Безплатно обучение по ЗБУТ във Враца - 9 юни 2017 г. ......ЗАПИШИ СЕ

Образец на препоръка за работа

Поради големия интерес към статията „Как се пише трудова характеристика„, реших да подпомогна още малко хората, които трябва да напишат такава характеристика и препоръка за работа за служител.

Припомням, че от 2008 г. насам, съгласно чл. 128а, ал. 2 „По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срока по ал. 1 да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.“

Това означава, че за да бъде изготвена подобна препоръка за работа, е необходимо преди това работникът или служителят да отправи писмено искане/заявление за изготвяне и предоставяне на професионална характеристика или препоръка.

Препоръка
за работа на (трите имена на лицето)

Издадена от (директор, управител, председател и др.) на (наименование на предприятието).

Господин (жа) (трите имена, длъжността) работи в (предприятието, звеното) от ……..20…г., като последователно е заемал следните длъжности (сочат се заеманите длъжности).

Обективно познава теорията (за съответната професия, правни норми, роден и чужд опит), владее …… език и успешно го прилага в работата си.

В отношението с колегите проявява (оценява се способността за работа в екип, за сработване с колеги и висшестоящи, за оказване на професионална подкрепа на други колеги – колегиалност, умение за работа в екип, изявява се като добър ръководител и други в тази посока).

В процеса на работата на различните длъжности е показал следните професионални качества и резултати от трудовата му дейност: (чувство за отговорност, издръжливост, целенасоченост).
Изпълнението на трудовите му задължения се характеризира с (описва се характерното за работата – качество, творчество, оперативност, колегиалност, професионализъм и т.н.)

Изпълнил е следните работи/ Постигнал е следните резултати: (описват се резултатите от работата).

В работата си показва и следните слабости: (описват се пропуски, негативни характеристики, пряко свързани с изпълняваната работа).

Предвид горното считаме, че е подходящ за: (заемане на дадена длъжност, извършване на определени работи, изпълнение на ръководни и изпълнителски функции и т.н.).

Настоящата се издава на основание искане на работника/служителя и в съответствие с чл. 128а, ал. 2 КТ.

Дата:….. Работодател:………….

  • Често задавани въпроси за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАЧесто задавани въпроси за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Поради въпросите, които възникват от колеги, направихме списък на най-често задаваните въпроси за единственият по рода си ваш помощник при извършване на дейностите по безопасност и здраве при работа във фирмата - информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА […]

Вашият коментар