Ежегодно обучение по ЗБУТ

Ежегодното онлайн (дистанционно) обучение по ЗБУТ е предназначено за:

  • ръководители
  • длъжностни лица по ЗБУТ
  • органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ)
  • лица, провеждащи инструктажи
  • членове на Комитети и Групи по условия на труд
  • специалисти по безопасност и здраве при работа

Получавате легитимен документ пред Инспекция по труда

Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

На завършилите дистанционното обучение по ЗБУТ се издава Удостоверение/Сертификат за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа, което удостоверява, че са изпълнени изискванията за право за:

  • изпълнение на задачи като длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;
  • провеждане на инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
  • участие в работата на Комитета/Групата по условия на труд.

Издаваният документ от преминаване на онлайн обучението по ЗБУТ е напълно легитимен при проверка от Инспекция по труда и одитиращи органи.

Ако документът Ви е необходим възможно най-скоро:

Можете да получите легитимен документ веднага след успешно преминаване на теста.

Ще го получите по куриер за наша сметка.

ПРОГРАМА на ежегодното обучение по ЗБУТ

1. Основна документация по ЗБУТ във фирмата.
Основни документи, които трябва да има във всяка фирма и подлежат на контрол от Инспекция по труда.

2. Инструктажи – организация и документиране.
Указания стъпка по стъпка как да направим пълна организация на инструктажите, отговаряща на нормативните изисквания.

3. Службата по трудова медицина – какво да очакваме при изпълнение на договора.
Какво да изисквате от службата по трудова медицина и основанията за това.

4. Учредяване и работа на Комитет/ Група по условия на труд.
Указания стъпка по стъпка за учредяване и работа на КУТ/ГУТ и необходимите документи за това. Примерни теми за заседания.

5. Разследване на трудова злополука.
Какво да правим при трудова злополука. Какви документи да подготвим за деклариране. Как разследва НОИ.

6. Контролна дейност на Инспекция по труда.
Какви права имат представителите на Инспекция по труда и как спират работата на съоръжения или работни места.

Получавате достъп за 30 дни. По време на дистанционното обучение по ЗБУТ имате възможност да се консултирате с д-р инж. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева, които са водещи експерти по безопасност и здраве при работа с дългогодишен опит в областта.

Отстъпки за повече участници в онлайн обучението

Брой участници
Цена в лв с ДДС
1-236
3-433
5-930
ПовечеПопитайте ни

ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ