Примерни теми за Ваше фирмено обучение по ЗБУТ

Темите винаги се актуализират спрямо дейността на фирмата!

Темите и начинът им на представяне се специализират в зависимост от целевата група на обучението!

При Ваше желание разработваме специализирани теми, които не са сред описаните!

Нови теми 

 • Ролята на ръководителите в превенция на трудовите злополуки и инциденти – примери от практиката.
 • Административна и наказателна отговорност на длъжностни лица и работещи с примери от съдебната практика.
 • Фактори, които могат да доведат до злополуки – примери за злополуки и причини за тях.
 • Мениджмънт на умората и съня – причини, симптоми, превенция.
 • Първа долекарска помощ при злополуки или припадане на работното място.
 • Електромагнитни полета – задължения на работодателя и оценка на риска в съответствие с Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
 • Нормативни изисквания за планиране и безопасна експлоатация на работното оборудване.
 • ЗБУТ през студения период на годината – технически и организационни мерки от работодателя, индивидуално поведение на работещите (хранене, обличане, почивки и др.).
 • Анализ на здравното състояние – каква информация можем да получим, добри практики за разширен анализ с цел откриване на причинно-следствени връзки.

Базови теми

 • Дейност на КУТ/ГУТ, регламентиране и документиране на дейността.
 • Провеждане и документиране на инструктажи в предприятието.
 • Оценка на риска – теория и практика.
 • Безплатно работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства – задължения на работодателя и работещите.
 • Лични предпазни средства – от какво предпазват, маркировки, правила за използване, съхранение и почистване (темата се конкретизира спрямо използваните във фирмата ЛПС).
 • Задължения на работодателя при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време, медицински прегледи.
 • Трудоустрояване – задължения, проблеми, решения.
 • Специална закрила на някои категории работници и служители.
 • Изисквания за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи.
 • Физиологични режими на труд и почивка – задължения на работодателя. Правила за разработване и въвеждане.
 • Трудови злополуки – разследване, деклариране, регистриране.

Фактори на работната среда и ергономия

 • Физични фактори на работната среда (шум и вибрации) – въздействие и мерки за защита.
 • Физични фактори на работната среда (микроклимат и осветеност) – въздействие и мерки за защита.
 • Химични фактори и прах – въздействие и мерки за защита.
 • Работа на открито – мерки за намаляване на риска. Топлинен удар и топлинно претоварване. Гръмотевични бури. Опасност от змии.
 • Физиологични фактори – ергономия, нормативни изисквания, мерки за защита.
 • Работоспособност, умора, стрес. Физически и психически признаци на стрес в организацията.
 • Човешки грешки – причини и мерки за превенция.
 • Нарушения – причини и мерки за превенция.
 • Мускулно-скелетни смущения. Рискови фактори и прилагани превантивни мерки.
 • Ръчна работа с тежести.
 • Ергономия при работа с компютър.
 • Потенциaлен риск от експлозивна атмосфера – специални изисквания за защита на работещите.
 • Здраве и безопасност при работа в офиси.
 • Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.
 • Работа в ограничени пространства – оценка на риска и изисквания за безопасност.
 • Пожарна безопасност за работещи.
 • Безопасно шофиране – дистрактори и превенция.
 • Синдром на болната сграда. Астмогени.

Нашето здраве и първа помощ

 • Балансирано хранене. Пребиотици и пробиотици.
 • Рискови фактори за възрастните работещи и фактори, оказващи влияние върху индивидуалната работоспособност.
 • Признаци и първа помощ при диабет, инфаркт, инсулт, астма.
 • Първа долекарска помощ.

Ние разполагаме със собствена апаратура за провеждане на обучението!

 

Подайте запитване за обучение