ВЪТРЕШНОФИРМЕНО

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

На място или дистанционно през Microsoft Teams в реално време

Всички участници получават удостоверения за преминато обучение, съгласно изискванията на Наредба № 13/2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

  • „Амер Спортс България“ ЕООД
  • „Балканфарма Дупница“ АД
  • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
  • „Елаците-Мед“ АД
  • „МВМ“ ООД
  • „Мини Марица Изток“ ЕАД
  • „Сириус Стар БГ“ ЕООД
  • „СКФ Берингс България“ ЕАД
  • „Софийска вода“ АД
  • „Шенкер“ЕООД

Предлагаме изключително гъвкава програма, която се специализира според нуждите на фирмата!

Провеждането на обучение под формата на обучение в екип от инженер-химик и лекар позволява да бъде обхванат широк набор от теми, свързани както с физичните рискове при съхранение, така и с опасностите за здравето.

Примерни теми

1. Класификация на ОХВС. Информационен лист за безопасност.
2. Oпасни химични агенти използвани и съхранявани във фирмата – риск за здравето и безопасността.
3. Изисквания за безопасна работа и съхранение на използваните ОХВС.

При запитване ви предлагаме специализирана програма в съответствие с вашите нужди.

Продължителност на обучението

Обучението е с продължителност от 2 до 6 учебни часа в съответствие със спецификите на фирмата, видовете опасни химични вещества и смеси и вашите изисквания.

Подайте запитване за обучение