Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Доцео ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.
1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1.1. Наименование на Доставчика: „Доцео” ООД
1.2 Седалище и адрес на управление: София 1324, жк Люлин-9, бл. 981, вх. Г
1.3. Адрес за упражняване на дейността: София 1324, жк Люлин-9, бл. 981, вх. Г
1.4. Данни за кореспонденция: София 1324, жк Люлин-9, бл. 981, вх. Г, Email: d.ilieva@otgovori.info , тел: +359 889319568
1.5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201706156,
1.6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни:
№ 330701/28.03.2012
1.7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 02/91-53-519
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ No4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност No BG 201706156

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ

1. Услугите , предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Доцео на Ползователя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Доцео като предоставяни срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане на определена цена и оповестени на Интернет страниците в Otgovori.Info, Edu.Otgovori.Info и Zbut.Eu.

2. Доцео предоставя на ПОЛЗОВАТЕЛИТЕ безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени в EDU.ZBUT.EU и ZBUT.EU изисквания за конкретните Услуги.

2.1. Блог с безплатен достъп до информация по здравословни и безопасни условия на труд с адрес https://otgovori.info, включително безплатен месечен бюлетин и безплатни уведомявания по актуални теми, изпращани по имейл.
2.2. Обучителен сайт с адрес https://edu.zbut.eu, предоставящ възможност за платено онлайн обучение по безопасност и здраве при работа. Извършването на обучение се извършва по нормативно определени теми или по конкретно определена от Доставчика тема, указана в съответната информационна уеб-страница на обучението в EDU.ZBUT.EU, посредством специално разработени лекции, практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси. Обучението включва достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от учебния материал.
2.3. Информационна система по безопасност и здраве при работа ZBUT.EU – Практика и норми с адрес https://zbut.eu, предоставяща платен достъп до онлайн база данни с нормативна база по безопасност и здраве при работа, библиотека с информационни материали, образци на документи и др. и уведомяване по и-мейл за промени в нормативните изисквания по ЗБУТ (, включително коментари свързани с обнародваните промени.

3. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет

4. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план , когато Услугата се предоставя възмездно.

5. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на съответната страницата на Доставчика в Интернет.

6. Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.

7. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. За да използва предоставяните от Доцео Услуги, Потребителят се регистрира или подава заявка за услугата, като попълни съответната електронна форма, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на OTGOVORI.INFO, EDU.ZBUT.EU или ZBUT.EU и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

2. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Изпрати“ , „Регистрация“ или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

3. Доставчикът потвърждава изпратената от Ползвателя заявка за услуга чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес.

4. За използването на платените Услуги, предоставяни от Доцео, освен подаване на заявка, е необходимо и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от указаните на съответната Интернет страница начини.

5. След извършване на регистрация за безпатните услуги и след потвърждаването на заплащането за платените услуги, между Ползователя и Доставчика възникват договорни отношения. За услугата обучение и за достъп до информационната система по  безопасност и здраве се създава акаунт на Ползователя.

4. За да използва Услугата обучение и за достъп до Информационната система по безопасност и здраве при работа, Ползвателят следва да въведе предоставената му парола за отдалечен достъп. Ползвателят има право да промени определената от Доставчика парола.

5. Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

6. Договорът се сключва на български език.

7. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://otgovori.info/terms, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

8. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

9. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

10. При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

11. Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

12. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

13. В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

14. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
14.1. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
14.2. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://otgovori.info/privacy/
Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.
14.3. Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата.
Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

4. Ползвателите, които използват услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1 .Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
• с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
• с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на OTGOVORI.INFO, EDU.OTGOVORI.INFO и ZBUT.EU на 28.04.2015 г.

Последно изменение: 19.06.2022 г.