Отговори на въпроси по трудовоправни отношения от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“

Експертите от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“ отговориха на въпроси по трудовоправни отношения, зададени от читатели на Otgovori.Info. Днес публикуваме част от тях и за всички останали. Прочетете ги, може би ще намерите отговор и на въпроси, които и вие си задавате.

Въпрос: При невнесени осигуровки и изплатени част от заплатите за период от 9 месеца, имам ли право за получаване на обезщетение за безработица?

Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“: Отговорът на Вашия въпрос зависи от това дали през последните 9 /девет/ месеца Вашият работодател е подавал необходимата информация в НАП за дължимите осигурителни вноски. Ако декларациите са подавани /дори и със закъснение/, неплащането на осигурителните Ви вноски не Ви лишава от правото да получите обезщетение за безработица. Чл. 54а, ал. 1 от КСО предвижда, че „Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: ….“ Тоест, дори и да не са внесени осигуровките Ви, ако са декларирани като дължими, Вие ще имате право на обезщетение за безработица, тъй като задължението за внасянето им е на работодателя и Вие не може да търпите негативни последици от неговото незаконосъобразно поведение /това, че не ги е заплатил/.

Въпрос: Здравейте,интересува ме какво е тълкуването на срока за подаване на декларация във връзка с чл.7 т.1-3 от закона за ГВРС?В закона не е упоменат срок.В декларацията пише 3 дни от датата на възникване или прекратяване на обстоятелството.Не мога да разбера за 3 работни или 3 календарни дни става на въпрос.Имам подадена декл.на 27.08.10г за съпруга на собственик на ЕТ,която започва работа на 23.08.10г.24 и 25.08 са събота и неделя. НАП искат да ми наложат глоба за тов а че е трябвало да подам декл. до 26.08.10. Имам 3 дни за опровержение. Мога ли да го оспорвам?

Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“: На първо място – касае се до календарни, а не до работни дни. Срокът Ви следователно е изтекъл на 26-ти, независимо от това, че два от дните са събота и неделя. Дори и да оспорвате наложената Ви санкция, най – вероятно съдът ще я потвърди.

Въпрос: Здравейте, имам работник, който е назначен на работа през 2009 г като валутен касиер на 8ч.От 15.07.2010 е преназначен на 4ч. на същата длъжност и на 4ч. шофьор. От 01.10.10г. е преназначен на 8 ч. продавач-консултант в същата фирма.За периода когато е работил на два трудови договора по 4 ч при един и същ работодател не е ползвал платен отпуск.Колко дни платен отпуск му се полагат за 2010 година?

Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“: За да придобие един работник право на платен годишен отпуск, той би трябвало да има най-малко 8 месеца трудов стаж. Без значение е дали същият е придобит при един или няколко работодатели, дали е непрекъснат или придобит с прекъсване, както и дали е придобит при един работодател по един или по повече трудови договори. Зависи от това с кого е сключен вторият договор. Ако той е сключен с работодателя по основния договор – чл. 110 КТ, отработеното по него време не се зачита за трудов стаж.

Въпрос:Здравейте ! Моля за вашето съдействие по следния въпрос:
Може ли да се назначава лице, което не е държавен служител, на длъжност определена за заемане по служебно правоот-ношение,без провеждане на конкурс ,дори и когато става въпрос за заместване на титу-ляр отсъстващ дългосрочно, поради временна неработоспо-собност ? Може ли да ми посочите основанието от Закона за държавния служител ? Благодаря Ви предварително !!!!

Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“: Тази хипотеза е изрично предвидена в чл. 15, ал. 2 от Закона за Държавния Служител. Независимо от това дали е дългосрочно отсъствието на държавния служител или не /например при отпуск поради бременност, раждане, майчинство и отглеждане на малко дете – ако майката е държавен служител и се възползва от всички предоставени от КТ отпуски, тя ще отсъства за период от две до три години/, служебното правоотношение с лицето, което е назначено по заместване на нейната длъжност до завръщането й като титуляр, може да получи своето назначение и без да бъде провеждан конкурс. В този случай обаче е необходимо да бъдат спазени всички останали изисквания на Закона при назначаването на заместника – той трябва да отговаря на положителните предпоставки по чл. 7, ал. 1 и да не са налице за него обстоятелствата по ал. 2 на същия член.

5 мнения за “Отговори на въпроси по трудовоправни отношения от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“”

 1. Здравейте, госпожо Василева,
  почти всичко, свързано с Вашите въпроси е написано в НАРЕДБА № 7
  от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

  (Обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) – както виждате наредбата не е променяна, така че всичко в нея е валидно от 2005 г.

  По-конкретно:
  Работно време и почивки
  Чл. 8. Работодателят организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за:
  1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.);
  2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи.

  Съответно в Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.); се казва следното:

  Чл. 4. Работодателят възлага на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд.

  и още:

  8. При нормална продължителност на работния ден (8 часа) се дават поне 2 почивки: първата – 2 – 2,5 часа след започване на работата, за да не се нарушава периодът на вработването, а втората – 1,5 – 2 часа след почивката за хранене.
  9. Минималното време за всяка отделна почивка не трябва да бъде по-малко от 5 – 10 минути, а максималното – от 30 минути.

  По отношение на местата за почивки отговорът е в НАРЕДБА № 7
  от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

  Чл. 240.
  (2) На работещи в офиси или други подобни помещения, осигуряващи възможност за релаксация, през време на почивките не се осигуряват стаи за почивка.

  От друга страна все още е в сила морално остарялата НАРЕДБА № 11
  от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени Издадена от министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС (Обн., ДВ, бр. 57 от 24.07.1987 г.), в която се казва, че

  Чл. 1. Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени се откриват и обзавеждат в предприятията, в които работят 20 и повече жени.

 2. Здравейте, г-н Димитров,
  когато предприятието е закрито, информацията за работещите се прехвърля в националния осигурителен институт, сектор Архивно стопанство. Моля, посетете приемната на НОИ – там ще можете да получите документи, потвърждаващи Вашия трудов стаж.

 3. Здравейте.Искам да попитам как стоят нещата със законова обоснованост относно работа с компютър-работно време,почивки-брой и продължителност.Какви са изискванията за местата за почивка?Работното време при такива случай запазва ли се пак 8 часа?Има ли значение работа на телефон и компютър едновремино?Моля за точни данни за закон алиея и година на въвеждане.Благодаря предварително!

 4. Връчиха ми предизвестие за уволнение по чл.328 ал.1 т.2 , 30 дневното предизвестие изтича на дата , която е почивен ден.След изтичането на предизвестието, Заповедта /Датата от която влиза в сила заповедта е почивен ден/ ми бе връчена на следващия работен ден след почивния.

  Въпроса ми е – Възможно и законно ли е датата на която влиза в сила заповедта да е почивен ден и нормално ли е да ми бъде връчена на следващия вече работен ден .

 5. Здравейте.
  Предстои ми пенсиониране.Въпросът ми е следния:
  През 1984г работих в предприятие АСИ „Простор-Орфей“ гр. София.Имам в трудовата си книжка кръгъл печат ,за започване на работа и кръгъл печат за напускане, но са забравили да ми сложат правоъгълният печат , с който се удостоверява ,че съм работил в предприятиеto.Предприятието е закрило дейността си и не мога да удостоверя ,че съм работил без правоъглният печат.Как мога да докажа, че съм работил ,след като имам двата кръгли печата, но нямам правоъгълният?
  Благодаря предварително за отговора.

Коментарите са изключени.