ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

 

chemicals

Вие определяте обхвата на обучението:

 – Само за съхранение на ОХВС

– Само за работа с ОХВС

– За съхранение и работа с ОХВС

 

Обучението се провежда специално за опасните химични вещества и смеси, които се използват и съхраняват при Вас!
Преди провеждане на обучението извършваме заедно с Вас оглед на работните места и местата за съхранение на ОХВС.

Програма на обучението

Предлагаме изключително гъвкава програма, която се специализира според нуждите на фирмата! Провеждането на обучение под формата на обучение в екип от инженер-химик и лекар позволява да бъде обхванат широк набор от теми, свързани както с физичните рискове при съхранение, така и с опасностите за здравето.

Примерни теми

  • Класификация на опасните вещества. Информационен лист за безопасност.
  • Опасни химични вещества и смеси в предприятието (темата се разработва въз основа на информацията, получена от Вас и по време на огледите)
  • Въздействие върху организма на съхраняваните опасни вещества, правилно използване на лични предпазни средства и първа помощ при инциденти (темата се разработва в съответствие с използваните при Вас ОХВС).
  • Изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси (приложими при Вас).
  • Приложими други нормативни изисквания, свързани със съхранението на ОХВС (обсъждат се само изисквания, приложими при Вас)

 

Обучители

ilieva

Д-р инж.хим. Деяна Илиева

  • Доктор по „Ергономия и промишлен дизайн“
  • Магистър инженер-химик „Безопасност на производствата“
  • Магистър „Органична и аналитична химия“
evstatieva

Д-р София Евстатиева, дм

  • Докторска степен по хигиена на труда
  • Лекар със специалност по трудова медицина (от 2002 г.)

 


Продължителност на обучението

Обучението е с продължителност в съответствие със спецификите и големината на предприятието (конкретният брой учебни часове се определя съвместно с Вас) и може да се проведе с група от 4-5 участника до 25-30 обучаеми.


Подайте запитване за обучение