Отговори на ваши въпроси по трудово право

Днес отговаряме на два въпроса в областта на трудовото право, постъпили към нас от читатели на Otgovori.Info, които са ползвали възможността за безплатна трудовоправна консултация от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“ . Въпросите са свързани с проблеми на трудоустрояването и неправомерно уволнение. Ето ги и тях:

Въпрос: Кога влиза в сила решението на ТЕЛК? В смисъл: съгласно Кодекса на труда, работодателят има задължение в седемдневен срок от узнаването да предложи подходящо място на трудоустроения. Ако трудоустроения откаже да приеме предложената длъжност, трудовото правоотношение може да бъде прекратено без предизвестие по чл. 325, т. 9 от Кодекса на труда
Обаче съгласно чл. 112 от Закона за здравето има 14 -дневен срок за обжалване на решението на ТЕЛК.

Работещата представя решение на ТЕЛК на втория ден от издаването му, в което се казва, че не може да работи на съответната длъжност. Работодателят предлага в седемдневния срок нова длъжност, която е отказана. Трябва ли да се изчака да изминат 14-те дни от издаването на решението и тогава да се прекрати трудовото правоотношение по чл. 325, т. 9 от Кодекса на труда. Ако бъде прекратено преди изтичането на този 14-дневен срок, възможно ли е да бъде обжалвано като неправомерно?

Отговор от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“:

Разрешението на разгледаната ситуация според нас намира отговор в самия Ви въпрос – „Кога влиза в сила решението на ТЕЛК?” Съгласно чл. 71. (1) на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Приет с ПМС № 83 от 26 април 2010 г.)(Обн., ДВ, бр. 34 от 04.05.2010 г.) експертите на РКМЕ поставят гриф “влязло в сила” на необжалваните експертни решения след изтичане на 14-дневния срок за всяка от заинтересуваните страни.

Ако Вашата служителка е представила Решение на втория ден от неговото постановяване, това означава, че то не е влязло в законна сила. Установените с него права и задължения за неговите адресати все още не са безспорни. Работодателят все още няма задължение да предложи друга работа в предприятието на служителката. Тя трябва да представи екземпляр от Решението с отбелязване върху него, че то е влязло в законна сила. Едва тогава Работодателят трябва да предложи друга подходяща позиция на трудоустроената си служителка.

Тук обаче трябва да се обърне внимание на други два момента:
1. Работодателят не може да извърши преценката коя длъжност би била подходяща за Служителя с призната трайна неработоспособност. ТЕЛК е органът, който трябва да удостовери, че предложената работа на Служителя е подходяща (респективно, че в предприятието няма подходяща работа). В този смисъл има множество указания на МТСП (Писмо изх. № 94-М-147 от 29.08.2000 г. на МТСП, Писмо изх. № 67-71 от 01.08. 2003 г. на МТСП, Писмо изх. № 94-CC-34 от 06.04.2006 г. на МТСП);
2. На Служителя се дължи обезщетение от работодателя в размер на две брутни заплати, ако има поне 5 (пет) години трудов стаж и не е получавал през тези пет години обезщетение на същото основание (арг. Чл. 222, ал. 2 КТ).

Въпрос: Здравейте, моля да ми дадете съвет как да постъпя в следната ситуация: Трудовото правоотношение ми е прекратено на основание чл.328 ал.1 и 2 във връзка с чл.329 от Кодекса на труда, считано от 1 септември 2010 г. Начислено ми е обезщетение по чл.220 ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвестие и чл.224 от КТ за неползван отпуск за 8 месеца. Колебая се дали да обжалвам заповедта, защото не е спазена процедурата по оценка на трудовото изпълнение и не са ясни критериите за подбор. От НОИ ще получавам обезщетение за период от 12 месеца.

Въпросите ми са следните:
1. Правилно ли е да ми се изплати отпуск само за 8 месеца?
2. В случай, че обжалвам заповедта и бъда възстановена на работа, на която не желая да се върна, какво следва да ми изплати работодателя и какво се случва с обезщетенията, които получавам от НОИ?
Надявам се на Вашето компетентно мнение и съвет!
Благодаря предварително!

Отговор от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“:

От зададения въпрос не става ясно на какво точно основание е прекратено трудовото Ви правоотношение. Чл. 328, ал. 1 визира 12 хипотези, при които Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие. Доколкото сте направили препратка към чл. 329, възможностите се ограничават до три – по чл. 328, ал. 1, точка 2 или точка 3. От друга страна, препратката към чл. 328, ал. 2 от КТ навежда на извода, че сте заемали длъжност от ръководството на предприятието. В този смисъл, въпрос на свободна преценка на Работодателя е да определи по какъв начин ще бъде осъществявано управлението на предприятието и съответно това намалява шансовете Ви за прогласяване на уволнението за незаконно.

Независимо от конкретиката обаче на въпроса, обезщетението, което се дължи за неизползван отпуск, е само за текущата календарна година. Ето защо и определеното обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 8 (осем) месеца е правилно. Предвидено е единствено изключение, ако ползваният отпуск е отложен по чл. 176 от КТ.

Ако все пак оспорите законността на уволнението (давността по този иск е двумесечна и ако сте уволнена считано от 01.09.2010г., тя изтича на 31.10.2010 г.) и бъдете възстановена на предишната длъжност, трябва в 14- дневен срок от уведомлението до Вас, че уволнението е отменено като незаконосъобразно, да се явите при работодателя за заемане на длъжността, на която сте възстановена. Ако не се явите, Работодателят има право да прекрати трудовото Ви правоотношение без предизвестие на основание чл. 325, т. 2 КТ и тогава нямате право на обезщетение за безработица от НОИ, тъй като Вие ще сте вече причината за повторното прекратяване на трудовото Ви правоотношение.

От друга страна, обезщетенията, които са Ви платени до момента, са за овъзмездяване на това, че сте останали без работа за определеното време. След като уволнението бъде отменено, единствената последица е това, че времето, през което сте била без работа, ще Ви бъде признато за трудов стаж и съответно нанесено в трудовата Ви книжка. Работодателят обаче няма да Ви плати работни заплати за тези месеци. Ако бъдете възстановена на работа преди 12 – месечния срок, в който НОИ ще Ви плаща обезщетение за безработица, от момента на възстановяването Ви на предишната работа, губите правото на това обезщетение, защото вече ще получавате трудово възнаграждение.

3 мнения за “Отговори на ваши въпроси по трудово право”

  1. Здравейте, господин Петров,
    обезщетението по чл. 220 е за неспазено предизвестие и няма никаква пречка да го получите, дори да имате собствена фирма.
    Все пак, бих искала да уточня, че не аз съм специалиста по трудова право а колегите от адвокатско дружество «Вуковска, Трифонова и Партньори».

  2. Здравейте, видях,че сте специалист по трудово право. Бих желал да ВИ попитам следното: Полага ли ми се обезщетението по чл. 220 на КТ (за оставане без работа) от основния работодател ако имам на мое име фирмена регистрация или съм съдружник в ООД?

Коментарите са изключени.