ВЪТРЕШНОФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ДИИЗОЦИАНАТИ

На място или дистанционно през Microsoft Teams/ZOOM в реално време

Обучението е предназначено за:

  • работещи, които боравят с диизоцианати в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба;
  • работещи, които извършват поддръжка на оборудване, в което са използвани диизоцианати;
  • ръководители, които упражняват контрол при такива задачи.
Всички участници получават СЕРТИФИКАТИ за преминато обучение, съгласно изискванията на т. 74 на Приложение XVII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на ЕП и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

 

ПРОГРАМА

Програмата на обучението отговаря на изискванията на Регламента REACH и включва базовите теми и допълнителни теми в зависимост от дейността на фирмата.

Присъствено обучение

✅ Обучението се провежда на територията на Клиента.

✅ Непосредствено преди обучението се извършва оглед на работните места, на които се използват диизоцианати.

✅ Програмата на обучението се съобразява с дейността на фирмата.

✅ Продължителност: 60-90 минути.


Дистанционно обучение през ZOOM, Teams

✅ Програмата на обучението се съобразява с дейността на фирмата.

✅ Продължителност: 60-90 минути.

✅ Обучението се провежда в съгласувано с Клиента време.

Подайте запитване за обучение


Нормативни изисквания за обучението

т. 74 на Приложение XVII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на ЕП и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

1. Не се използват като вещества в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба след 24 август 2023 г., освен ако:
а) концентрацията на диизоцианати, поотделно и в комбинация, е по-малка от 0,1 % (тегловни) или
б) работодателят или самостоятелно заетото лице гарантира, че промишлените или професионалните потребители успешно са завършили обучение относно безопасното използване на диизоцианати преди употреба на веществата или смесите…4. Обучението, посочено в параграф 1, буква б), включва указания за контролиране на експозицията на диизоцианати по кожен път и чрез вдишване на работното място, без да се засягат евентуални национални гранични стойности за професионална експозиция или други необходими мерки за управление на риска на национално равнище. Това обучение се провежда от експерт по здравословни и безопасни условия на труд, придобил своята компетентност в рамките на съответно професионално обучение…8. Работодателят или самостоятелно заетото лице документира успешното завършване на обучението, посочено в параграфи 4 и 5. Обучението се подновява поне веднъж на всеки пет години.