame pravo da rabotim na 4 ta dori i na pove4e ot 4etiri 4asa?
  ISKAM DA RAZBERA K7DE GO PI6E TOVA I KOI GO NAPISAL?
  NALI VSI4KI IMAME RAVNI PRAVA?

  MOLIA DAITE OTGOVOR!

  BLAGODARIA ZA OTDELENOTO VREME!

  S UVAJENIE CVETOSLAV COLOV!

  • Здравейте,
   Решенията на ТЕЛК, в които е записано, че „всякакъв вид работа“ е противопоказана, са малко, дори и при 100% намалена работоспособност.
   Тъй като пишете, че сте с 50% намалена работоспособност и нямате право на работа, мога да предположа единствено, че заболяванията Ви са такива, че не позволяват изпълнението на настоящата Ви работа, а не че е забранена всякакъв вид работа.

 20. Здравейте, интересуваме когато служител, назначен по закона за държавния служител е с решение за телк 44% и по-късно са му открили рак – при две последователни години не може да му се даде оценка за извършена работа, защото по ЗДСл. ако няма 6 месеца стаж през годината не може да се оценява. Може ли работодателя да предложи да се премести на по-лесна работа.

 21. Асистент съм в университет от 10 години. Ректора ми пусна заповед да изпълнявам освен преподавателска и администартивна дейност. Отказах поради намалена работоспособност, доказана с ТЕЛК (54%). Има ли право да ме натоварва с допълнителни задължения, които не са вписани в длъжностната ми характеристика? Може ли да ме назначава на още една длъжност без моето съгласие?

  • Здравейте,
   Ако нямате противопоказания в решението на ТЕЛК за изпълнение на административната дейност, то наличието на такова решение не е причина да не може да Ви бъде възложена.
   По отношение на втория въпрос, не мога да Ви отговоря пълноценно, тъй като той е в областта на трудовите правоотношения, в които не съм специалист.

 22. Здравейте,
  От 9 години работя в голяма фирма и съм осигурена на максималния осигурителен праг. С решение на ТЕЛК съм – 60%. От няколко години обаче нещата в офиса не вървят като през последната никак даже. Искаха да подписвам вътрешен документ, чрез който могат да ме махнат ако не се справям със задълженията си. Не го подписах.
  Днес имахме среща с тях, те започнаха театър пак по този неподписан от мен документ, аз поисках да гледаме напред и да се разделим по чл. 331 ал. 2, 4 заплати обезщетение и борса. Съгласиха се на минутата! Не очаквах, мислех, че ще се пазарим доста часове.
  Въпросът ми е :
  1. Защитена ли съм била от уволнение?
  2. Колко разправия им е било на тях да ме махнат и във връзка с това, колко заплати съм можела да поискам като обезщетение? Фирмата е голяма ит фирма. Доколкото разбирам ако съм била защитена, на тях им е голямо пилеене на пари да съм там ако са недоволни от мен.
  Аз си мислех, че след днешния ни разговор можеше да се стигне и до съд, а те се съгласиха мирно, тихо и бързо.
  Благодаря Ви предварително за отговора.

 23. Здравейте.
  Бих желал да получа съвет от Вас ако е възможно.
  Баща ми премина ТЕЛК преди около седмица. Комисията реши, че е с 98% нетрудоспособност, но с право на работа и трябва да бъде трудоустроен.Решението е със срок 1 година. Баща ми работи в държавно предприятие. Управителя на предприятието иска служителят (баща ми) да бъде освободен от работа. Въпроса е :
  1.Има ли право да бъде уволнен?
  2. Ако бъде освободен от работа може ли да предяви иск?

  Благодаря!

  • Здавейте,
   Щом има предписание за трудоустрояване, баща Ви е защитен по смисъла на чл. 333 от Кодекса на труда.

   Какво представлява защитата по чл. 333 може да научите от тази статия в сайта на инспекция по труда:

   http://www.gli.government.bg/page.php?c=69&d=256

   Ако бъде освободен неправомерно от работа, то може по съдебен път да предяви иск.

 24. Фирмата ни е до 50 човека.Имаме издадени предписания без психически напрежение на Експерт логистика и без ТФР на ел.монтьор.И двата случая изискват ограничение на задачите към тези хора.Първият е с 56% ,вторияй с 58% трайно намалена работоспособност ,издадени от ТЕЛК за една година.Подхода към тях винаги е съобразен с тези предписания.Работата на експерт логистика е комуникация с доставчици в и извън страната,а има говорни смущения.Въпроса ми е хипотетичен:Трябва ли работодателя да иска разрешение от ИТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО ИМ?

  • Здравейте,
   От гледна точка на практиката и въз основа на Вашата информация, моето мнение е, че и в двата случая има предписание за трудоустрояване за посочения в ТЕЛК период, което означава, че в този период при освобождаване в посочените в чл. 333 случаи, би трябвало да се иска разрешение от ИТ.

 25. ot 2010g minah na telk za parvi pat,vtoriq telk be6e prez 2011g i tretiq telk trqbva6e da se sastoi prez 2013g,no tai kato po silata na zakona za 2012g az navar6ih 60 g i po silata na zakona sled 8 meseca,koito se iziskvaha do sledva6tiq telk na 01.09.2013g bqh pensionirana pojizneno,no tova nee otrazeno v ekspertnoto re6enie a mise nalaga da pla6tam danak na kolata kakvo e neobhodimo da napravq i kade da otida s ekspertnoto re6enie posavetvaite me molq vi.

 26. Здравейте бих искала да попитам как стоят нещата, когато лицето/тоест аз/ не съм минала на ТЕЛК, защото диагнозата е доброкачествена, но все пак заболяването го е имало и за него има издадена епикриза.На база епикриза от минали 5 години може ли да се използва това при евентуално съкращение или всичко трябва да е към днешна дата.

  • Здравейте, госпожо Атанасова,

   В НАРЕДБА No 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333,
   ал. 1 от Кодекса на труда е записано, че:

   Чл. 2. Работниците, които страдат от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.

   Това води до извода, че е необходима актуална информация по отношение на това дали страдате от някое от посочените в Наредба 5 заболявания.

   Това е мое мнение, поради което бихте могли да зададете този въпрос и в Инспекция по труда или в МТСП за тяхно становище.

 27. В поисканото от работодателя ми ЕР на ТЕЛК не пишепнищо друто, освен предходни диагнози,че е напрвено по документи, частично и че попада заболявонето в Наредба 5. Няма преценка как би ми се отразило уволнението. Като индивидуален админстративен акт го обжалвах пред НЕЛК.Трябва ли работодателят ми да изчака решение на НЕЛК, което да приложи към искането си за разрешение от Инспекция по труда или щом има вече листчето ЕР НА ТЕЛК вече може да иска разрешение за уволнение?

  • Здравейте,

   По този въпрос е добре да се консултирате със специалист по трудово право.
   Бих искала да обърна внимание относно наличието на чл. 112, ал. 9 от Закона за здравето, която гласи:

   (9) (Нова, ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Обжалването по реда на ал. 1 – 8 на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им.

 28. ЗДРАВЕЙТЕ, ДНЕС СИНЪТ МИ МИНА ТЕЛК ,ДАДОХА МУ 70 ПРОЦЕНТА С ЧУЖДА ПОМОЩ ЗА ДВЕ ГОДИНИ, НО ДАТАТА НА ИНВАЛИДИЗАЦИЯ Е ВПИСАНА ДАТАТА, НА КОЯТО Е ИЗДАДЕНО НАПРАВЛЕНИЕТО ОТ ЛИЧНАТА ЛЕКАРКА. А ТОВА Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ,ТЪЙ КАТО ЗАБОЛЯВАНЕТО МУ Е ВПИСАНО В ТЕЛКА- ДЕТСКИ АУТИЗАМ -F 84.0 . А ТОВА Е ВРОДЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ. КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ СЕГА,ЗА ДА ТЪРСЯ ПРАВАТА СИ?

  • Здравейте,
   Единствения начин, който знам, при несъгласие с решението на ТЕЛК, е обжалване в НЕЛК.
   За съжаление не съм запозната с изискванията относно датите, които се вписват.

 29. Когато започвам работа не са ме питали за заболявания,ТЕЛК.

 30. Аз имам ТЕЛК с 80% намалена трудоспособност,но аз си върша идеално работата,когато ме назначат на работа в момента в който открият,че имам ТЕЛК съм съкратена.Имам ли някакво право,т.е.да не ме съкратят?

  • Здравейте,

   лицата, които ползват защита, са описани в чл. 333 от Кодекса на труда. Ще ползвате тази защита, ако сте трудоустроена ( за това трябва да представите решението на ТЕЛК и да има предписание за трудоустрояване) или страдате от заболяване, което е описано в НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г.за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, а именно:

   1. исхемична болест на сърцето;
   2. активна форма на туберкулоза;
   3. онкологично заболяване;
   4. професионално заболяване;
   5. психично заболяване;
   6. захарна болест.

 31. Здравейте. От 2000 г. работя в една фирма. От 2005 г. имам ТЕЛК в който пише, че мога да изпълнявам длъжността, на която съм назначена. Поради това не съм обявявала, че имам ТЕЛК и съответно съм продължавала да изпълнявам задълженията си. В края на юли т.г. бях съкратена – чл.328 ал.1, т.2. Никой не ме е питал, преди да ми се връчи заповедта, имам ли заболявания, нито има мнение от ИТ.
  Има ли нарушение на закона в този случай?
  Благодаря

  • Здравейте,
   съгласно НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г.за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда при частична ликвидация, при съкращение в щата или при спиране на работа за повече от 30 дни предприятието, трябва да се събере предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от някои видове болести, при които е необходимо предварително разрешение от ИТ.
   От тази гледна точка процедурата не е изпълнена, но Вие имате право в периода на предизвестието да уведомите работодателя си за наличие на решение на ТЕЛК.
   Болестите, при които за уволнение по този член и точка е необходимо разрешение на ИТ са:
   1. исхемична болест на сърцето;
   2. активна форма на туберкулоза;
   3. онкологично заболяване;
   4. професионално заболяване;
   5. психично заболяване;
   6. захарна болест.

   Не мога да коментирам решението на ТЕЛК, тъй като не разполагам с достатъчно информация. Най-добре е да го предоставите на работодателя.

  • Здравейте и благодаря за бързия отговор.
   Предизвестието не е спазено и е платено по чл.220, ал.1.
   В ТЕЛК-а ми не фигурира болест от посочения по-горе списък с болести от наредба 5.
   В този случай означава ли че въпреки ТЕЛК-а нямам защита по чл.330?
   В него пише, че мога да изпълнявам длъжността на която съм се водела.

   При положение, че не е спазен срока на предизвестието мога ли да уведомя работодателя за наличието на ТЕЛК? Ако да, трябва да го представя или е достатъчно само да го уведомя, че имам такова?
   Благодаря

 32. s psihi4no zabolqvane sam s 62% TELK za6titava li me zakona pri osvobojdavane po 4l.328 al.1 t.12 Na postoqnen trydov dogovor sam i nqmam nary6eniq ili zatrydneniq pri rabota

  • Здравейте,

   защитата на чл. 333 не обхваща чл. 328, ал. 1, т. 12 (прекратяване на трудовото правоотношение при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
   Трябва да се има предвид обаче, че в заповедта би трябвало да има изложен мотив, който показва наличието на обективна невъзможност. Ако желаете да водите трудово дело за незаконно уволнение, е необходимо да се консултирате с адвокат.

 33. imam nelk rehenie koeto mi pozvoliava da rabotia na cahtata rabota no kato trudoctroen ili na druga no pri opredeleni uclovia )predpicania ot nelk ima li pravo rabotodateliat da mi predlaga druga rabota ili triabva na cahtata da me trudoctroi gorcki nadziratel cam

  • Здравейте,
   ако в решението на НЕЛК са описани и двете възможности за трудоустрояване, тогава работодателят решава по коя от двете възможности ще Ви предложи трудоустрояване.
   Ако в решението на НЕЛК е записано само „може да изпълнява длъжността си при спазване на противопоказаните условия“, това означава че задължително трябва да бъдете трудоустроена на същото работно място.
   Ако в решението на НЕЛК е записано само „не може да изпълнява длъжността си“, това означава че задължително трябва да Ви предложат друго работно място.

 34. Здравейте,явявах се на ТЕЛК, но при два инсулта ми дадоха 33% инванлидност и не се стигна до пенсиониране!Как да обжалвам това решение?

 35. Здравейте,
  Майка ми е безработна .Има диабет и исхемична болест на сърцето!Няма здравни осигуровки!Въпросът ми е може ли да се пенсионира по болест!И ако Да какво трябва да направи за да се пенсионира!От сърце ви благодаря за отговоря!

 36. Здравейте,
  За съжаление отказът на инспекция по труда не може да се обжалва. Защитата обхваща прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6. Освобождаването по друг член от кодекса на труда не изисква разрешение от ИТ, напр.
  – освобождаване на лицето срещу обезщетение – чл. 331, ал. 1;
  – при спиране на работа за повече от 15 работни дни – чл. 328, ал. 1, т. 4 и др.

 37. Zdraveite,
  Upravitel sam na malka firma s 4 dushi personal.Poradi namaliavane obema na rabota se naaga da sakratia 2-ma slujiteli.Ediniat e s 94 % nerabotosposobnost.
  Podadoh molba do TELK za mnenie-be mi daden otgovor.
  Sled prilaganeto na mnenieto na telk i molba kam inspekcia po truda,kadeto prilojih staro i novo shtatno razpisanie mi be daden otkaz ot inspekciata za uvolnenie.V novia shtat sam samo az kato upravitel i scetovoditel na 4 chasa.
  Ima li osnovanie Inspekciata da mi otkaje uvolnenie na zashtitenia po chl.33 slujitel.Niamam vazmojnost da mu plashtam zaplata.Preporachaite kakvo da pravia?

  S Uvajenie
  Petar Dimov

 38. Имам пенсионно решение на основание решение от ТЕЛК. Продължавам да работя, тъй като не съм навършила необходимата възраст. В правото си ли е работодателят да изиска да му представя решението за пенсиониране от НОИ и ако – да, трябва ли да е наясно с определената пенсия?

 39. Здравейте! Внукът ми е аутист.Има над 75% инвалидност.На 26.04.2012г.,дъщеря ми е подала документи за продължение на ТЕЛК, но все още няма отговор.Какъв е срока за това и към кой да се обърне.Благодаря!

 40. Здравейте,
  за съжаление като майка на дете с увреждане не попадате под закрила от съкращение.
  Съществува единствено относителна забрана за полагане на нощен и извънреден труд, т.е. полагането става само с писмено съгласие.

 41. Здравейте,
  имам дъщеричка на 9години, която е претърпяла операция и трансплантация на уретер.Има ТЕЛК 50%.Аз като работещ служител защитена ли съм от съкращение?Благодаря Ви!

 42. Здравейте,
  ако в решението на ТЕЛК няма предписание за трудоустрояване, т.е. пише че можете да изпълнявате длъжността то работодателят не е задължен да Ви трудоустрои и съответно не може да Ви уволни по този член.
  Ако има изрично предписание за трудоустрояване на ново работно място и сте отказали преместване, то работодателят Ви е постъпил в съответствие с Кодекса на труда.

 43. Здравейте. На 03,05,2012 г се върнах на работа като оперативен счетоводител в отдел Човешки ресурси,след ползвани от мен 6.месеца болнични-направиха ми операция на сърцето сега съм с 3 байпаса, имам исхемична болест на сърцето, диабет и тромбофлебит.Имам решение от ТЕЛК 86 % и лицето работи и продължава да работи като счетоводител.От м.06,2012 преназначиха психилота на фирмата като спец.ТРЗ във нашия отдел.От 01,08,2012 назначиха още една колежка като спецТРЗ и на 20,08,2012г ръководството на фирмата реши че хората в отдела са много и ултимативно ми беше казано : или подписваш ново доп.спор-е в което ме прехвърлят на друга длъжност с 300 лв по-малка заплата или те уволняваме веднага по чл 330 ал 2т 5.Тъй като не подписах това доп.спор-е сега от 04,09,2012 съм уволнена.Правилно ли е постъпило ръководството на фирмата?Аз ползвам ли закрила при уволнение?Какво да направя за да поправя тази според мен несправедливост от страна на работодателя – след мен назначава нови хора а мен премества на по-ниска заплата и съответно ме уволнява. Предварително Ви благодаря! Величка Георгиева

 44. Каква група инвалидност се дава за две операции от менингеом /доброкачествен тумор на мозъка/ извършени в една календарна година. Аз съм на 58 години и фирмата в която работех е в тежко състояние

 45. Много счетовдители на работодатели ,си нямат понятие от закони.Аз съм на 28 години и съм трудоустроена с експертно решение 71%.Избирам си работа според вазможнстите си ,но е с над 8 часово работно време,(което неуспорвам).Но когато, решат да ме съкратят и си тьрся обещтетение ,,винаги казват,4е нямам право.Когато се обарна към инспекцията по труда ,изобщо нямам никаква защтита.И все пак, Ви питам с голямо уважение!!!! Към кой ,все пак да се обърнем за да получим защтита?Водят ли се дела и кам гражданско дело ли се считат? БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

 46. Здравейте,
  Съгласно НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда:

  Чл. 2. Работниците, които страдат от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.
  Чл. 3. Предприятието представя получените медицински документи по чл. 2 пред съответната трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за мнение.
  Чл. 4. (1) Трудово-експертната лекарска комисия въз основа на представената медицинска документация в седемдневен срок оформя мнението си в експертно решение за всеки работник отделно.

  С други думи, работодателят изпраща писмено запитване до ТЕЛК, издала решението, за мнение. За оформянето на запитването Ви препоръчвам да се обърнете към Вашата служба по трудова медицина.

 47. Здравейте,
  Работя във фирма, която има 2 заведения /кафене и грил-бързо хранене/. Тъй като кафенето претърпява големи загуби от дейността, собствениците решиха да го затворят. В кафенето работи едно момче, което е със 60% намалена работоспособност. Останалите служители бяха уволнение с предивзестие на основание закриване на част от предприятието, но за въпросното момче решиха да поискат разрешение от инспекцията по труда. В отговора си ИТ казва, че в приложеното решение на ТЕЛК липсва „мнението на трудово-експертна лекарска комисия как ще се отрази уволнението на служителя върху неговото здравословно състояние“, т.е. трябва да се свика нова ТЕЛК, която да ми даде това важно мнение. С голямо ходене наляво на дясно, никой не може да ни обясни каква трябва да бъде процедурата за свикване на ТЕЛК в този случай. Дали бихте могли да ми помогнете?
  Благодаря Ви предварително!

 48. Здравейте,

  съгласно чл. 333, „в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай“.

  Видно от цитата,чл. 328, ал. 1, т. 10а не е сред тези, по които има защита при уволнение и не е необходимо да има специално разрешение от инспекция по труда, за да бъде прекратено трудовото правоотношение.

 49. Аз съм на 51 г. и съм пенсионер от м. септември 2009 г., до когато работих през последните 10 г. във Военна академия и общо 30 г. в армията. От м. октомври 2009 г. се наложи да се пенсионирам поради тежко заболяване – инфаркт 2006 г., байпас 2008 г., рак на левия бъбрек открит през м. февруари 2010 г. и премахване на целия бъбрек и др.. В края на м. октомври 2009 г. бях назначен на длъжност главен експерт във същото ведомство. Работя във ВА до днешна дата 25 април 2012 г. когато ми връчиха едномесечно предизвестие за уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а, във връзка с чл. 326, ал. 2 от КТ и чл. 18, ал. 1, т. 4 от колективния трудов договор с МО (за всички лица, придобили и упражнявали право на пенсия по чл. 68 и 69 от КСО – 1 месец). Притежавам решения на ТЕЛК от м. април 2010 г. за степен на инвалидност 96% валидно до м. април 2013 г.

  Въпросът е защитен ли съм от чл. 333 на КТ от уволнение и на каква правна защита мога да разчитам?

 50. Здравейте,
  да Вие сте защитена, съгласно чл. 333 и работодателят трябва да Ви предложи друго работно място.
  Разбира се, може да реши да премине през процедура на искане на разрешение от Инспекция по труда за прекратяване на трудовото правоотношение или да Ви предложи такова срещу обезщетение.

 51. В момента се съкращава поделението ,в което работя като структура, а аз съм с решение от ТЕЛК 71%.Трябва ли да ми предложат дори при това положение нова длъжност в структурата дори на друго място?

 52. Имам дъщеря с 95% инвалидност. Ползвам ли някаква защита при съкращение, при положение, че често ми се налага да отсъствам от работа, но когато съм там върша много повече неща от колежката ми на същата длъжност.

 53. Аз съм 65 годишна и решението ми на телка е пожизнено , но него пише в документа . Как става издаването или подновяването на нов документ от телк .

Вашият коментар