Онлайн първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Предназначено за членове на Комитетите и Групите по условия на труд

Онлайн обучението е в съответствие с изискванията на чл. 7. (1) на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията първоначалното обучение на членовете на КУТ и ГУТ се провежда в едномесечен срок от избирането им.

Получавате легитимен документ пред Инспекция по труда

Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. и Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

На завършилите дистанционното обучение по ЗБУТ се издава Удостоверение за преминато първоначално обучение по образеца на Приложение №1 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , с което се удостоверяват знания за успешно участие в работата на Комитета/Групата по условия на труд.

Издаваното удостоверение от преминаване на онлайн първоначалното обучение на КУТ и ГУТ е напълно легитимно при проверка от Инспекция по труда и одитиращи органи.

„Доцео“ ЕООД е уведомило писмено областна инспекция по труда за намерението си да извършва обучение на представители в Комитети и Групи по условия на труд (чл. 15, ал. 3 от Наредба №4)

Ако документът Ви е необходим възможно най-скоро:

Можете да получите легитимен документ веднага след успешно преминаване на теста.

Ще го получите по куриер за наша сметка.

ПРОГРАМА на първоначалното обучение на КУТ и ГУТ

Програмата на дистанционното първоначално обучение на членовете на КУТ и ГУТ отговаря на изискванията на чл. 10. на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , съгласно който учебните програми за първоначално обучение задължително съдържат следните теми:

  1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;
  2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;
  3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;
  5. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация;
  6. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;
  7. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;
  8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
  9. Специална закрила на някои категории работници;
  10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

Получавате достъп за 30 дни до професионално подготвени специално за обучението разработки от д-р инж. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева, които са водещи експерти по безопасност и здраве при работа с дългогодишен опит в областта.

По време на дистанционното първоначално обучение на КУТ и ГУТ имате възможност да се консултирате с авторите на разработките.

Отстъпки при повече участници

Брой участнициЦена в лв с ДДС
1-248
3-445
5-939
ПовечеПопитайте ни

ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ